Gegevensbescherming

1. Pri­va­cy in één oogopslag

Alge­me­ne informatie
De vol­gen­de opmer­kin­gen geven een een­vou­dig over­zicht van wat er met uw per­so­on­lij­ke gege­vens gebe­urt wan­neer u deze web­site bezoekt. Per­so­ons­ge­ge­vens zijn alle gege­vens waar­mee u per­so­on­lijk kunt wor­den geï­den­ti­fice­erd. Gede­tail­le­er­de infor­ma­tie over het onder­werp gege­vens­be­scher­ming vin­dt u in onze ver­kla­ring over gege­vens­be­scher­ming die onder deze tekst wor­dt vermeld.

Gege­vens­verzame­ling op deze website
Wie is ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de gege­vens­verzame­ling op deze website?
De gege­vens­ver­werking op deze web­site wor­dt uit­ge­vo­erd door de web­site­be­he­er­der. Hun con­ta­ct­ge­ge­vens vin­dt u in de rubriek „Ken­nis­ge­ving aan de ver­ant­wo­or­de­li­j­ke instan­tie“ in deze ver­kla­ring inz­ake gegevensbescherming.

Hoe verzame­len we uw gegevens?
Ener­zijds wor­den uw gege­vens verzameld wan­neer u deze aan ons mee­de­elt. Dit kan z zijn. B. be gege­vens die u invult in een contactformulier.

Ande­re gege­vens wor­den auto­ma­tisch of met uw toe­stem­ming verzameld door onze IT-sys­te­men wan­neer u de web­site bezoekt. Dit zijn voor­na­me­li­jk tech­ni­sche gege­vens (bijv. inter­net­brow­ser, bes­tu­rings­sys­te­em of tijdstip van de pagi­na­weer­ga­ve). Deze gege­vens wor­den auto­ma­tisch verzameld zodra u deze web­site betreedt.

Waar gebrui­ken we uw gege­vens voor?
Een deel van de gege­vens wor­dt verzameld om ervoor te zor­gen dat de web­site fout­loos wor­dt aan­ge­bo­den. Ande­re gege­vens kun­nen wor­den gebruikt om uw gebrui­kers­ge­drag te analyseren.

Wel­ke rech­ten heeft u met betrek­king tot uw gegevens?
U hebt te allen tij­de het recht om gra­tis infor­ma­tie te ont­van­gen over de her­komst, de ont­van­ger en het doel van uw opges­la­gen per­so­on­lij­ke gege­vens. U heeft ook het recht om cor­rec­tie of ver­wij­de­ring van deze gege­vens te vra­gen. Als u toe­stem­ming heeft gege­ven voor de gege­vens­ver­werking, kunt u deze toe­stem­ming te allen tij­de voor de toe­komst intrek­ken. U hebt ook het recht om onder bepaal­de omstan­dig­he­den te ver­zo­e­ken dat de ver­werking van uw per­so­ons­ge­ge­vens wor­dt beperkt. U heeft ook het recht om een klacht in te die­nen bij de bevo­eg­de toe­zicht­hou­den­de autoriteit.

U kunt te allen tij­de con­ta­ct met ons opne­men als u nog vra­gen heeft over het onder­werp gegevensbescherming.

Ana­ly­se­tools en tools van derden
Wan­neer u deze web­site bezoekt, kan uw surf­ge­drag sta­tis­tisch wor­den geëva­lue­erd. Dit gebe­urt voor­na­me­li­jk met zoge­naam­de analyseprogramma’s.

Gede­tail­le­er­de infor­ma­tie over deze analyseprogramma’s vin­dt u in de vol­gen­de gegevensbeschermingsverklaring.

2. Hos­ting
IONOS

We hos­ten onze web­site bij IONOS SE. De aan­bie­der is IONOS SE, Elgen­dor­fer Stras­se 57, 56410 Mon­ta­baur (hier­na IONOS). Wan­neer u onze web­site bezoekt, legt IONOS ver­schil­len­de log­be­stan­den vast, waa­ron­der uw IP-adres­sen. Details vin­dt u in de gege­vens­be­scher­ming­s­ver­kla­ring van IONOS: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.

