Energiemanagement met Blue-control

De toeko­mst beg­int vandaag.

Met de Kopp Home Ser­ver maakt u de ener­gie­stromen in uw huis trans­parant en scha­kelt u deze naar behoef­te in of uit.

Met de omvor­mer, een omscha­kel­ap­pa­raat voor stand-alo­ne bedri­jf en de accu kunt u de elek­tri­ci­teit die u zelf opwekt ops­la­an en gebruiken.

Daar­door bent u zelfs tij­de­li­jk zelf­vo­or­zi­enend zijn bij stroomuitval.

U heeft een real­time over­zicht van de in het sys­teem geïn­te­gre­er­de appa­ra­ten en kunt u uw ener­gie­ver­bruik optimaliseren.

Benut het vol­le­di­ge poten­tie­el van uw foto­vol­taï­sche sys­teem en sla over­tol­li­ge ener­gie op in de Kopp-thuis­ac­cu. Zo benut u de maxi­ma­le opbrengst van uw zon­ne-ener­gie ’s nachts of wan­neer het regent wan­neer de zon­ne­pa­nelen min­der ener­gie opwekken.

Laad uw elek­tri­sche auto intel­li­gent op — bij­vo­or­beeld met zon­ne-ener­gie van uw eigen dak. Met Blue-con­trol kunt u de laadpro­ces­sen ener­gie-geop­ti­ma­li­se­erd aan­stu­ren en zo niet alleen eco­no­misch pro­fi­te­ren, maar ook een eco­lo­gi­sche bijd­ra­ge leveren.

Energieopslag voor thuis

Met de huis­ac­cu van Kopp kunt u de elek­tri­ci­teit die u opwekt effec­tie­ver gebruiken.

Fotovoltaïsche systeem

Sluit uw sys­teem aan op de Kopp Home Ser­ver en maak uw ener­gie­pro­duc­tie inzichtelijk.

E‑laadstation

Met het Blue-con­trol laad­sta­ti­on wordt uw auto zo snel moge­l­ijk en ener­gie­zu­inig opge­la­den. Het laad­sta­ti­on kan wor­den geac­ti­ve­erd met uw mobie­le telefoon.

Warmtepomp en verwarmingspomp

Met Blue-con­trol regelt u uw ver­warm­ing op een ener­gie­zu­ini­ge manier.

Intelligente vermindering
van het verbruik

Met Blue-con­trol kunt u de appa­ra­ten ener­gie­zu­inig in- of uitschakelen.

Energiemanagement

Het ener­gie­ma­nage­ment, dat wordt aan­ge­stu­urd via de Kopp Home Ser­ver, laat je in real­time de ener­gie­st­room in je huis zien.

Uw voordelen

Kli­maat­vri­en­de­li­jke energiebalans

Met elke kilo­wat­tuur die je zelf pro­du­ceert en ver­bruikt, bes­paar je het milieu zo’n hal­ve kilo CO2.

Uit­breid­baar­heid en toeko­ms­ti­ge veiligheid

Een­vou­dig ach­teraf in te bou­wen en uit­breid­baar systeem.

Trans­paran­tie

Moni­to­ring van terug­le­ve­ring, ener­gie­ver­bruik en net­in­koop. Zo beheers en gebruik je je ener­gie gericht.

Ener­gie onafhankelijkheid

Ben onaf­han­ke­li­jker van uw ener­gie­le­ver­an­cier door uw maxi­ma­le zon­ne-ener­gie­be­hoef­te te benut­ten en daar­door geld te besparen.

Beheer en bewaak uw volledige energiebeheer

U beki­jkt momen­teel inhoud van een pla­ats­hou­der van Stan­da­ard. Klik op de knop hie­ron­der om de vol­le­di­ge inhoud te beki­jken. Houd er reke­ning mee dat u op deze manier gege­vens deelt met pro­vi­ders van derden.

Meer infor­ma­tie

Beheer en ana­ly­se­er met de Blue-con­trol Software

Dank­zij de trans­paran­tie van uw ener­gie­stromen heeft u altijd een over­zicht van uw ener­gie­ver­bruik: u heeft direct con­tro­le over uw elek­tri­ci­tei­ts­ver­bruik en ziet waar u ener­gie kunt bespa­ren en elders kunt gebruiken.

Neem cont­act met ons op!

Uw per­so­ons­ge­ge­vens zijn vei­lig bij ons! Alle gege­vens wor­den ver­werkt in het kader van de wet­te­li­jke voor­schrif­ten inzake gege­vens­be­scher­ming. Wij ver­ze­ke­ren u dat uw gege­vens vertrou­we­li­jk wor­den behan­deld en niet aan der­den wor­den ver­st­rekt. Uw gege­vens blij­ven bewaard zolang u ons niet vraagt ​​om deze te ver­wij­de­ren. Raad­pleeg ons pri­va­cy­beleid voor meer infor­ma­tie. Het e‑mailadres voor verz­oe­ken om gege­vens­wis­sing is info.benelux@kopp.eu

Sie suchen nach einer Lösung für Ihre Anwen­dung oder Sie benö­ti­gen ein Ersatz­teil, dann sind Sie bei unse­rem Ser­vice genau richtig.

FAQ

Sie haben Fra­gen zu unse­ren Produkten?
Die Ant­wor­ten zu den am häu­figs­ten gestell­ten Fra­gen fin­den Sie hier.

Sie möch­ten immer auf dem Lau­fen­den blei­ben und regel­mä­ßi­ge Infor­ma­tio­nen von uns erhal­ten? Dann kön­nen Sie sich hier für unse­ren News­let­ter anmelden.