Onze verantwoordelijkheid

KOPP staat niet alleen voor aantrek­ke­li­jke en zeke­re banen, maar draagt ​​ook de ver­ant­wo­or­de­li­jk­heid voor toeko­ms­ti­ge gene­ra­ties. Door toeko­mst­ge­richt den­ken en plan­nen kan KOPP met inno­va­tie­ve pro­duc­ten en werk­wi­j­zen actief en duurzaam de toeko­mst vormgeven.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Of het nu mede­wer­kers, klan­ten of zaken­part­ners zijn, bij KOPP sta­an ​​de men­sen cen­tr­a­al en zij vor­men het suc­ces van het bedri­jf. KOPP staat voor open samen­werk­ing, geli­jke kan­sen en gaat dis­cri­mi­na­tie tegen. Ove­ral in het bedri­jf vertrouwt KOPP op fle­xi­bel wer­ken, open com­mu­ni­ca­tie op oog­hoog­te, een vlak­ke hiër­ar­chie en geli­jke kan­sen, waar­door mede­wer­kers de best moge­l­ijke bal­ans tus­sen werk en pri­vé kun­nen hebben.

Milieu

Door het gerich­te gebruik van bes­taan­de hulp­bron­nen, het gebruik van nieu­we tech­no­lo­gieën en het gebruik van rege­ne­ra­tie­ve ener­gieën, draagt ​​KOPP actief bij aan de bescher­ming van het milieu. KOPP wordt onder­steund door intel­li­gent ener­gie­be­heer, dat niet alleen bij KOPP wordt gebruikt, maar ook door klan­ten via bij­beho­ren­de producten.

Kwaliteit

Door het gerich­te gebruik van bes­taan­de hulp­bron­nen, het gebruik van nieu­we tech­no­lo­gieën en het gebruik van rege­ne­ra­tie­ve ener­gieën, draagt ​​KOPP actief bij aan de bescher­ming van het milieu. KOPP wordt onder­steund door intel­li­gent ener­gie­be­heer, dat niet alleen bij KOPP wordt gebruikt, maar ook door klan­ten via bij­beho­ren­de producten.

Sie suchen nach einer Lösung für Ihre Anwen­dung oder Sie benö­ti­gen ein Ersatz­teil, dann sind Sie bei unse­rem Ser­vice genau richtig.

FAQ

Sie haben Fra­gen zu unse­ren Produkten?
Die Ant­wor­ten zu den am häu­figs­ten gestell­ten Fra­gen fin­den Sie hier.

Sie möch­ten immer auf dem Lau­fen­den blei­ben und regel­mä­ßi­ge Infor­ma­tio­nen von uns erhal­ten? Dann kön­nen Sie sich hier für unse­ren News­let­ter anmelden.