IONOS wor­dt gebruikt op basis van arti­kel 6 (1) (f) AVG. Wij heb­ben er een gerecht­vaar­digd belang bij dat onze web­site zo betrouw­baar mogeli­jk wor­dt weer­ge­ge­ven. Als een overeen­koms­ti­ge toe­stem­ming is gev­raagd, vin­dt de ver­werking uit­s­lui­tend plaats op basis van arti­kel 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid B. device fin­ger­prin­ting) in de zin van de TTDSG. De toe­stem­ming kan te allen tij­de wor­den ingetrokken.

Order­ver­werking
Met boven­ge­no­em­de aan­bie­der heb­ben wij een order­ver­werking­s­overeen­komst (AVV) afge­s­lo­ten. Dit is een con­tract ver­eist door de wet­ge­ving inz­ake gege­vens­be­scher­ming, die ervoor zorgt dat de per­so­on­lij­ke gege­vens van onze web­site­be­zo­e­kers alle­en wor­den ver­werkt vol­gens onze inst­ruc­ties en in overeen­stem­ming met de AVG.

3. Alge­me­ne infor­ma­tie en ver­plich­te informatie

pri­va­cy
De behe­er­ders van deze pagina’s nemen de bescher­ming van uw per­so­on­lij­ke gege­vens zeer seri­eus. Wij behan­de­len uw per­so­on­lij­ke gege­vens vertrou­we­li­jk en in overeen­stem­ming met de wet­te­li­j­ke voor­schrif­ten voor gege­vens­be­scher­ming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Als u deze web­site gebruikt, wor­den ver­schil­len­de per­so­on­lij­ke gege­vens verzameld. Per­so­ons­ge­ge­vens zijn gege­vens waar­mee u per­so­on­lijk kunt wor­den geï­den­ti­fice­erd. In deze gege­vens­be­scher­ming­s­ver­kla­ring wor­dt uit­ge­legd wel­ke gege­vens we verzame­len en waar­voor we ze gebrui­ken. Ook wor­dt uit­ge­legd hoe en met welk doel dit gebe­urt. Wij wij­zen u erop dat gege­ven­so­ver­dracht via inter­net (bijv. bij com­mu­ni­ca­tie per e‑mail) vei­lig­heids­lek­ken kan heb­ben. Een vol­l­e­di­ge bescher­ming van de gege­vens tegen toegang door der­den is niet mogelijk.

Opmer­king over de ver­ant­wo­or­de­li­j­ke instantie
De ver­ant­wo­or­de­li­j­ke voor de gege­vens­ver­werking op deze web­site is:

Hein­rich Kopp GmbH, Alzen­au­er Stras­se 68–70, 63796 Kahl
Regis­ter recht­bank Aschaf­fen­burg: HRB 1228
Ver­te­gen­wo­or­digd door de CEO:
Ste­phan Dörr­schuck en Mar­kus Hornung

Tele­foon: +49 (6188) 400
E‑mail: vertrieb@kopp.eu

De ver­ant­wo­or­de­li­j­ke instan­tie is de natu­ur­li­j­ke of rechts­per­so­on die, alle­en of samen met ande­ren, bes­list over het doel van en de mid­de­len voor de ver­werking van per­so­ons­ge­ge­vens (bv. namen, e mail­adres­sen, enz.).

ops­lag­duur
Ten­zij in deze gege­vens­be­scher­ming­s­ver­kla­ring een spe­ci­fie­ke ops­lag­pe­ri­ode is ver­meld, blij­ven uw per­so­on­lij­ke gege­vens bij ons tot­dat het doel van de gege­vens­ver­werking niet lan­ger van toepas­sing is. Als u een legi­tiem ver­zoek tot ver­wij­de­ring indient of uw toe­stem­ming voor gege­vens­ver­werking intrekt, wor­den uw gege­vens ver­wij­derd, ten­zij we ande­re wet­te­li­jk toe­ge­sta­ne rede­nen heb­ben om uw per­so­on­lij­ke gege­vens op te sla­an (bijv. fis­ca­le of han­dels­rech­te­li­j­ke bewaar­ter­mi­j­nen); in het laats­te geval wor­den de gege­vens ver­wij­derd zodra deze rede­nen niet meer bestaan.

