Oplossingen voor de Vakhandel

Sinds 1927 staat Kopp voor com­pe­ten­tie in de elek­tro­tech­niek op ver­schil­len­de gebie­den zoals aan­we­zig­heids­mel­ders, schakelprogramma’s, Smart Home, her­nieuw­ba­re ener­gie, snoer­cen­tra­les en meer. En tot op de dag van van­da­ag is het over­we­gend „Made in Ger­ma­ny“, of het nu gaat om ont­wik­ke­ling, pro­duc­tie, kwa­li­te­i­ts­con­tro­le, klan­ten­ser­vice, ver­koop of logis­tiek. Kopp biedt dit alles aan de vak­han­del en elek­tri­ci­ens vanuit Kahl. Door de lig­ging van het DC in het mid­den van Duit­s­land zijn kor­te afstan­den moge­l­ijk, wat het trans­port ver­min­dert en daar­mee een bijd­ra­ge levert aan de bescher­ming van het milieu.

Kopp biedt instal­la­teurs, bou­won­der­ne­me­nin­gen en vak­han­dels een oplos­sing­sge­richt pro­duct­port­fo­lio in ver­schil­len­de uit­voe­rin­gen, met nieu­we tech­no­lo­gieën en eco­lo­gi­sche pro­duc­ten zoals schakelprogramma’s van hout. Dit pro­duct­port­fo­lio wordt voort­du­rend uit­ge­breid en aan­ge­past aan de eisen van de markt, of het nu gaat om een ​​trend­kleur, nieu­we mate­ria­len of overe­en­koms­ti­ge tech­no­lo­gieën. Dat bli­jkt ook uit het feit dat Kopp als inno­va­tief bedri­jf op het gebied van mobie­le per­so­ons­be­vei­liging tot de markt­leid­ers behoort.

Onze showroom.

In Nis­tel­ro­de kan elke instal­la­teur na over­leg onze in-house „show­room“ bez­oe­ken en zich ter pla­atse laten over­tu­igen van de com­pe­ten­tie en de kwa­li­te­i­ts­be­l­of­te. Bij Kopp komt onze kwa­li­te­i­ts­be­l­of­te ook tot uiting in het feit dat we een hoog niveau van vertrou­wen heb­ben in onze pro­duc­ten en daa­rom onze klan­ten een kwa­li­te­i­ts­ga­ran­tie van 20 jaar geven op de schakelaars.

Daarom Kopp!

Als het op ver­werk­ing aan­komt, ken­merkt Kopp zich door een snel­le reac­tie­tijd, kor­te reac­tie­tijd, onge­com­pli­ce­er­de ver­werk­ing, indi­vi­dueel advies en onder­ste­u­ning en een aantrek­ke­li­jke prijs-kwaliteitverhouding.

Daar­naast staat het Kopp-team ter beschik­king voor advies en onder­ste­u­ning van de vak­han­del en biedt het zowel mer­ko­plos­sin­gen (eigen mer­ken) als sys­tee­mo­plos­sin­gen. De instal­la­teur kan er zeker van zijn dat het vak­han­del assor­ti­ment niet in de detail­han­del ver­kri­jg­baar is en uit­s­lui­tend via vak­han­del of instal­la­teurs wordt verkocht.

Samen­ge­vat:

… onderz­oek & ont­wik­ke­ling en kwa­li­te­i­ts­con­tro­le in Kahl

… Logis­tiek in Kahl

… pro­duc­tie bij Kopp

… acqui­si­tie waar nodig (voor een com­pleet portfolio)

… mul­tich­an­nel competentie

… onder­ste­u­ning bij cate­go­rie­ma­nage­ment & salesmarketing

… erva­ring in regu­lie­re en online retail

… pro­blee­mo­plos­ser voor veel klantwensen

… Breed productportfolio

Neem cont­act met ons op!

Uw per­so­ons­ge­ge­vens zijn vei­lig bij ons! Alle gege­vens wor­den ver­werkt in het kader van de wet­te­li­jke voor­schrif­ten inzake gege­vens­be­scher­ming. Wij ver­ze­ke­ren u dat uw gege­vens vertrou­we­li­jk wor­den behan­deld en niet aan der­den wor­den ver­st­rekt. Uw gege­vens blij­ven bewaard zolang u ons niet vraagt ​​om deze te ver­wij­de­ren. Raad­pleeg ons pri­va­cy­beleid voor meer infor­ma­tie. Het e‑mailadres voor verz­oe­ken om gege­vens­wis­sing is info.benelux@kopp.eu