Waarschuwing

Betreft: Kopp enkelvoudige stopcontacten met geïntegreerde verhoogde aanraakbescherming

Als pro­du­cent van elek­tro­tech­ni­sche pro­duc­ten zijn wij ons bewust van onze ver­ant­wo­or­de­li­jk­heid en han­te­ren wij de strengs­te cri­te­ria in onze pro­ces­sen voor ont­wik­ke­ling, pro­duc­tie en kwa­li­te­i­ts­con­tro­les. In de mees­te stop­cont­ac­ten ver­wer­ken we stan­da­ard de ver­hoog­de aan­raak­be­scher­ming / shut­ters, al zijn deze niet noodzakelijk.

Tij­dens onze kwa­li­te­i­ts­con­tro­les heb­ben wij vast­ge­steld dat enke­le stop­cont­ac­ten met geïn­te­gre­er­de ver­hoog­de aan­raak­be­scher­ming een defect kun­nen heb­ben. De stop­cont­ac­ten zelf zijn vei­lig en func­tion­eel en zor­gen voor de stan­da­ard aan­raak­be­scher­ming. Dus enkel de optio­n­ele ver­hoog­de aan­raak­be­vei­liging kan in som­mi­ge geval­len niet goed functioneren.

Het bewe­gen­de deel, het zogen­aam­de „sluit­pla­at­je“, kan moge­l­ijk niet vol­le­dig slui­ten bij het uittrek­ken van een stek­ker. Hier­door kan het gebeu­ren dat de shut­ter opent in het geval van een een­zij­di­ge pene­tra­tie met een pun­tig object. Als gevolg hier­van kan onjuist gebruik (bijv. door het inbren­gen van een stroom gelei­dend voor­wer­pen) lei­den tot een elek­tri­sche schok en de daa­ruit voort­v­loei­en­de geva­ren, zoals ook kan gebeu­ren bij elk „norm­aal“ stop­cont­act met standaardbescherming.

Het betreft hier de Kopp enke­le stop­cont­ac­ten (met en zon­der dek­sel) van de series Paris, Rivo, Mila­no, Athe­nis en IP20, die in de peri­ode van janu­ari 2020 tot en met novem­ber 2022 zijn verkocht.

Voor u als con­su­ment is het las­tig te bepa­len of de ver­hoog­de aan­raak­be­scher­ming wel of niet goed werkt. Daa­rom bie­den we u kos­te­loos bescher­ming­spla­at­jes voor ver­hoog­de aan­raak­be­scher­ming aan. Deze zijn vei­lig en gemak­ke­li­jk ach­teraf in het stop­cont­act te mon­te­ren. U kunt deze bescher­ming­spla­at­jes aanvra­gen door een email te stu­ren naar onder­s­taand adres. Ver­meld in uw bericht uw adres­ge­ge­vens en het aan­tal beno­dig­de bescher­ming­spla­at­jes. Wij zul­len u deze dan kos­te­loos per post toestu­ren. Voor meer infor­ma­tie kunt u cont­act openen via email, tele­foon of onze web­site raadplegen.

Email­ad­res: service.benelux@kopp.eu

Tele­foon­num­mer: +31 (0) 24 6485 914 (bereik­baar ma-vr van 8.30 tot 16.00 uur)

Kopp Bene­lux B.V., Decem­ber 2022

U kunt de socket pro­tec­tor hier aanvragen

Uw per­so­ons­ge­ge­vens zijn vei­lig bij ons! Alle gege­vens wor­den ver­werkt in het kader van de wet­te­li­jke voor­schrif­ten inzake gege­vens­be­scher­ming. Wij ver­ze­ke­ren u dat uw gege­vens vertrou­we­li­jk wor­den behan­deld en niet aan der­den wor­den ver­st­rekt. Uw gege­vens blij­ven bewaard zolang u ons niet vraagt om deze te ver­wij­de­ren. Raad­pleeg ons pri­va­cy­beleid voor meer infor­ma­tie. Het e mail­ad­res voor verz­oe­ken om gege­vens­wis­sing is info.benelux@kopp.eu