Alge­me­ne infor­ma­tie over de rechts­g­rond voor gege­vens­ver­werking op deze website
Indi­en u toe­stem­ming heeft gege­ven voor de gege­vens­ver­werking, ver­wer­ken wij uw per­so­ons­ge­ge­vens op grond van arti­kel 6 lid 1 let­ter a AVG of arti­kel 9 lid 2 let­ter a AVG, indi­en bij­zon­de­re gege­vens­ca­te­go­rieën vol­gens arti­kel 9 lid 1 AVG wor­den ver­werkt. In het geval van uit­druk­ke­li­j­ke toe­stem­ming voor de over­dracht van per­so­ons­ge­ge­vens naar der­de lan­den, is de gege­vens­ver­werking ook geba­se­erd op arti­kel 49, lid 1, onder a) AVG. Als u toe­stem­ming hebt gege­ven voor het ops­la­an van coo­kies of toegang tot infor­ma­tie op uw eind­ap­pa­r­aat (bij­vo­or­beeld via appa­r­aat­vin­g­e­raf­druk­ken), is de gege­vens­ver­werking ook geba­se­erd op arti­kel 25 (1) TTDSG. De toe­stem­ming kan te allen tij­de wor­den inge­trok­ken. Als uw gege­vens nodig zijn om het con­tract uit te voe­ren of om pre­con­trac­tue­le maat­re­ge­len uit te voe­ren, ver­wer­ken wij uw gege­vens op basis van arti­kel 6 (1) (b) AVG. Ver­der ver­wer­ken wij uw gege­vens als deze nodig zijn om te vold­o­en aan een wet­te­li­j­ke ver­plich­t­ing op grond van arti­kel 6 lid 1 © AVG. Gege­vens­ver­werking kan ook plaats­vin­den op basis van ons legi­tie­me belang in overeen­stem­ming met arti­kel 6, lid 1, punt f AVG. De vol­gen­de para­gra­fen van deze gege­vens­be­scher­ming­s­ver­kla­ring geven in elk afzon­der­li­jk geval infor­ma­tie over de rele­van­te rechtsgrondslagen.

Func­tio­n­a­ris voor gegevensbescherming
We heb­ben een func­tio­n­a­ris voor gege­vens­be­scher­ming aan­ge­s­teld voor ons bedrijf.

AB-Data Pro­tect UG (beperk­te aansprakelijkheid)
dr Micha­el Krebs
Froh­sinn­strae 15
63739 Aschaffenburg

Tele­foon: +49 (0) 6021 30880
E‑mail: kopp@ab-data-pro.de

Opmer­king over gege­ven­so­ver­dracht naar de VS en ande­re der­de landen
We gebrui­ken onder ande­re tools van bedrij­ven die zijn geves­tigd in de VS of ande­re der­de lan­den die niet bevei­ligd zijn vol­gens de wet­ge­ving inz­ake gege­vens­be­scher­ming. Als deze tools actief zijn, kun­nen uw per­so­ons­ge­ge­vens wor­den over­ge­dra­gen naar deze der­de lan­den en daar wor­den ver­werkt. Wij wil­len u erop wij­zen dat in deze lan­den geen niveau van gege­vens­be­scher­ming kan wor­den gega­ran­de­erd dat ver­geli­jk­baar is met dat van de EU. Zo zijn Ame­ri­kaan­se bedrij­ven ver­plicht om per­so­ons­ge­ge­vens te over­han­di­gen aan bevei­li­gings­au­to­rit­ei­ten zon­der dat jij als betrok­ke­ne hier­te­gen juri­di­sche stap­pen kunt onder­ne­men. Het kan daarom niet wor­den uit­ges­lo­ten dat Ame­ri­kaan­se auto­rit­ei­ten (bij­vo­or­beeld gehei­me diens­ten) uw gege­vens zul­len ver­wer­ken, eva­lue­ren en per­ma­nent ops­la­an op Ame­ri­kaan­se ser­vers voor moni­to­ring­doel­ein­den. Wij heb­ben geen invlo­ed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrek­king van uw toe­stem­ming voor gegevensverwerking
Veel gege­vens­ver­werkin­gen zijn alle­en mogeli­jk met uw uit­druk­ke­li­j­ke toe­stem­ming. U kunt uw reeds gege­ven toe­stem­ming op elk moment intrek­ken. De recht­ma­tig­heid van de gege­vens­ver­werking die tot de intrek­king heeft plaats­ge­von­den, bli­jft door de intrek­king onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen gege­vens­verzame­ling in spe­cia­le geval­len en tegen direc­te recla­me (Art. 21 AVG)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F AVG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BEPAALDE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP EEN VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DIT DATA PRIVACYBELEID. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WE UITGEBREIDE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN BEWIJZEN DIE OVEREENKOMEN MET UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEIDSBEZWAAR VOLGENS ARTIKEL 21 (1) AVG.

