Het persoonlijke beschermingsmiddel van de nieuwste generatie.
Zeker!

Wie een stop­cont­act in een bes­taan­de elek­tri­sche instal­la­tie com­mer­cie­el wil gebrui­ken, moet eerst pas­sen­de bescher­men­de maat­re­ge­len nemen. PRCD‑S pro vol­do­et aan deze eis.

YouTube

Mit dem Laden des Vide­os akzep­tie­ren Sie die Daten­schutz­er­klä­rung von You­Tube.
Mehr erfah­ren

Video laden

Foutloos inschakelen met handschoenen

Dank­zij de nieuws­te elek­tro­ni­ca maakt de PRCD‑S pro geen ver­schil of de gebrui­ker hand­schoe­nen draagt ​​of niet.

Fout­loos inscha­kelen is altijd en onder alle bedri­jf­s­om­stan­dig­he­den mogelijk.

Bepaling van de kwaliteit van de weerstand van de aardleiding

De PRCD‑S pro detec­teert niet alleen of de PE-aard­lei­ding is aan­ges­lo­ten, maar bepaalt ook de kwa­li­te­it ervan. Inscha­kelen is alleen moge­l­ijk als de weer­stand van de aard­lei­ding RPE klei­ner is dan 1kΩ.

Zo vol­do­et de PRCD‑S pro aan de hoogs­te veiligheidseisen.

Zelfcontrolerend apparaat

De PRCD S pro con­tro­leert zich­zelf, de klas­sie­ke test­knop is niet meer nodig.

  • Func­tion­ele test van het aard­lek­cir­cuit bij elke aans­lui­ting op het stop­cont­act en elke 2 uur werk­ing — zon­der onderbrekingen
  • Relais­cont­act­con­tro­le bij elke in- en uitschakeling
  • Bewa­king van de weer­stand van de aard­lei­ding RPE
  • Weer­ga­ve van de appa­raat sta­tus en fout­si­gnal­e­r­ing door geïn­te­gre­er­de LED’s

Detectie van gelijkmatige DC-foutstromen

Elek­tri­sche ver­brui­kers en appa­ra­tuur kun­nen geli­jk­ma­ti­ge DC-fout­stromen gener­e­ren. Indi­en deze wor­den aan­ges­lo­ten op een stroom­kring met een aard­l­ek­scha­kel­a­ar type A, kun­nen deze geli­jk­ma­ti­ge DC-fout­stromen ertoe lei­den dat de aard­l­ek­scha­kel­a­ar niet werkt.

De PRCD‑S pro detec­teert betrouw­baar geli­jk­ma­ti­ge DC-fout­stromen > 6 mA!*

*afhan­ke­li­jk van het type apparaat

DGUV 203–006-compatibel

DGUV-infor­ma­tie 203–006 ver­eist pas­sen­de bescher­men­de maat­re­ge­len bij het aans­lui­ten van elek­tri­sche appa­ra­tuur op exter­ne stop­cont­ac­ten, bijv. een draag­ba­re aard­l­ek­scha­kel­a­ar vol­gens DIN VDE 0661:

  • Nomi­na­le rest­st­room I∆n ≤ 30 mA
  • Al polig scha­kelen, inclu­sief aardleiding
  • Geen auto­ma­ti­sche her­start na spanningsherstel

Evenals de vol­gen­de functies:

  • Mag niet inge­scha­keld kun­nen wor­den als de aard­lei­ding onder­bro­ken of onder span­ning staat
  • Moet uit­scha­kelen als er span­ning op de aard­lei­ding staat of als de aard­lei­ding tij­dens bedri­jf wordt onderbroken
  • Mag de aard­lei­ding niet uit­scha­kelen bij exter­ne span­ning op de aardleiding

Ken­nis van experts

MEBEDO Aka­de­mie GmbH is een too­na­an­ge­ven­de aan­bie­der van semi­nars op het gebied van elek­tri­sche vei­lig­heid. Onze docen­ten heb­ben prak­ti­jker­va­ring en weten daar­door pre­ci­es wat belan­gri­jk is bij vei­lig wer­ken in de elek­tro­tech­niek. Wij bie­den onder ande­re semi­nars en work­shops aan over vele onder­wer­pen die te maken heb­ben met meten en tes­ten — met een hoog prak­tisch gehal­te, goed onder­bouwd en intensief.

Voor het com­ple­te aan­bod aan semi­nars op: www.mebedo-ac.de/seminare

Ged­rag van de PRCD S pro bij een fout

N (of L) leidingbreuk

Kan niet wor­den ingeschakeld.
Breuk tij­dens bedri­jf: Onderbre­ken L en N. PE bli­jft gesloten.

gebroken aardegeleider

Kan niet wor­den ingeschakeld.
Geen inscha­ke­ling bij PE > 1 kΩ. Kop­pel L en N on-the-fly los als PE > 1 kΩ.

PEN leidingbreuk

Kan niet wor­den ingeschakeld.
Breuk tij­dens bedri­jf: Onderbre­ken van L, N en PE.

Bedradingsfout, PE en L omgekeerd

Kan niet wor­den ingeschakeld.

Onderspanning

Kan niet wor­den ingeschakeld.
Onder­breek L, N en PE direct.

Reststroom volgens technische gegevens

L, N en PE onderbreken..

Spanning op PE bij inschakelen

Kan niet wor­den ingeschakeld.
Fout­lo­ze werk­ing zelfs bij het dra­gen van handschoenen.

Externe spanning op PE, b.v. doorboren van een leiding

Onderbre­kin­gen van L en N

PE bli­jft gesloten

RCD (MCB) van exter­ne cir­cuit scha­kelt uit.

Sie suchen nach einer Lösung für Ihre Anwen­dung oder Sie benö­ti­gen ein Ersatz­teil, dann sind Sie bei unse­rem Ser­vice genau richtig.

FAQ

Sie haben Fra­gen zu unse­ren Produkten?
Die Ant­wor­ten zu den am häu­figs­ten gestell­ten Fra­gen fin­den Sie hier.

Sie möch­ten immer auf dem Lau­fen­den blei­ben und regel­mä­ßi­ge Infor­ma­tio­nen von uns erhal­ten? Dann kön­nen Sie sich hier für unse­ren News­let­ter anmelden.