De
Heinrich Kopp GmbH

Kopp in Kahl am Main ont­wikkelt, pro­du­ceert en ver­ko­opt sinds 1927 elek­tro­tech­ni­sche pro­duc­ten via gespe­cia­li­se­er­de groot­han­dels en bouw­mark­ten in bin­nen- en bui­ten­land. De doel­gro­ep omvat zowel de elek­tri­ci­en, die wor­dt bele­verd door de klas­sie­ke vak­groot­han­del, als de klas­sie­ke doe-het-zel­ver, die wor­dt bele­verd door bouw­mark­ten. Daarom zijn er voor bei­de doel­gro­epen spe­ciaal ont­wikkel­de en ont­wor­pen pro­duc­ten. Daar­n­aast wor­den samen met indus­trië­le klan­ten bij­zon­de­re, klant­spe­ci­fie­ke pro­duc­ten en oplos­sin­gen ont­wikkeld en vol­gens hun spe­ci­fi­ca­ties gepro­du­ce­erd en geleverd.
Met meer dan 7.000 arti­kelen biedt Kopp een breed sca­la aan pro­duc­ten, van een­vou­di­ge stek­kers tot mobie­le appa­ra­ten zoals adap­ters en stekkerdo­zen tot Smart Home sys­te­men voor elek­tri­sche instal­la­ties. Het mid­delpunt van ons assor­ti­ment is een bre­de sca­la aan schakelprogramma’s voor de vak­han­del en het doe-het-zelf­ka­naal, met een uit­ge­breid pro­duc­tas­sor­ti­ment van een­vou­di­ge licht­scha­kela­ars en stop­con­ta­c­ten in ver­schil­len­de lan­duit­voe­rin­gen tot hoog­waar­di­ge elek­tro­ni­sche com­po­nen­ten zoals dim­mers, bewe­gings­mel­ders of timers.

Kopp is een van de too­naan­ge­ven­de bedrij­ven voor elek­tri­sche instal­la­tie­pro­duc­ten in meer­de­re lan­den. In de bouw­markt wor­dt bij­na het hele spec­trum van de vraag naar elek­trisch mate­riaal gedekt. Op het gebied van Pro­fes­sio­nal richt het bedri­jf zich op de kern­pro­duc­ten uit het gebied van schakelprogramma’s, mobie­le per­so­on­lij­ke vei­lig­heids­scha­kela­ars voor bouw­plaatsen en het e‑mobiliteitsgebied, inbou­w­ver­delers en hoog­waar­di­ge snoercentrales.
Naast de arti­kelen die op voor­raad zijn, ont­wikke­len en pro­du­ce­ren wij ook klant­spe­ci­fie­ke oplos­sin­gen voor de elek­tri­sche sec­tor, zoals indus­trië­le stekkerdo­zen, de PERCEDOS ver­mo­gen­scha­kela­ar voor gebruik in elek­tri­sche voer­tui­gen of motor­scha­kela­ars die in elek­tri­sche appa­ra­ten wor­den ingebouwd.

500

Medewerk(st)ers

90

Jaren actief

9

Lan­den

Wie zijn we?

Kopp, met het hoofdkan­toor in Kahl am Main, pro­du­ceert en ver­ko­opt sinds 1927 elek­tro­ni­sche pro­duc­ten via gespe­cia­li­se­er­de groot­han­dels en bouw­mark­ten in bin­nen- en bui­ten­land. Onze doel­gro­epen zijn zowel elek­tri­ci­ens, die wor­den bele­verd door gespe­cia­li­se­er­de groot­han­dels, als doe-het-zel­vers, die wor­den bele­verd door bouwmarkten.

Daarom zijn er voor bei­de doel­gro­epen spe­ciaal ont­wikkel­de en ont­wor­pen pro­duct­gro­epen. Ook bie­den wij aan om klant­spe­ci­fie­ke pro­duc­ten en oplos­sin­gen te pro­du­ce­ren en te leve­ren vol­gens uw specificaties.

Op dit moment zijn cir­ca 570 medewerk(st)ers werk­zaam in bin­nen- en bui­ten­land. Op de loca­tie Kahl, het hoofdkan­toor wer­ken 280 mensen voor Kopp.

Wat produceren wij?

Met meer dan 7.000 arti­kelen biedt Kopp een breed sca­la aan pro­duc­ten. Ons pro­duc­tas­sor­ti­ment strekt zich uit van de een­vou­di­ge stek­ker via mobie­le appa­ra­ten zoals adap­ters en stekkerdo­zen tot inno­va­tie­ve draad­lo­ze sys­te­men voor elek­tri­sche instal­la­ties. Maar hier wor­den niet alle­en de klas­sie­ke scha­kela­ars gepro­du­ce­erd, maar ook hoog­waar­di­ge elek­tro­ni­sche com­po­nen­ten zoals dim­mers, bewe­gings­mel­ders of timers. De belan­gri­jks­te focus van de assor­ti­ments­com­pe­ten­tie is het bre­de sca­la aan schakelprogramma’s voor de vak­han­del en de bouwmarkten.

Onze focus

Kopp is een van de too­naan­ge­ven­de bedrij­ven voor elek­tri­sche instal­la­tie­pro­duc­ten in meer­de­re lan­den. In de bouw­markt bestri­j­ken we bij­na het hele spec­trum van elek­trisch mate­riaal. Op het gebied van Pro­fes­sio­nal rich­ten we ons op de kern­pro­duc­ten uit het gebied van schakelprogramma’s, mobie­le per­so­on­lij­ke vei­lig­heids­scha­kela­ars voor bouw­plaatsen en het e‑mobiliteitsgebied, inbou­w­ver­delers en hoog­waar­di­ge snoercentrales.

Naast de arti­kelen die op voor­raad zijn, ont­wikke­len en pro­du­ce­ren wij ook klant­spe­ci­fie­ke oplos­sin­gen voor de elek­tri­sche sec­tor, zoals indus­trië­le stekkerdo­zen, de PERCEDOS ver­mo­gen­scha­kela­ar voor gebruik in elek­tri­sche voer­tui­gen of motor­scha­kela­ars die in elek­tri­sche appa­ra­ten wor­den ingebouwd.

De vol­gen­de video geeft een kort inzicht in onze pro­duc­tie en logis­tiek in de hoofd­fa­b­riek in Kahl.

YouTube

Mit dem Laden des Vide­os akzep­tie­ren Sie die Daten­schutz­er­klä­rung von You­Tube.
Mehr erfah­ren

Video laden