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER GERELATEERD AAN DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 (2) AVG).

Recht van bero­ep bij de bevo­eg­de toe­zicht­hou­den­de autoriteit
In het geval van schen­din­gen van de AVG heb­ben de betrok­ke­nen het recht om een klacht in te die­nen bij een toe­zicht­hou­den­de auto­rit­eit, met name in de lid­staat van hun gewo­ne ver­bli­jf­plaats, hun werk­plek of de plaats van de ver­me­en­de schen­ding. Het recht om een klacht in te die­nen laat enig ander admi­nis­tra­tief of gerech­te­li­jk rechts­mid­del onverlet.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om gege­vens die wij auto­ma­tisch ver­wer­ken op basis van uw toe­stem­ming of ter uit­voe­ring van een con­tract in een gang­baar, machi­n­elees­baar for­maat aan u of aan een der­de par­tij te laten over­han­di­gen. Als u de direc­te over­dracht van de gege­vens aan een ande­re ver­ant­wo­or­de­li­j­ke ver­zoekt, gebe­urt dit alle­en voor zover dit tech­nisch mogeli­jk is.

SSL- of TLS-codering
Om vei­lig­heids­re­de­nen en om de over­dracht van vertrou­we­li­j­ke inhoud, zoals bestel­lin­gen of vra­gen die u ons als site-explo­itant stu­urt, te bescher­men, gebruikt deze site SSL- of TLS-code­ring. U her­kent een vers­leu­tel­de ver­bin­ding aan het feit dat de adres­re­gel van de brow­ser veran­d­ert van „http://“ in „https://“ en aan het slot­sym­bool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-code­ring is geac­ti­ve­erd, kun­nen de gege­vens die u naar ons ver­zendt niet door der­den wor­den gelezen.

Infor­ma­tie, ver­wij­de­ring en correctie
In het kader van de toepas­se­li­j­ke wet­te­li­j­ke bepa­lin­gen hebt u het recht op gra­tis infor­ma­tie over uw opges­la­gen per­so­ons­ge­ge­vens, de her­komst en ont­van­ger en het doel van de gege­vens­ver­werking en, indi­en nodig, het recht op cor­rec­tie of ver­wij­de­ring van deze gege­vens . U kunt te allen tij­de con­ta­ct met ons opne­men als u nog vra­gen heeft over het onder­werp persoonsgegevens.

Recht op beper­king van de verwerking
U heeft het recht om de beper­king van de ver­werking van uw per­so­ons­ge­ge­vens te vra­gen. Hier­voor kunt u te allen tij­de con­ta­ct met ons opne­men. Het recht op beper­king van de ver­werking bestaat in de vol­gen­de gevallen:
• Als u de juis­t­heid van uw door ons opges­la­gen per­so­ons­ge­ge­vens betwist, heb­ben we mee­stal tijd nodig om dit te con­tro­le­ren. Voor de duur van het onder­zoek heeft u het recht om te ver­zo­e­ken dat de ver­werking van uw per­so­ons­ge­ge­vens wor­dt beperkt.
• Als de ver­werking van uw per­so­ons­ge­ge­vens onrecht­ma­tig is/gebeurt, kunt u ver­zo­e­ken om beper­king van de gege­vens­ver­werking in plaats van verwijdering.
• Als we uw per­so­on­lij­ke gege­vens niet lan­ger nodig heb­ben, maar u deze nodig hebt om rechts­vor­de­rin­gen uit te oefe­nen, te ver­de­di­gen of te doen gelden, hebt u het recht om te ver­zo­e­ken dat de ver­werking van uw per­so­on­lij­ke gege­vens wor­dt beperkt in plaats van dat ze wor­den verwijderd.
• Als u bezwaar heeft gema­akt in overeen­stem­ming met arti­kel 21, lid 1, AVG, moe­ten uw belan­gen en die van ons wor­den afge­wo­gen. Zolang nog niet is vast­ge­s­teld wiens belan­gen pre­va­le­ren, heeft u het recht te eisen dat de ver­werking van uw per­so­ons­ge­ge­vens wor­dt beperkt.

