OEM-oplossingen voor de industrie

Bij Kopp zet een erva­ren team van ont­wikkela­ars veelei­sen­de spe­ci­fi­ca­ties effi­ciënt en vak­kun­dig om in klant spe­ci­fie­ke oplossingen.
Kopp kan terug­gri­j­pen op jaren­lan­ge erva­ring als Ori­gi­nal Equip­ment Manu­fac­tu­rer (OEM) — voor nieu­we oplos­sin­gen die voort­bou­wen op uw ster­ke punten.
Heeft u een idee en heeft u een com­pe­ten­te part­ner nodig om uw OEM-pro­ject uit te voe­ren? Neem con­ta­ct met ons op, wij advi­seren u graag.

Onze diensten

Kopp Icon Beratung Konzeption 130x130px

Advies en con­cept van een idee naar serieproductie

Kopp Icon Abbrobation 130x130px

Ont­wikke­ling en con­struc­tie eve­nals pro­duc­tie en mon­ta­ge van kunst­stof onderde­len, meta­len onderde­len eve­nals ont­wikke­ling van print­pla­ten en softwareontwikkeling

Kopp Icon Abbrobation 01 130x130px

Goe­d­keu­ring van de ont­wikkel­de pro­duc­ten vol­gens klant­spe­ci­fi­ca­ties bij de juis­te test­la­bo­ra­to­ria zoals VDE, UL of TÜV

Kopp Icon Logistik 130x130px

Indi­vi­due­le logis­tie­ke oplos­sin­gen voor klanten

Je hebt een idee…

…en een com­pe­ten­te part­ner nodig voor de rea­li­sa­tie van uw OEM-pro­ject? Praat met ons, we advi­seren u graag!

Onze oplossingen voor u:

  • Scha­kela­ar, tas­ter, dim­mer en bewegingsmelder
  • Meu­bel­stop­con­ta­c­ten en elek­tri­sche aans­lui­t­in­gen voor het elek­tri­fi­ce­ren van meubels
  • Pas­sie­ve stekkerdo­zen en intel­li­gen­te stroom­ver­de­ling PDU (Power Dis­tri­bu­ti­on Units) voor meten, scha­ke­len, rege­len en behe­ren via cen­tra­le platforms
  • Elek­tri­sche per­so­on­lij­ke bescher­ming­s­mid­de­len voor bouw­plaatsen (PRCD‑S) of de e‑mobility sec­tor (ICCB)
  • Com­po­nen­ten voor Smart Home oplos­sin­gen zoals draad­lo­ze scha­kela­ars en draad­lo­ze ont­van­gers. Smart Home gate­ways voor het com­pa­ti­ble maken van ver­schil­len­de pro­to­col­len én voor het scha­ke­len en bes­tu­ren met smart­pho­nes en tablets
  • Motor­be­vei­li­gings­scha­kela­ar en motorremschakelaar
  • Stek­kers, kop­pe­lin­gen, reiss­tek­kers en reisadapters
  • Ins­teek­mo­du­les voor inter­na­tio­na­le insteeksystemen