Uw contactpersoon voor Kopp

Neem contact met ons op!

U kunt de tech­ni­sche klan­ten­ser­vice tele­fo­nisch bereiken:
024–6486240

Maan­dag — vrijdag:
8:00  – 16:30 uur

Interesse of vragen?

Neem gerust cont­act met ons op per e‑mail op info.benelux@kopp.eu

Uw per­so­ons­ge­ge­vens zijn vei­lig bij ons! Alle gege­vens wor­den ver­werkt in het kader van de wet­te­li­jke voor­schrif­ten inzake gege­vens­be­scher­ming. Wij ver­ze­ke­ren u dat uw gege­vens vertrou­we­li­jk wor­den behan­deld en niet aan der­den wor­den ver­st­rekt. Uw gege­vens blij­ven bewaard zolang u ons niet vraagt ​​om deze te ver­wij­de­ren. Raad­pleeg ons pri­va­cy­beleid voor meer infor­ma­tie. Het e‑mailadres voor verz­oe­ken om gege­vens­wis­sing is info.benelux@kopp.eu

Google Maps

Met het laden van de kaart, accep­teer je Goog­le pri­va­cy poli­cy.
Leer meer

Kaart laden