Als u de ver­werking van uw per­so­on­lij­ke gege­vens hebt beperkt, mogen deze gege­vens — afge­zi­en van de ops­lag — alle­en wor­den gebruikt met uw toe­stem­ming of om rechts­vor­de­rin­gen te doen gelden, uit te oefe­nen of te ver­de­di­gen of om de rech­ten van een ande­re natu­ur­li­j­ke of rechts­per­so­on te bescher­men of om rede­nen van zwaar­we­gend alge­me­en belang van de Euro­pe­se Unie of een lid­staat wor­den verwerkt.

4. Gege­vens­verzame­ling op deze website
Cookies

Onze web­site maakt gebruik van zoge­naam­de „coo­kies“. Coo­kies zijn klei­ne tekst­be­stan­den en ver­o­or­za­ken geen scha­de aan uw eind­ap­pa­r­aat. Ze wor­den ofwel tij­de­li­jk voor de duur van een ses­sie (ses­sie­coo­kies) ofwel per­ma­nent (per­ma­nen­te coo­kies) op uw eind­ap­pa­r­aat opges­la­gen. Ses­sie­coo­kies wor­den na uw bezoek auto­ma­tisch ver­wij­derd. Per­ma­nen­te coo­kies blij­ven op uw eind­ap­pa­r­aat opges­la­gen tot­dat u ze zelf ver­wij­dert of tot­dat ze auto­ma­tisch door uw web­brow­ser wor­den verwijderd.

In som­mi­ge geval­len kun­nen ook coo­kies van exter­ne bedrij­ven op uw eind­ap­pa­r­aat wor­den opges­la­gen wan­neer u onze site betreedt (coo­kies van der­den). Deze stel­len ons of u in staat om bepaal­de diens­ten van het der­de bedri­jf te gebrui­ken (bijv. coo­kies voor het ver­wer­ken van betalingsdiensten).

Coo­kies heb­ben ver­schil­len­de func­ties. Tal­lo­ze coo­kies zijn tech­nisch nood­za­ke­li­jk omdat bepaal­de web­site­func­ties zon­der deze niet zou­den wer­ken (bij­vo­or­beeld de win­kel­wa­gen­func­tie of de weer­ga­ve van video’s). Ande­re coo­kies wor­den gebruikt om het gebrui­kers­ge­drag te eva­lue­ren of om adver­ten­ties weer te geven.

Coo­kies die nodig zijn om het elek­tro­ni­sche com­mu­ni­ca­tie­pro­ces uit te voe­ren, om bepaal­de door u gewens­te func­ties te bie­den (bij­vo­or­beeld voor de win­kel­wa­gen­func­tie) of om de web­site te opti­ma­li­se­ren (bij­vo­or­beeld coo­kies voor het meten van web­pu­bliek) (nood­za­ke­li­j­ke coo­kies) opges­la­gen op basis van arti­kel 6 (1) (f) AVG, ten­zij een ande­re rechts­g­rond is gespe­ci­fice­erd. De web­site­be­he­er­der heeft een legi­tiem belang bij het ops­la­an van nood­za­ke­li­j­ke coo­kies voor een tech­nisch fout­lo­ze en geop­ti­ma­li­se­er­de leve­ring van zijn diens­ten. Als toe­stem­ming voor het ops­la­an van coo­kies en ver­geli­jk­ba­re her­ken­nings­tech­no­lo­gieën is gev­raagd, vin­dt de ver­werking uit­s­lui­tend plaats op basis van deze toe­stem­ming (Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO en § 25 Para. 1 TTDSG); de toe­stem­ming kan te allen tij­de wor­den ingetrokken.

