Reserveonderdelen

voor schakelseries die niet meer op de markt verkrijgbaar zijn

Veel van onze scha­kel­se­ries zijn „ech­te klas­sie­kers“ en lig­gen al jaren in de win­kel. Nieu­we ont­wer­pen, vooral in onze schakelprogramma’s, maken modern en eigen­tijds wonen moge­l­ijk, per­ma­nen­te pro­duct­in­no­va­tie maakt nieu­we tech­no­lo­gieën en func­ties bruik­baar voor onze klan­ten. Hel­aas moe­ten oude­re scha­kel­se­ries pla­ats­ma­ken voor nieu­we schakelreeksen.

Als u een arti­kel in ons hui­di­ge assor­ti­ment niet meer op de markt kunt vin­den, is het de moei­te waard om cont­act op te nemen met onze klan­ten­ser­vice: Als spe­cia­le ser­vice voor onze klan­ten bewaart Kopp klei­ne hoe­ve­el­he­den reser­ve­on­der­de­len en arti­kelen voor pro­duc­ten en scha­kel­se­ries die niet lan­ger in de han­del ver­kri­jg­baar (ech­ter zon­der garan­tie). In onder­s­taand over­zicht zie je de namen van de series die niet meer in de han­del ver­kri­jg­baar zijn.

Stel een­vou­dig uw vraag via het cont­act­for­mu­lier. Voer de naam van de scha­kel­se­rie, de kleur en het aan­tal beno­dig­de arti­kelen in — onze klan­ten­ser­vice zal dan con­tro­le­ren of de betref­fen­de arti­kelen nog beschik­baar zijn en zal direct cont­act met u opne­men en u een aan­bie­ding doen.

Visi­on — brons

Vero­na — gra­ni­et — wit

Euro­pa — gra­ni­et — zwart — bruin

Echt hout — eiken — beu­ken — grenen

Mila­no — blauw

  Free-con­trol II

Neem cont­act met ons op!

Uw per­so­ons­ge­ge­vens zijn vei­lig bij ons! Alle gege­vens wor­den ver­werkt in het kader van de wet­te­li­jke voor­schrif­ten inzake gege­vens­be­scher­ming. Wij ver­ze­ke­ren u dat uw gege­vens vertrou­we­li­jk wor­den behan­deld en niet aan der­den wor­den ver­st­rekt. Uw gege­vens blij­ven bewaard zolang u ons niet vraagt ​​om deze te ver­wij­de­ren. Raad­pleeg ons pri­va­cy­beleid voor meer infor­ma­tie. Het e‑mailadres voor verz­oe­ken om gege­vens­wis­sing is info.benelux@kopp.eu