Nieuw:
Bluetooth® 5 Mesh-Technologie

De nieuwste technologie.

Het Mesh-net­werk ver­bindt al uw Smart-con­trol appa­ra­ten met elka­ar en maakt direc­te com­mu­ni­ca­tie met elka­ar mogeli­jk — zon­der inter­net­ver­bin­ding en een extra gate­way. Het net­werk (Mesh) draagt ​​de ver­zon­den commando’s over aan de beno­di­g­de appa­ra­ten. Bij een sto­ring in de direc­te ver­bin­ding neemt één van de ande­re appa­ra­ten (Nodes) auto­ma­tisch de over­dracht over. Met elk extra appa­r­aat dat in het net­werk wor­dt geïn­te­gre­erd, neemt zowel de bedri­jfs­ze­ker­heid als het bereik toe.

„Ein­de­li­jk Smart Home met een toe­komst­bes­ten­di­ge technologie.“

Snel in te stellen,
oneindig uitbreidbaar.

Zoals u wenst.

Smart-con­trol producten

Licht scha­ke­len en dimmen

Rol­lui­ken, mar­kiezen en jaloezieën

lichtk­leur regelen

Indi­vi­due­le plan­nen maken 

Schema’s en timers

scè­nes instellen

Com­ing home functie

Een­vou­di­ge bediening

App-bediening

spraak­bes­tu­ring

Con­tro­le onderweg

„Ik kan alles gemak­ke­li­jk instel­len zoals ik het wil.“

Gemakkelijk te bedienen vanaf elke locatie.

Vanaf je smartphone.

Met de Kopp Home­Con­nect app heb je al je appa­ra­ten in één oogops­lag. Richt uw huis zo com­for­ta­bel en effi­ciënt in als u wilt en bedien het van waar en hoe u maar wilt.

De Kopp Home­Con­nect app is gra­tis te down­loa­den in de Goog­le Play Store en de Apple Store.

„Onder­weg of van­af de bank, ik ben de stuurman.“

Klein beginnen, groot uitbreiden.

Van onderdeel tot gebouwbeheer.
Individueel en flexibel.

Als je klein beg­int, kun je direct pro­fi­te­ren van het vol­l­e­di­ge sca­la aan func­ties. Elk onder­deel kan later een­vou­dig wor­den toe­ge­vo­egd en kan ein­de­loos wor­den uit­ge­breid. Zo kom je van een klein Smart Home naar een com­pleet gebouw­be­heer en ben je altijd up-to-date, want alle com­po­nen­ten zijn op elk moment te updaten.