U kunt uw brow­ser zo instel­len dat u geïn­for­me­erd bent over het plaatsen van coo­kies en coo­kies alle­en in indi­vi­due­le geval­len toe­staat, de accept­atie van coo­kies voor bepaal­de geval­len of in het alge­me­en uit­s­luit en de auto­ma­ti­sche ver­wij­de­ring van coo­kies bij het slui­ten van de brow­ser acti­ve­ert. Als coo­kies zijn gede­ac­ti­ve­erd, kan de func­tio­n­a­li­teit van deze web­site wor­den beperkt. Als coo­kies wor­den gebruikt door exter­ne bedrij­ven of voor ana­ly­se­doel­ein­den, zul­len we u hier­over afzon­der­li­jk infor­me­ren in deze ver­kla­ring inz­ake gege­vens­be­scher­ming en indi­en nodig om uw toe­stem­ming vragen.

Toe­stem­ming met Borlabs Cookie
Onze web­site gebruikt Borlabs Coo­kie-toe­stem­mings­tech­no­lo­gie om uw toe­stem­ming te ver­kri­j­gen voor het ops­la­an van bepaal­de coo­kies in uw brow­ser of voor het gebruik van bepaal­de tech­no­lo­gieën en om dit te docu­men­te­ren in overeen­stem­ming met de voor­schrif­ten voor gege­vens­be­scher­ming. De lever­an­cier van deze tech­no­lo­gie is Borlabs — Ben­ja­min A. Born­schein, Rüben­kamp 32, 22305 Ham­burg (hier­na Borlabs genoemd).

Wan­neer u onze web­site betreedt, wor­dt een Borlabs-coo­kie in uw brow­ser opges­la­gen, waa­rin de door u gege­ven toe­stem­ming of de intrek­king van deze toe­stem­ming wor­dt opges­la­gen. Deze gege­vens wor­den niet door­ge­ge­ven aan de aan­bie­der van Borlabs Cookie.

De verzamel­de gege­vens wor­den bewaard tot­dat u ons vraagt deze te ver­wij­de­ren of de Borlabs-coo­kie zelf te ver­wij­de­ren of het doel voor het bewa­ren van de gege­vens niet meer van toepas­sing is. Ver­plich­te wet­te­li­j­ke bewaar­ter­mi­j­nen blij­ven onaan­ge­tast. Details over gege­vens­ver­werking door Borlabs Coo­kie zijn te vin­den op https://de.borlabs.io/kb/which-data-stores-borlabs-cookie/.

Borlabs coo­kie toe­stem­mings­tech­no­lo­gie wor­dt gebruikt om de wet­te­li­jk ver­eis­te toe­stem­ming te ver­kri­j­gen voor het gebruik van coo­kies. De wet­te­li­j­ke basis hier­voor is arti­kel 6 (1) © AVG.

Ser­ver logbestanden

De aan­bie­der van de pagina’s verzamelt en slaat auto­ma­tisch infor­ma­tie op in zoge­naam­de ser­ver­log­be­stan­den, die uw brow­ser auto­ma­tisch naar ons ver­zendt. Dit zijn:

• Brow­ser­ty­pe en browserversie
• bes­tu­rings­sys­te­em gebruikt
• Ver­wi­j­zen­de URL
• Host­naam van de toegangscomputer
• Tijdstip van serververzoek
• IP adres

Deze gege­vens wor­den niet samen­ge­vo­egd met ande­re gege­vens­bron­nen. Deze gege­vens wor­den verzameld op basis van arti­kel 6 (1) (f) AVG. De web­site­be­he­er­der heeft een legi­tiem belang bij de tech­nisch fout­lo­ze pre­sen­ta­tie en opti­ma­li­sa­tie van zijn web­site — hier­voor moe­ten de ser­ver­log­be­stan­den wor­den geregistreerd.

