OEM-oplossingen voor de industrie

Bij Kopp zet een erva­ren team van ont­wik­kel­a­ars veelei­sen­de spe­ci­fi­ca­ties effi­ci­ënt en vak­kun­dig om in klant spe­ci­fie­ke oplossingen.
Kopp kan terug­gri­j­pen op jaren­lan­ge erva­ring als Ori­gi­nal Equip­ment Manu­fac­tu­rer (OEM) — voor nieu­we oplos­sin­gen die voort­bou­wen op uw ster­ke punten.
Heeft u een idee en heeft u een com­pe­ten­te part­ner nodig om uw OEM-pro­ject uit te voe­ren? Neem cont­act met ons op, wij advi­se­ren u graag.

Onze diensten

Kopp Icon Beratung Konzeption 130x130px

Advies en con­cept van een idee naar serieproductie

Kopp Icon Abbrobation 130x130px

Ont­wik­ke­ling en con­s­truc­tie evenals pro­duc­tie en mon­ta­ge van kunst­s­tof onder­de­len, meta­len onder­de­len evenals ont­wik­ke­ling van print­pla­ten en softwareontwikkeling

Kopp Icon Abbrobation 01 130x130px

Goed­keu­ring van de ont­wik­kel­de pro­duc­ten vol­gens klant­s­pe­ci­fi­ca­ties bij de juis­te test­la­bo­ra­to­ria zoals VDE, UL of TÜV

Kopp Icon Logistik 130x130px

Indi­vi­du­ele logis­tie­ke oplos­sin­gen voor klanten

Je hebt een idee…

…en een com­pe­ten­te part­ner nodig voor de rea­li­sa­tie van uw OEM-pro­ject? Praat met ons, we advi­se­ren u graag!

Onze oplossingen voor u:

  • Scha­kel­a­ar, tas­ter, dim­mer en bewegingsmelder
  • Meu­bel­s­top­cont­ac­ten en elek­tri­sche aans­lui­tin­gen voor het elek­tri­fi­ce­ren van meubels
  • Pas­sie­ve stek­ker­do­zen en intel­li­gen­te stroom­ver­de­ling PDU (Power Dis­tri­bu­ti­on Units) voor meten, scha­kelen, rege­len en behe­ren via cen­tra­le platforms
  • Elek­tri­sche per­so­on­lijke bescher­ming­smid­de­len voor bouw­p­la­atsen (PRCD‑S) of de e‑mobility sec­tor (ICCB)
  • Com­po­nen­ten voor Smart Home oplos­sin­gen zoals draad­lo­ze scha­kel­a­ars en draad­lo­ze ont­van­gers. Smart Home gate­ways voor het com­pa­ti­ble maken van ver­schil­len­de pro­to­col­len én voor het scha­kelen en bes­tu­ren met smart­phones en tablets
  • Motor­be­vei­ligings­scha­kel­a­ar en motorremschakelaar
  • Stek­kers, kop­pel­in­gen, reiss­tek­kers en reisadapters
  • Ins­teek­mo­du­les voor inter­na­tio­na­le insteeksystemen

Sie suchen nach einer Lösung für Ihre Anwen­dung oder Sie benö­ti­gen ein Ersatz­teil, dann sind Sie bei unse­rem Ser­vice genau richtig.

FAQ

Sie haben Fra­gen zu unse­ren Produkten?
Die Ant­wor­ten zu den am häu­figs­ten gestell­ten Fra­gen fin­den Sie hier.

Sie möch­ten immer auf dem Lau­fen­den blei­ben und regel­mä­ßi­ge Infor­ma­tio­nen von uns erhal­ten? Dann kön­nen Sie sich hier für unse­ren News­let­ter anmelden.