Legaal

Verzending en betaling

Kopp levert con­form de alge­meen gel­den­de leve­rings- en beta­lings­vo­or­waar­den, die als pdf-bestand te down­loa­den zijn. Deze zijn geba­se­erd op de alge­mene leve­rings- en beta­lings­vo­or­waar­den van ZVEI.

De alge­mene inko­op­vo­or­waar­den zijn uit­s­lui­tend van toe­pas­sing op zake­li­jke tran­sac­ties tus­sen de lever­an­cier en Kopp. Deze zijn te down­loa­den als pdf-bestand.

Instructies voor verwijdering

Transportverpakking