Oplossingen voor de Retail

Of het nu in de tuin, hob­by­werk­pla­ats of woon­ka­mer is — Kopp heeft een breed ont­wik­keld assor­ti­ment met een overe­en­koms­ti­ge pro­duct­diep­te in de respec­tie­ve­li­jke cate­go­rieën. Dus een pas­sen­de oplos­sing voor bij­na elke uit­da­ging in de elektrotechniek.

Of het nu gaat om onze eigen „Made by Kopp“ pro­duc­ten of dat deze „Appro­ved by Kopp“ zijn inge­kocht, bij Kopp vindt u de juis­te pro­duc­ten in de juis­te kwa­li­te­it naar úw wensen.

Inter­es­se gewekt?

Heb­ben wij uw inter­es­se gewekt of heeft u nog vra­gen? Voor vra­gen staat er een erva­ren ver­ko­op­team kla­ar, dat wordt gecom­ple­teerd door een in Neder­land geves­tig­de klantenservice.

Onze ervaring.

Kopp kan terug­gri­j­pen op een jaren­lan­ge erva­ring in de elek­tro­tech­niek en heeft daar­door de exper­ti­se om deze pro­duc­ten in Kahl te ont­wik­kelen en te pro­du­ce­ren. Daar­naast doet Kopp ver­schil­len­de acqui­si­ties voor retail­klan­ten om hen te voor­zi­en van een goed afge­rond assortiment.

De hoge eisen bij Kopp komen ook tot uiting in het feit dat we veel vertrou­wen heb­ben in onze pro­duc­ten en onze klan­ten 20 jaar kwa­li­te­i­ts­ga­ran­tie geven op de schakelaars.

Productie en opslag.

Kopp biedt klan­ten pro­duc­tie en logis­tiek vanuit Kahl am Main, wat zorgt voor een snel­le leve­ring voor retail­ers en klan­ten in heel Europa.

Daar­naast kun­nen apar­te afs­pra­ken voor logis­tiek wor­den gema­akt met de win­ke­lier om leve­rings­knel­p­un­ten in de detail­han­del te voor­ko­men. Het DC in Kahl am Main maakt kor­te afstan­den moge­l­ijk, wat het trans­port ver­min­dert en dus ook bij­draagt aan de bescher­ming van het milieu.

Samen­ge­vat:

… onderz­oek & ont­wik­ke­ling en kwa­li­te­i­ts­con­tro­le in Kahl

… Logis­tiek in Kahl

… pro­duc­tie bij Kopp

… acqui­si­tie waar nodig (voor een com­pleet portfolio)

… mul­tich­an­nel competentie

… onder­ste­u­ning bij cate­go­rie­ma­nage­ment & salesmarketing

… erva­ring in regu­lie­re en online retail

… pro­blee­mo­plos­ser voor veel klantwensen

… Breed productportfolio

Neem cont­act met ons op!

Uw per­so­ons­ge­ge­vens zijn vei­lig bij ons! Alle gege­vens wor­den ver­werkt in het kader van de wet­te­li­jke voor­schrif­ten inzake gege­vens­be­scher­ming. Wij ver­ze­ke­ren u dat uw gege­vens vertrou­we­li­jk wor­den behan­deld en niet aan der­den wor­den ver­st­rekt. Uw gege­vens blij­ven bewaard zolang u ons niet vraagt ​​om deze te ver­wij­de­ren. Raad­pleeg ons pri­va­cy­beleid voor meer infor­ma­tie. Het e‑mailadres voor verz­oe­ken om gege­vens­wis­sing is info.benelux@kopp.eu