Con­ta­ct­for­mu­lier

Als u ons via het con­ta­ct­for­mu­lier vra­gen stu­urt, wor­den uw gege­vens uit het aan­vraag­for­mu­lier, inclu­sief de con­ta­ct­ge­ge­vens die u daar hebt opge­ge­ven, door ons opges­la­gen voor de ver­werking van de aan­vraag en in geval van ver­volg­v­ra­gen. Wij geven deze gege­vens niet door zon­der uw toestemming.

Deze gege­vens wor­den ver­werkt op basis van arti­kel 6 (1) (b) AVG als uw ver­zoek ver­band houdt met de uit­voe­ring van een con­tract of nood­za­ke­li­jk is om pre­con­trac­tue­le maat­re­ge­len uit te voe­ren. In alle ande­re geval­len is de ver­werking geba­se­erd op ons legi­tie­me belang bij de effec­tie­ve ver­werking van aan ons gerich­te vra­gen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw toe­stem­ming (Art. 6 Para. 1 Lit. a AVG) als dit werd opge­v­raagd; de toe­stem­ming kan te allen tij­de wor­den ingetrokken.

De gege­vens die u invult in het con­ta­ct­for­mu­lier blij­ven bij ons tot­dat u ons vraagt deze te ver­wij­de­ren, uw toe­stem­ming voor ops­lag intrekt of het doel van de gege­vens­op­s­lag niet lan­ger van toepas­sing is (bij­vo­or­beeld nadat uw ver­zoek is ver­werkt). Dwin­gen­de wet­te­li­j­ke bepa­lin­gen — in het bij­zon­der bewaar­ter­mi­j­nen — blij­ven onaangetast.

Aan­vraag per e‑mail, tele­foon of fax
Als u per e‑mail, tele­foon of fax con­ta­ct met ons opneemt, wor­dt uw ver­zoek, inclu­sief alle daa­ruit voortvloei­en­de per­so­ons­ge­ge­vens (naam, ver­zoek) door ons opges­la­gen en ver­werkt ten behoeve van de ver­werking van uw ver­zoek. Wij geven deze gege­vens niet door zon­der uw toestemming.

Deze gege­vens wor­den ver­werkt op basis van arti­kel 6 (1) (b) AVG als uw ver­zoek ver­band houdt met de uit­voe­ring van een con­tract of nood­za­ke­li­jk is om pre­con­trac­tue­le maat­re­ge­len uit te voe­ren. In alle ande­re geval­len is de ver­werking geba­se­erd op ons legi­tie­me belang bij de effec­tie­ve ver­werking van aan ons gerich­te vra­gen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw toe­stem­ming (Art. 6 Para. 1 Lit. a AVG) als dit werd opge­v­raagd; de toe­stem­ming kan te allen tij­de wor­den ingetrokken.

De gege­vens die u ons via con­ta­ct­ver­zo­e­ken hebt toe­ge­stu­urd, blij­ven bij ons tot­dat u om ver­wij­de­ring ver­zoekt, uw toe­stem­ming voor ops­lag intrekt of het doel voor gege­vens­op­s­lag niet lan­ger van toepas­sing is (bij­vo­or­beeld nadat uw ver­zoek is ver­werkt). Dwin­gen­de wet­te­li­j­ke bepa­lin­gen — in het bij­zon­der wet­te­li­j­ke bewaar­ter­mi­j­nen — blij­ven onaangetast.

5. Ana­ly­se­tools en advertenties
Goog­le Tag Manager

Wij gebrui­ken de Goog­le Tag Mana­ger. De aan­bie­der is Goog­le Ire­land Limi­ted, Gor­don House, Bar­row Street, Dub­lin 4, Ierland.

De Goog­le Tag Mana­ger is een tool die we kun­nen gebrui­ken om tracking- of sta­tis­ti­sche tools en ande­re tech­no­lo­gieën op onze web­site te inte­gre­ren. De Goog­le Tag Mana­ger maakt zelf geen gebrui­ker­spro­fie­len aan, slaat geen coo­kies op en voert geen onaf­hank­e­li­j­ke ana­ly­ses uit. Het wor­dt alle­en gebruikt voor het beheer en de weer­ga­ve van de tools die ermee zijn geïn­te­gre­erd. De Goog­le Tag Mana­ger regis­tre­ert ech­ter uw IP-adres, dat ook kan wor­den door­ge­ge­ven aan het moe­der­be­dri­jf van Goog­le in de Ver­enig­de Staten.

