90 jaar
Made in Germany

 1. Oprichting van het bedrijf Heinrich Kopp

  1927

  De his­to­rie van het bedri­jf Hein­rich Kopp beg­int in 1927 in Rein­heim (Oden­wald). De klei­ne fab­riek die daar werd opge­richt, pro­du­ceer­de voor­na­me­li­jk scha­kel­a­ars voor de export. De markt­be­hoef­te in bin­nen- en bui­ten­land maak­te het ech­ter nood­za­ke­li­jk om het assor­ti­ment snel uit te brei­den en daa­rom heeft Kopp zich in de loop der jaten steeds aan­ge­past aan de wen­sen van haar klanten.
 2. Verhuizing naar Sonnenberg (Thüringen)

  1934

  De toe­ge­no­men behoef­te aan ruim­te leid­de in 1934 tot de ver­hui­zing van het bedri­jf naar Son­ne­berg (Thü­rin­gen). In deze peri­ode was ook de eers­te ken­nis­ma­king met kunst­s­tof onder­de­len, die dank­zij hun uit­s­te­ken­de iso­le­ren­de eigenschap­pen al snel door Kopp wer­den ver­vaar­digd en gebruikt. Voor de oor­log expor­teer­de het bedri­jf tot 85 pro­cent van zijn pro­duc­tie, voor­na­me­li­jk naar het buitenland.

  Tij­dens de oor­log was het ondanks moei­li­jke omstan­dig­he­den moge­l­ijk om de bedri­jfs­voe­ring vast te hou­den en uit te brei­den, tot 500 mede­wer­kers in

  deze tijd herrin­nert era­an. Met het ein­de van de oor­log en de ontei­gening zon­der com­pen­sa­tie in wat toen de Sov­jet-bezet­tings­zo­ne was, leek het lot van het bedri­jf beze­geld. Onder­ne­mer­sac­ti­vi­teit leid­de ver­vol­gens tot de wederop­bouw in Klein­blan­ken­bach im Kahlgrund.

 3. Kahl am Main

  1956

  Na ver­de­re sta­ti­ons in Alzen­au en Schöllkrip­pen werd in 1956 de bes­lis­sen­de stap gezet met de aan­koop van het bedri­jf­spand in Kahl am Main en de start van de bouw van onze eigen productiefaciliteiten.
 4. Oprichting van Österreichische Kopp Ges.mbH

  1973

  Opricht­ing van de docht­e­ron­der­ne­ming Öster­rei­chi­sche Kopp Ges.mbH in Dorn­birn, Oos­ten­ri­jk, om de loka­le markt direct en optim­aal te onder­steu­nen. Door de zeer suc­ces­vol­le bedrij­vigheid en de snel­le gro­ei waren ver­hui­zin­gen nood­za­ke­li­jk, eerst naar het nabu­ri­ge Lust­en­au en in 1980 naar de bedri­jfs­lo­ca­tie in Aigen. Vanuit Aigen wer­den de Oos­ten­ri­jk­se markt en diver­se Oost-Euro­pe­se lan­den ver­zorgd en via het logis­tie­ke cen­trum wer­den goe­de­ren aangevoerd.
 5. Oprichting van de productievestiging in Tunesië

  1987

  In de nieu­we fab­riek ligt de focus op de hand­ma­ti­ge pro­duc­tie van com­ple­xe oplossingen.
 6. Kopp in Kaplice

  1991

  Opricht­ing van de Kap­li­ce-pro­duc­tie­lo­ca­tie in Tsje­chië. Op deze loca­tie wer­den pro­duc­ten gepro­du­ceerd op het gebied van schakelprogramma’s, stek­ker­do­zen en over­span­nings­fil­ters voor apparatenbeveiliging.
 7. Hildburghausen

  1992

  In 1992 werd in Hild­burg­hau­sen (Thü­rin­gen) nog een ultra­mo­der­ne pro­duc­tie­fa­ci­li­te­it gebouwd voor de nieuw ont­wik­kel­de pro­duct­li­jn van istal­la­tie­au­to­ma­ten, etc.
 8. Kopp expandeert naar Hongarije

  1993

  Onze ves­ti­ging in Hon­ga­ri­je is opge­richt in 1993. Vanuit de ves­ti­ging in Vec­sés wer­den de Hon­gaar­se en Roe­meen­se mark­ten verzorgd.
 9. Nieuw logistiekcentrum in Kahl am Main

  2000

  Met de bouw van een effi­ci­ënt logis­tiek cen­trum in de hoofdves­ti­ging in Kahl wordt de moge­l­ijk­heid gecreëerd om indi­vi­du­ele klant­wen­sen snel en fle­xi­bel op te los­sen. Met behulp van een sta­te-of-the-art dis­tri­bu­tie­sys­teem ver­la­ten weke­li­jks enke­le dui­zen­den zen­din­gen ons magazijn.
 10. Internationale oriëntaties

  2002

  Met de over­na­me door Actu­ant Corp. uit de VS werd Kopp’s inter­na­tio­na­le oriën­ta­tie ver­der versterkt.
 11. Overname van Dresco

  2003

  Met de over­na­me van de Neder­land­se markt­leid­er Dres­co in de Actu­ant Group wordt een belan­gri­jke stap gezet in het vers­ter­ken van de Euro­pe­se positie.
 12. Ontbinding van Brunquell — Ingolstadt

  2003

 13. Overname van de productielocatie in Hildburghausen

  2007

  Over­na­me van de pro­duc­tie­fa­ci­li­te­it in Hild­burg­hau­sen van Hein­rich Kopp GmbH, fabri­ca­ge van zeke­rin­gen en rail­ge­mon­teer­de apparaten.
 14. Kopp Europa

  2009

  Als onder­deel van de stra­te­gi­sche her­schik­king con­sol­ide­ert Actu­ant zijn elek­tro­ni­ca­seg­ment onder de para­p­lu van „Kopp Euro­pe“ en wor­den alle Euro­pe­se acti­vi­tei­ten cen­tr­a­al geco­ör­di­neerd en gecon­tro­leerd vanuit het „hoofdkan­to­or“ in Kahl am Main.

