Onze verantwoordelijkheid

KOPP staat niet alle­en voor aantrek­ke­li­j­ke en zeke­re banen, maar draagt ​​ook de ver­ant­wo­or­de­li­jk­heid voor toe­koms­ti­ge genera­ties. Door toe­komstge­richt den­ken en plan­nen kan KOPP met inno­va­tie­ve pro­duc­ten en werk­wi­j­zen actief en duurz­aam de toe­komst vormgeven.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Of het nu mede­wer­kers, klan­ten of zaken­part­ners zijn, bij KOPP sta­an ​​de mensen cen­traal en zij vor­men het suc­ces van het bedri­jf. KOPP staat voor open samen­werking, geli­j­ke kan­sen en gaat discri­mi­na­tie tegen. Overal in het bedri­jf vertrouwt KOPP op fle­xi­bel wer­ken, open com­mu­ni­ca­tie op oog­hoog­te, een vlak­ke hiër­ar­chie en geli­j­ke kan­sen, waar­door mede­wer­kers de best mogeli­j­ke balans tus­sen werk en pri­vé kun­nen hebben.

Milieu

Door het gerich­te gebruik van besta­an­de hulp­bron­nen, het gebruik van nieu­we tech­no­lo­gieën en het gebruik van rege­ne­ra­tie­ve ener­gieën, draagt ​​KOPP actief bij aan de bescher­ming van het milieu. KOPP wor­dt onder­s­teund door intel­li­gent ener­gie­be­heer, dat niet alle­en bij KOPP wor­dt gebruikt, maar ook door klan­ten via bij­beho­ren­de producten.

Kwaliteit

Door het gerich­te gebruik van besta­an­de hulp­bron­nen, het gebruik van nieu­we tech­no­lo­gieën en het gebruik van rege­ne­ra­tie­ve ener­gieën, draagt ​​KOPP actief bij aan de bescher­ming van het milieu. KOPP wor­dt onder­s­teund door intel­li­gent ener­gie­be­heer, dat niet alle­en bij KOPP wor­dt gebruikt, maar ook door klan­ten via bij­beho­ren­de producten.