Certificaten

Kwaliteit

Kwa­li­te­it – kwa­li­te­i­ts­con­tro­le beg­int met het idee 

Door con­se­quent toe­ge­past pro­ject­ma­nage­ment berei­ken we onze pro­jectd­oelen op het gebied van per­for­mance, kos­ten, kwa­li­te­it en dead­lines, daar­mee zet­ten we koers naar een hoge klant­te­v­re­den­heid en leg­gen daar­mee de basis voor het eco­no­mi­sche suc­ces van ons bedrijf.

Kwa­li­te­it – onze onderscheiding

Tal­ri­jke geslaag­de klan­t­au­dits en onder­schei­din­gen van onze klan­ten ken­mer­ken het suc­ces van ons kwaliteitsmanagement.

Ele­men­ten van QM-systems

  • Kwa­li­te­i­ts­plan­ning
  • Rea­li­sa­tie van kwa­li­te­i­ts­d­oelen in de bedrijfsgroep
  • Inter­ne Audits
  • Sta­tis­ti­sche evaluaties
  • Con­tinu ver­be­te­ringspro­ces CIP

Kwa­li­te­i­ts­d­oelen voor Kopp Europe

  • Vol­doen aan de kwa­li­te­i­ts­ei­sen van onze klanten
  • Con­tinu ver­be­te­ringspro­ces CIP

Kwaliteitsmanagement volgens DIN ISO 9001:2015

Om onze klan­ten een con­stant hoge kwa­li­te­it te garand­e­ren en om onze inter­ne pro­ces­sen voort­du­rend te con­tro­le­ren en te ver­be­te­ren, voe­ren we al tien­tal­len jaren een uit­ge­ki­end kwaliteitsmanagement. 

Om deze reden zijn we al in 1993 gecer­ti­fice­erd vol­gens de kwa­li­te­i­ts­norm DIN ISO 9001:2015 en wor­den sinds­dien regel­ma­tig door DQS gecon­tro­leerd op ons kwa­li­te­i­ts­be­heer. Na het suc­ces­vol afron­den van de audit aan het begin van het jaar, werd onze cer­ti­fi­ce­ring ver­lengd tot 2024. 

Naast de hoofdves­ti­ging in Kahl werd ook de ves­ti­ging Mess­a­di­ne (Tune­sië) opnieuw geaudit. 

IQNet-cer­­ti­­fi­­caat 2021

DIN ISO 9001 Cer­ti­fi­caat 2021 Duits

DIN ISO 9001 Cer­ti­fi­caat 2021 Engels

Het kwaliteitsoffensief voor Kopp-schakelprogramma’s

„Made in Ger­ma­ny“ garan­de­ert dat onze pro­duc­ten daad­wer­ke­li­jk in Duit­s­land zijn ver­vaar­digd. Kopp ont­wik­kelt, pro­du­ceert en ver­ko­opt al meer dan 90 jaar elek­tro­tech­ni­sche pro­duc­ten in Duit­s­land en voelt zich ver­bonden met deze tra­di­tie. Daa­rom heeft het bedri­jf de afge­lo­pen jaren het groots­te deel van zijn pro­duc­tie­ac­ti­vi­tei­ten, met name de mon­ta­ge van stop­cont­ac­ten en scha­kel­a­ars, opnieuw gecon­cen­tre­erd in Kahl am Main. De samen­werk­ing van pro­duc­tie, ont­wik­ke­ling, pro­duct­ma­nage­ment, ver­koop en kwa­li­te­i­ts­bor­ging op een gemeensch­ap­pe­li­jke plek maakt kort­e­re afstan­den moge­l­ijk en dus een snel­le­re reac­tie op klan­ten en markteisen. 

Kopp werkt sinds 1993 met het ISO 9001 kwa­li­te­i­ts­ma­nage­ment­sys­teem en heeft zich sinds­dien op alle loca­ties regel­ma­tig aan audits onder­wor­pen. Nale­ving van de stren­ge Duit­se en Euro­pe­se nor­men zoals PAK, ROHS, WEEE, enz. is voor het bedri­jf een van­z­elf­spre­kend­heid, maar dit kan bij goed­ko­pe import niet altijd wor­den aan­ge­no­men. Bij Kopp is het ISO 9001 QS-sys­­teem inge­bed in het zogen­aam­de “CIP” manage­ment­con­cept. CIP staat voor „Con­ti­nuous Impro­ve­ment Pro­cess“ en is het con­tinu opti­ma­li­se­ren van kwa­li­te­it, ser­vice en klant­ge­richt­heid, con­form de Japan­se „Kai­zen“ filoso­fie en is één van de belan­gri­jks­te suc­ces­fac­to­ren bij Kopp. 

Dank­zij het con­ti­nue ver­be­te­ringspro­ces, dat onze pro­duc­ten voort­du­rend ver­be­tert en opti­ma­li­se­ert, en de samen­werk­ing van kwa­li­te­i­ts­bor­ging met de ande­re afde­lin­gen op één plek, kan Kopp het zich vero­orl­oven om klan­ten 20 jaar garan­tie te geven op de schakelprogramma’s, en daar­mee de vei­lig­heid van een kwa­li­te­i­ts­pro­duct „Made in Ger­ma­ny“ gedu­ren­de een lan­ge periode. 

Garan­tie­vo­or­waar­den

Garan­tie­vo­or­waar­den Engels

Sie suchen nach einer Lösung für Ihre Anwen­dung oder Sie benö­ti­gen ein Ersatz­teil, dann sind Sie bei unse­rem Ser­vice genau richtig.

FAQ

Sie haben Fra­gen zu unse­ren Produkten?
Die Ant­wor­ten zu den am häu­figs­ten gestell­ten Fra­gen fin­den Sie hier.

Sie möch­ten immer auf dem Lau­fen­den blei­ben und regel­mä­ßi­ge Infor­ma­tio­nen von uns erhal­ten? Dann kön­nen Sie sich hier für unse­ren News­let­ter anmelden.