  Tij­dens het stroom­li­j­nen en con­so­li­de­ren van de acti­vi­tei­ten ver­pla­ats­te Kopp de pro­duc­tie van Kap­li­ce (Tsje­chië) naar Mess­a­di­ne, Tune­sië en con­cen­tre­er­de de pro­duc­tie van scha­kel­a­ars op de loca­tie in Kahl am Main.

  In overe­enstem­ming met de „Kopp Europe“-strategie, ver­an­dert de „Öster­rei­chi­sche Kopp Ges.mbh“ zijn naam in „Kopp Aus­tria GmbH“, de elek­tri­sche acti­vi­tei­ten van de Neder­land­se docht­e­ron­der­ne­ming DRESCO wor­den gehar­mo­ni­s­e­erd onder Kopp Benelux.

 15. Core business en innovatie

  2011

  Kopp maakt sinds febru­ari 2011 deel uit van Pale­ro Hol­ding, inclu­sief de aan­ges­lo­ten dochterondernemingen.
  Actu­ant heeft alle aan­delen in Kopp van de hand geda­an van­we­ge een stra­te­gi­sche her­schik­king van de groep.

  De her­schik­king naar een 2‑kanaalsstrategie is afge­rond. Kopp is ook steeds meer actief in de indus­trië­le en OEM-busi­ness, zoals met het PERCEDOS laad­sys­teem voor elek­tri­sche auto’s.

 16. Locatie Oostenrijk afgescheiden van de bedrijvengroep KOPP en verkocht

  2014

 17. Er wordt gestreefd naar kwalitatieve groei

  2016

  Op 15 janu­ari 2016 nam de Alfanar groep alle aan­delen in Kopp en haar docht­e­ron­der­ne­min­gen over van de voor­ma­li­ge aan­de­el­hou­der Pale­ro Invest.

  Met de over­na­me van Kopp breidt Alfanar zijn Euro­pe­se busi­ness area ver­der uit. Het doel is de ver­de­re winst­ge­ven­de gro­ei van Kopp in de tra­di­tio­nele bedri­jfs­tak­ken, de elek­tro­groot­han­del, de indus­trië­le en OEM-busi­ness als­me­de de doe-het-zelf- en web­shop-acti­vi­tei­ten in de kernlanden.

 18. Jubileum 90 jaar Kopp

  2017

  In 2017 vier­den we ons 90-jarig jubi­le­um! Kopp heeft zich in de afge­lo­pen decen­nia steeds ver­der ont­wik­keld als elek­tro­ni­ca­fa­bri­kant. Ons port­fo­lio is voort­du­rend ver­an­derd en uit­ge­breid met nieu­we oplos­sin­gen voor onze klan­ten. Vooral de gebe­ur­te­nis­sen van de laats­te twee jaar heb­ben nieu­we syn­er­gieën, eco­no­mi­sche kan­sen en com­pe­ten­ties gecreëerd. Onze kern­ge­bie­den indus­trie, elek­tri­sche groot­han­del en OEM zijn aan­zi­en­li­jk gegro­eid met 30 jaar Kopp in Tunesië.

  In onze fab­riek in Tune­sië wordt al meer dan 30 jaar hoog­waar­dig elek­trisch instal­la­tie­ma­te­ria­al ver­vaar­digd, voor­na­me­li­jk met de hand. In het begin van het jaar is onze ops­lag- en pro­duc­tie­op­per­v­lak daar bij­na ver­dub­beld voor de nodi­ge capaciteit.

 19. Oprichting van de nieuwe divisie „Energy & Home Automation„ in het najaar van 2020.

  2020

  Met de nieu­we divi­sie dicht Kopp de kloof tus­sen ener­gie­toe­pas­sin­gen en domo­ti­ca of Smart Home en speelt, zoals zo vaak in de geschie­de­nis van het bedri­jf, een voortrek­kers­rol in de indus­trie, omdat er tot nu toe wei­nig of geen totaa­l­o­plos­sin­gen zijn in deze veel­bel­oven­de toeko­ms­ti­ge markt. Het bes­lis­sen­de voor­deel voor elek­tro- en zon­ne-instal­la­teurs bij Kopp: com­ple­te oplos­sin­gen uit één hand — van PV-modu­les tot omvor­mers en ops­lag­sys­te­men tot e‑laadstations, geïn­te­gre­erd in een uit­ge­breid Blue­tooth-geba­se­erd Smart Home-sys­teem en dus holis­tisch energie-geoptimaliseerd.
 20. Opening/vestiging van het nieuwe commerciële vertegenwoordigingskantoor in Brazilië

  2021

  Om ook met de nieu­we divi­sie de markt in Bra­zi­lië te kun­nen berei­ken, werd in Bra­zi­lië een agentschap geopend.

Sie suchen nach einer Lösung für Ihre Anwen­dung oder Sie benö­ti­gen ein Ersatz­teil, dann sind Sie bei unse­rem Ser­vice genau richtig.

FAQ

Sie haben Fra­gen zu unse­ren Produkten?
Die Ant­wor­ten zu den am häu­figs­ten gestell­ten Fra­gen fin­den Sie hier.

Sie möch­ten immer auf dem Lau­fen­den blei­ben und regel­mä­ßi­ge Infor­ma­tio­nen von uns erhal­ten? Dann kön­nen Sie sich hier für unse­ren News­let­ter anmelden.