Het persoonlijke beschermingsmiddel van de nieuwste generatie.
Zeker!

Wie een stop­con­ta­ct in een besta­an­de elek­tri­sche instal­la­tie com­mer­cie­el wil gebrui­ken, moet eerst pas­sen­de bescher­men­de maat­re­ge­len nemen. PRCD‑S pro vold­o­et aan deze eis.

YouTube

Mit dem Laden des Vide­os akzep­tie­ren Sie die Daten­schutz­er­klä­rung von You­Tube.
Mehr erfah­ren

Video laden

Foutloos inschakelen met handschoenen

Dank­zij de nieuws­te elek­tro­ni­ca maakt de PRCD‑S pro geen ver­schil of de gebrui­ker hand­schoe­nen draagt ​​of niet.

Fout­loos inscha­ke­len is altijd en onder alle bedri­jfsom­stan­dig­he­den mogelijk.

Bepaling van de kwaliteit van de weerstand van de aardleiding

De PRCD‑S pro detec­teert niet alle­en of de PE-aar­d­lei­ding is aan­ges­lo­ten, maar bepaalt ook de kwa­li­teit ervan. Inscha­ke­len is alle­en mogeli­jk als de weer­stand van de aar­d­lei­ding RPE klei­ner is dan 1kΩ.

Zo vold­o­et de PRCD‑S pro aan de hoogs­te veiligheidseisen.

Zelfcontrolerend apparaat

De PRCD S pro con­tro­leert zich­z­elf, de klas­sie­ke test­knop is niet meer nodig.

  • Func­tione­le test van het aar­d­lek­cir­cuit bij elke aans­lui­t­ing op het stop­con­ta­ct en elke 2 uur werking — zon­der onderbrekingen
  • Relais­con­ta­ct­con­tro­le bij elke in- en uitschakeling
  • Bewa­king van de weer­stand van de aar­d­lei­ding RPE
  • Weer­ga­ve van de appa­r­aat sta­tus en fout­si­gnale­r­ing door geïn­te­gre­er­de LED’s

Detectie van gelijkmatige DC-foutstromen

Elek­tri­sche ver­brui­kers en appa­ra­tuur kun­nen geli­jk­ma­ti­ge DC-fout­stromen gene­re­ren. Indi­en deze wor­den aan­ges­lo­ten op een stroom­k­ring met een aar­d­lek­scha­kela­ar type A, kun­nen deze geli­jk­ma­ti­ge DC-fout­stromen ertoe lei­den dat de aar­d­lek­scha­kela­ar niet werkt.

De PRCD‑S pro detec­teert betrouw­baar geli­jk­ma­ti­ge DC-fout­stromen > 6 mA!*

*afhank­e­li­jk van het type apparaat

DGUV 203–006-compatibel

DGUV-infor­ma­tie 203–006 ver­eist pas­sen­de bescher­men­de maat­re­ge­len bij het aans­lui­ten van elek­tri­sche appa­ra­tuur op exter­ne stop­con­ta­c­ten, bijv. een draag­ba­re aar­d­lek­scha­kela­ar vol­gens DIN VDE 0661:

  • Nomi­na­le rest­stroom I∆n ≤ 30 mA
  • Al polig scha­ke­len, inclu­sief aardleiding
  • Geen auto­ma­ti­sche her­start na spanningsherstel

Eve­nals de vol­gen­de functies:

  • Mag niet inge­scha­keld kun­nen wor­den als de aar­d­lei­ding onder­bro­ken of onder span­ning staat
  • Moet uit­scha­ke­len als er span­ning op de aar­d­lei­ding staat of als de aar­d­lei­ding tij­dens bedri­jf wor­dt onderbroken
  • Mag de aar­d­lei­ding niet uit­scha­ke­len bij exter­ne span­ning op de aardleiding

Ken­nis van experts

MEBEDO Aka­de­mie GmbH is een too­naan­ge­ven­de aan­bie­der van semi­nars op het gebied van elek­tri­sche vei­lig­heid. Onze docen­ten heb­ben prak­ti­j­ker­va­ring en weten daar­door pre­ci­es wat belan­gri­jk is bij vei­lig wer­ken in de elek­tro­tech­niek. Wij bie­den onder ande­re semi­nars en work­shops aan over vele onder­wer­pen die te maken heb­ben met meten en tes­ten — met een hoog prak­tisch gehal­te, goed onder­bouwd en intensief.

Voor het com­ple­te aan­bod aan semi­nars op: www.mebedo-ac.de/seminare

Gedrag van de PRCD S pro bij een fout

N (of L) leidingbreuk

Kan niet wor­den ingeschakeld.
Breuk tij­dens bedri­jf: Onderbre­ken L en N. PE bli­jft gesloten.

gebroken aardegeleider

Kan niet wor­den ingeschakeld.
Geen inscha­ke­ling bij PE > 1 kΩ. Kop­pel L en N on-the-fly los als PE > 1 kΩ.

PEN leidingbreuk

Kan niet wor­den ingeschakeld.
Breuk tij­dens bedri­jf: Onderbre­ken van L, N en PE.

Bedradingsfout, PE en L omgekeerd

Kan niet wor­den ingeschakeld.

Onderspanning

Kan niet wor­den ingeschakeld.
Onder­breek L, N en PE direct.

Reststroom volgens technische gegevens

L, N en PE onderbreken..

Spanning op PE bij inschakelen

Kan niet wor­den ingeschakeld.
Fout­lo­ze werking zelfs bij het dra­gen van handschoenen.

Externe spanning op PE, b.v. doorboren van een leiding

Onderb­re­kin­gen van L en N

PE bli­jft gesloten

RCD (MCB) van exter­ne cir­cuit scha­kelt uit.