Oplossingen voor de Bouwsector

Of het nu een ont­wikkela­ar, archi­tect of plan­ner is, KOPP onder­s­te­unt en staat haar klan­ten van­af het begin bij om de juis­te oplos­sing te vin­den en biedt ook ande­re indi­vi­due­le oplos­sin­gen die het werk van iedereen vereen­vou­di­gen en zo kos­ten bespa­ren, of het nu een nieu­we vari­ant betreft op maat van de klant of leve­ring in een con­tai­ner direct op de bouw­plaats, met KOPP heeft u de juis­te part­ner aan uw zij­de om uw pro­ject op tijd en bin­nen bud­get te realiseren.

Inter­es­se gewekt?

Heb­ben wij uw inter­es­se gewekt of heeft u nog vragen?
Onze mede­wer­kers hel­pen u graag verder!

Onze ervaring.

KOPP staat sinds 1927 voor com­pe­ten­tie op het gebied van elek­tri­sche instal­la­tie op ver­schil­len­de gebie­den, zoals aan­we­zig­heids­mel­ders, schakelprogramma’s, Smart Home, her­nieuw­ba­re ener­gie­bron­nen, sno­er­cen­tra­les en meer, en tot op de dag van van­daag is het over­we­gend „Made in Ger­ma­ny“. Door de lig­ging en ops­lag in het mid­den van Duit­s­land zijn kor­te afstan­den mogeli­jk, wat het trans­port ver­min­dert en daar­mee een bij­dra­ge levert aan de bescher­ming van het milieu.

Een lan­ge levens­duur, ook bij inten­sief gebruik, is een voor­waar­de voor Kopp. Dit komt bij Kopp onder meer tot uit­ing in het feit dat we een hoog vertrou­wen heb­ben in onze pro­duc­ten en onze klan­ten 20 jaar kwa­li­teits­ga­ran­tie geven op de schakelaars.

Innovatief en marktgericht.

KOPP biedt archi­tec­ten, bou­wers en plan­ners ook een oplos­sing­s­ge­richt pro­duct­port­fo­lio in ver­schil­len­de uit­voe­rin­gen, met nieu­we tech­no­lo­gieën en eco­lo­gi­sche pro­duc­ten zoals hou­ten schakelprogramma’s. Dit pro­duct­port­fo­lio wor­dt voort­du­rend uit­ge­breid en aan­ge­past aan de eisen van de markt, of het nu gaat om een ​​trend­kleur of om nieu­we mate­ria­len, Kopp heeft voor bij­na alle klant­wen­sen de juis­te pro­duc­ten in de juis­te kleur, het juis­te design en de juis­te tech­no­lo­gie. Als er iets niet voor­han­den is, is het mogeli­jk om op een onge­com­pli­ce­er­de manier en bin­nen een rede­li­j­ke ter­mi­jn een pas­send pro­duct voor het bouw­pro­ject te ontwikkelen.

Als het op ver­werking aan­komt, ken­merkt Kopp zich door een snel­le reac­tie­tijd, kor­te reac­tie­tijd, onge­com­pli­ce­er­de afhan­de­ling, indi­vi­dueel advies en onder­s­te­u­ning, een op uw bouw­pro­ject toe­ges­ne­den ser­vice en een aantrek­ke­li­j­ke prijs-kwaliteitverhouding.

Samen­ge­vat:

… onder­zoek & ont­wikke­ling en kwa­li­teits­con­tro­le in Kahl

… Logis­tiek in Kahl

… pro­duc­tie bij Kopp

… acqui­si­tie waar nodig (voor een com­pleet portfolio)

… mul­tich­an­nel competentie

… onder­s­te­u­ning bij cate­go­rie­ma­nage­ment & salesmarketing

… erva­ring in regu­lie­re en online retail

… pro­blee­mo­plos­ser voor veel klantwensen

… Breed productportfolio

Neem con­ta­ct met ons op!

Uw per­so­ons­ge­ge­vens zijn vei­lig bij ons! Alle gege­vens wor­den ver­werkt in het kader van de wet­te­li­j­ke voor­schrif­ten inz­ake gege­vens­be­scher­ming. Wij ver­ze­ke­ren u dat uw gege­vens vertrou­we­li­jk wor­den behan­deld en niet aan der­den wor­den ver­st­rekt. Uw gege­vens blij­ven bewaard zolang u ons niet vraagt ​​om deze te ver­wij­de­ren. Raad­pleeg ons pri­va­cy­be­leid voor meer infor­ma­tie. Het e‑mailadres voor ver­zo­e­ken om gege­vens­wis­sing is info.benelux@kopp.eu

Meer slimme oplossingen van Kopp