Carriere bij Kopp

Wij maken deel uit van de ster­ke Alfanar Group, een inter­na­tio­na­le mul­ti­na­tio­nal dat toeko­mst­ge­richt denkt en een hoog ken­nis­ni­veau heeft op het gebied van elektrotechniek.

Met de ont­wik­ke­ling en pro­duc­tie van inno­va­tie­ve pro­duc­ten in de Smart Home- en Ener­gie­sec­tor, evenals een breed sca­la aan schakelprogramma’s met hoge desi­gn­nor­men, bie­den wij een groot pro­duct­port­fo­lio voor elek­tri­sche instal­la­ties in de vak­han­del en de doe-het-zelfsector.

Daar­naast ver­vaar­di­gen wij indi­vi­du­ele oplos­sin­gen voor indus­trië­le klanten.

Als mede­wer­ker vind je bij ons een gewel­di­ge team­s­feer en boe­i­en­de vooruit­zich­ten. We hech­ten veel waar­de aan een goe­de samen­werk­ing en zijn altijd op zoek naar fris­se, crea­tie­ve men­sen die met ons mee wil­len groei­en. We bie­den je nieu­we uit­da­gin­gen voor je ver­de­re loopbaan.

Sol­li­ci­te­er nu!

Sol­li­ci­te­er op een van onze vaca­tures, voor een stage of op eigen initiatief!

Waarom Kopp?

Als mede­wer­ker vind je bij ons een gewel­di­ge team­s­feer en boe­i­en­de vooruit­zich­ten. We hech­ten veel waar­de aan een goe­de samen­werk­ing en zijn altijd op zoek naar fris­se, crea­tie­ve men­sen die met ons mee wil­len groei­en. We bie­den je nieu­we uit­da­gin­gen voor je ver­de­re loopbaan.

Over­tu­ig uzelf en scroll door onze voordelen:

Work-Life-Balan­ce

Voor­de­len voor medewerk(st)ers

Bedri­jfs­ge­zond­heids­ma­nage­ment

Indi­vi­du­ele ontwikkeling

Bedri­jfs­re­stau­rant

Goe­de werksfeer

Pen­sioen­vo­or­zi­ening

gra­tis parkeren

Uw sollicitatiebrief

Stuur hier­vo­or een e‑mail naar: personal@kopp.eu

Laat ons weten op wel­ke func­tie je zou wil­len sol­li­ci­te­ren. Open sol­li­ci­ta­ties zijn natu­ur­li­jk wel­kom! Stuur dan een bege­lei­den­de brief, cv en cer­ti­fi­ca­ten als pdf-bestand als bijla­ge mee.