Blue-control

Ener­gie­ma­nage­ment en appa­raat­bes­t­uri­ng voor de professionals!

Als lid van Blue­tooth® SIG (Spe­cial Inte­rest Group) gebrui­ken we de wereld­wijd geves­tig­de stan­da­ard voor data­trans­mis­sie voor onze Smart Home-pro­duc­ten. Met een groot bereik en een groot aan­tal com­po­nen­ten stelt Blue-con­trol de norm. Want met de app bedient u niet alleen ver­licht­ing, ver­warm­ing en rol­lui­ken, maar heeft u ook de vol­le­di­ge ener­gie­huis­hou­ding van uw woning onder controle.

U beki­jkt momen­teel inhoud van een pla­ats­hou­der van Stan­da­ard. Klik op de knop hie­ron­der om de vol­le­di­ge inhoud te beki­jken. Houd er reke­ning mee dat u op deze manier gege­vens deelt met pro­vi­ders van derden.

Meer infor­ma­tie

De nieuwste technologie op het gebied van domotica

Blue­tooth® 5 Mesh is de nieu­we wereld­wij­de stan­da­ard voor net­werk­ap­pa­ra­ten in huis of smar­thome — met een groot bereik en hoge datasnelheid.

  • Bediening moge­l­ijk zon­der gate­way of internetverbinding
  • Hoge bedri­jfs­ze­ker­heid door direc­te com­mu­ni­ca­tie tus­sen de actuatoren
  • Vei­li­ge code­ring met AES 128 bit-proces

Meer bedrijfszekerheid en bereik dankzij mesh-topologie

Commando’s wor­den door­ge­stu­urd naar aan­gren­zen­de appa­ra­ten, waar­door een apart net­werk ont­staat met een hoge overdrachtsbeveiliging.

  • Gerin­ge bekabeling
  • Scha­kel­a­ar kan ove­ral wor­den geplaatst
  • Ener­gieon­af­han­ke­li­jke componenten
  • hoog bereik

Genie­ten
Uw aan­ges­lo­ten huis

Vertrouw op de voor­de­len van Kopp Blue-control

Eenvoudige updates

Met een app zijn de toestel­len een­vou­dig draad­loos up-to-date te bren­gen. Actua­to­ren met voe­ding hoe­ven niet afzon­der­li­jk bij­ge­werkt te worden.

Hoogste betrouwbaarheid

Door de Mesh tech­no­lo­gie kan het signaal over ver­schil­len­de acto­ren naar de juis­te actor gaan. Uw Smart Home sys­teem heeft daar­door een hoge bedrijfszekerheid.

Modulair uitbreidbaar

Het net­werk van actua­to­ren kan naar wens wor­den uit­ge­breid. Een posi­tief neven­ef­fect: hoe meer appa­ra­ten wor­den toe­ge­voegd, hoe gro­ter de bedri­jfs­ze­ker­heid en het bereik.

Toegang op afstand

Indi­en gewenst kun­nen de appa­ra­ten ook onder­weg bediend worden.

U beki­jkt momen­teel inhoud van een pla­ats­hou­der van Stan­da­ard. Klik op de knop hie­ron­der om de vol­le­di­ge inhoud te beki­jken. Houd er reke­ning mee dat u op deze manier gege­vens deelt met pro­vi­ders van derden.

Meer infor­ma­tie

Alles onder controle: de Blue-control app

Bedien ver­licht­ing, rol­lui­ken en bin­nen­kli­maat gemak­ke­li­jk vanuit uw app. Pro­gram­meer scè­nes voor thuis­ko­men, de film­a­vond of laat u wek­ken door de verlichting.

Alle Blue-con­trol en Smart-con­trol pro­duc­ten van Kopp zijn com­pa­ti­bel en kun­nen samen in één sys­teem wor­den gebruikt.

Neem cont­act met ons op!

Uw per­so­ons­ge­ge­vens zijn vei­lig bij ons! Alle gege­vens wor­den ver­werkt in het kader van de wet­te­li­jke voor­schrif­ten inzake gege­vens­be­scher­ming. Wij ver­ze­ke­ren u dat uw gege­vens vertrou­we­li­jk wor­den behan­deld en niet aan der­den wor­den ver­st­rekt. Uw gege­vens blij­ven bewaard zolang u ons niet vraagt ​​om deze te ver­wij­de­ren. Raad­pleeg ons pri­va­cy­beleid voor meer infor­ma­tie. Het e‑mailadres voor verz­oe­ken om gege­vens­wis­sing is info.benelux@kopp.eu

Sie suchen nach einer Lösung für Ihre Anwen­dung oder Sie benö­ti­gen ein Ersatz­teil, dann sind Sie bei unse­rem Ser­vice genau richtig.

FAQ

Sie haben Fra­gen zu unse­ren Produkten?
Die Ant­wor­ten zu den am häu­figs­ten gestell­ten Fra­gen fin­den Sie hier.

Sie möch­ten immer auf dem Lau­fen­den blei­ben und regel­mä­ßi­ge Infor­ma­tio­nen von uns erhal­ten? Dann kön­nen Sie sich hier für unse­ren News­let­ter anmelden.