Certificaten

Kwaliteit

Kwa­li­teit – kwa­li­teits­con­tro­le beg­int met het idee 

Door con­se­quent toe­ge­past pro­ject­ma­nage­ment berei­ken we onze pro­ject­doe­len op het gebied van per­for­mance, kos­ten, kwa­li­teit en dead­lines, daar­mee zet­ten we koers naar een hoge klant­te­v­re­den­heid en leg­gen daar­mee de basis voor het eco­no­mi­sche suc­ces van ons bedrijf.

Kwa­li­teit – onze onderscheiding

Tal­ri­j­ke ges­laag­de klantau­dits en onder­schei­din­gen van onze klan­ten ken­mer­ken het suc­ces van ons kwaliteitsmanagement.

Ele­men­ten van QM-systems

  • Kwa­li­teits­plan­ning
  • Rea­li­sa­tie van kwa­li­teits­doe­len in de bedrijfsgroep
  • Inter­ne Audits
  • Sta­tis­ti­sche evaluaties
  • Con­ti­nu ver­be­te­ring­s­pro­ces CIP

Kwa­li­teits­doe­len voor Kopp Europe

  • Vold­o­en aan de kwa­li­teits­ei­sen van onze klanten
  • Con­ti­nu ver­be­te­ring­s­pro­ces CIP

Kwaliteitsmanagement volgens DIN ISO 9001:2015

Om onze klan­ten een con­stant hoge kwa­li­teit te garan­de­ren en om onze inter­ne pro­ces­sen voort­du­rend te con­tro­le­ren en te ver­be­te­ren, voe­ren we al tient­al­len jaren een uit­ge­ki­end kwaliteitsmanagement. 

Om deze reden zijn we al in 1993 gecer­ti­fice­erd vol­gens de kwa­li­teits­norm DIN ISO 9001:2015 en wor­den sinds­di­en regel­ma­tig door DQS gecon­tro­leerd op ons kwa­li­teits­be­heer. Na het suc­ces­vol afron­den van de audit aan het begin van het jaar, werd onze cer­ti­fi­ce­ring ver­lengd tot 2024. 

Naast de hoofdves­ti­ging in Kahl werd ook de ves­ti­ging Messa­di­ne (Tune­sië) opnieuw geaudit. 

IQNet-cer­­ti­­fi­­caat 2021

DIN ISO 9001 Cer­ti­fi­caat 2021 Duits

DIN ISO 9001 Cer­ti­fi­caat 2021 Engels

Het kwaliteitsoffensief voor Kopp-schakelprogramma’s

„Made in Ger­ma­ny“ garan­de­ert dat onze pro­duc­ten daad­wer­ke­li­jk in Duit­s­land zijn ver­vaar­digd. Kopp ont­wikkelt, pro­du­ceert en ver­ko­opt al meer dan 90 jaar elek­tro­tech­ni­sche pro­duc­ten in Duit­s­land en voelt zich ver­bonden met deze tra­di­tie. Daarom heeft het bedri­jf de afge­lo­pen jaren het groots­te deel van zijn pro­duc­tie­ac­ti­vit­ei­ten, met name de mon­ta­ge van stop­con­ta­c­ten en scha­kela­ars, opnieuw gecon­cen­tre­erd in Kahl am Main. De samen­werking van pro­duc­tie, ont­wikke­ling, pro­duct­ma­nage­ment, ver­koop en kwa­li­teits­bor­ging op een geme­en­sch­ap­pe­li­j­ke plek maakt kor­te­re afstan­den mogeli­jk en dus een snel­le­re reac­tie op klan­ten en markteisen. 

Kopp werkt sinds 1993 met het ISO 9001 kwa­li­teits­ma­nage­ment­sys­te­em en heeft zich sinds­di­en op alle loca­ties regel­ma­tig aan audits onder­wor­pen. Nale­ving van de stren­ge Duit­se en Euro­pe­se nor­men zoals PAK, ROHS, WEEE, enz. is voor het bedri­jf een van­z­elfs­pre­kendheid, maar dit kan bij goe­d­ko­pe import niet altijd wor­den aan­ge­no­men. Bij Kopp is het ISO 9001 QS-sys­­te­em inge­bed in het zoge­naam­de “CIP” manage­ment­con­cept. CIP staat voor „Con­ti­nuous Impro­ve­ment Pro­cess“ en is het con­ti­nu opti­ma­li­se­ren van kwa­li­teit, ser­vice en klant­ge­richt­heid, con­form de Japan­se „Kai­zen“ filo­so­fie en is één van de belan­gri­jks­te suc­ces­fac­to­ren bij Kopp. 

Dank­zij het con­ti­nue ver­be­te­ring­s­pro­ces, dat onze pro­duc­ten voort­du­rend ver­be­tert en opti­ma­li­se­ert, en de samen­werking van kwa­li­teits­bor­ging met de ande­re afde­lin­gen op één plek, kan Kopp het zich ver­o­or­lo­ven om klan­ten 20 jaar garan­tie te geven op de schakelprogramma’s, en daar­mee de vei­lig­heid van een kwa­li­teits­pro­duct „Made in Ger­ma­ny“ gedu­ren­de een lan­ge periode. 

Garan­tie­vo­or­waar­den

Garan­tie­vo­or­waar­den Engels