Al meer dan 95 jaar
„Made in Germany“

Kopp ont­wikkelt en pro­du­ceert sinds 1927 schakelprogramma’s, elek­tro­tech­niek en elek­trisch instal­la­tie­ma­te­riaal „Made in Ger­ma­ny“ op het hoofdkan­toor in Kahl am Main.

In meer­de­re lan­den is Kopp een van de too­naan­ge­ven­de fabri­kan­ten van scha­kela­ars, stop­con­ta­c­ten, dim­mers en aan­ver­wan­te accessoires.

Productgroepen

De pro­duct­gam­ma van Kopp bestri­jkt een breed sca­la aan elek­tri­sche pro­duc­ten. Of het nu gaat om bewe­gings­mel­ders, stekkerdo­zen, adap­ters, een breed assor­ti­ment tuin­pro­duc­ten, schakelprogramma’s — opbouw of inbouw of gewoon een ver­lengs­no­er, bij Kopp vin­dt u voor vri­j­wel elke situa­tie een pas­send pro­duct. Natu­ur­li­jk kan Kopp door zijn jaren­lan­ge erva­ring ook aan spe­cia­le wen­sen van klan­ten voldoen.