De Goog­le Tag Mana­ger wor­dt gebruikt op basis van arti­kel 6 (1) (f) AVG. De web­site­be­he­er­der heeft een gerecht­vaar­digd belang bij de snel­le en gemak­ke­li­j­ke inte­gra­tie en het beheer van ver­schil­len­de tools op zijn web­site. Als een overeen­koms­ti­ge toe­stem­ming is gev­raagd, vin­dt de ver­werking uit­s­lui­tend plaats op basis van arti­kel 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid B. device fin­ger­prin­ting) in de zin van de TTDSG. De toe­stem­ming kan te allen tij­de wor­den ingetrokken.

Goog­le Analytics
Deze web­site maakt gebruik van func­ties van de web­ana­ly­se­dienst Goog­le Ana­ly­tics. De aan­bie­der is Goog­le Ire­land Limi­ted („Goog­le“), Gor­don House, Bar­row Street, Dub­lin 4, Ierland.

Goog­le Ana­ly­tics stelt de web­site­be­he­er­der in staat om het gedrag van web­site­be­zo­e­kers te ana­ly­se­ren. De web­site­be­he­er­der ont­vangt ver­schil­len­de gebruiks­ge­ge­vens, zoals: B. Pagi­na­weer­ga­ven, ver­bli­jfs­duur, gebruik­te bes­tu­rings­sys­te­men en her­komst van de gebrui­ker. Deze gege­vens wor­den samen­ge­vat in een gebrui­kers-ID en toe­ge­we­zen aan het betref­fen­de eind­ap­pa­r­aat van de websitebezoeker.

Ver­der kun­nen we Goog­le Ana­ly­tics gebrui­ken, b.v. Neem uw muis- en scroll­be­we­gin­gen en klik­ken op. Ver­der gebruikt Goog­le Ana­ly­tics ver­schil­len­de modell­erings­be­na­de­rin­gen om de gere­gis­tre­er­de data­sets aan te vul­len en gebruikt het machi­ne lear­ning-tech­no­lo­gieën voor data-analyse.

Goog­le Ana­ly­tics maakt gebruik van tech­no­lo­gieën waar­mee de gebrui­ker kan wor­den her­kend om het gebrui­kers­ge­drag te ana­ly­se­ren (bij­vo­or­beeld coo­kies of vin­g­e­raf­druk­ken van appa­ra­ten). De door Goog­le verzamel­de infor­ma­tie over het gebruik van deze web­site wor­dt mee­stal naar een ser­ver van Goog­le in de VS gestu­urd en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze dienst is geba­se­erd op uw toe­stem­ming in overeen­stem­ming met arti­kel 6 lid 1 let­ter a AVG en arti­kel 25 lid 1 TTDSG. De toe­stem­ming kan te allen tij­de wor­den ingetrokken.

De gege­ven­so­ver­dracht naar de VS is geba­se­erd op de model­con­tract­be­pa­lin­gen van de Euro­pe­se Com­mis­sie. Details zijn hier te vin­den: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anoni­mi­se­ring
We heb­ben de IP-anoni­mi­se­rings­func­tie op deze web­site geac­ti­ve­erd. Als gevolg hier­van wor­dt uw IP-adres door Goog­le inge­kort bin­nen lid­s­ta­ten van de Euro­pe­se Unie of in ande­re ver­drags­lui­ten­de sta­ten van de Overeen­komst betref­fen­de de Euro­pe­se Eco­no­mi­sche Ruim­te voor­dat het naar de VS wor­dt ver­zon­den. Alle­en in uit­zon­der­li­j­ke geval­len wor­dt het vol­l­e­di­ge IP-adres naar een ser­ver van Goog­le in de VS gestu­urd en daar inge­kort. In opdracht van de explo­itant van deze web­site zal Goog­le deze infor­ma­tie gebrui­ken om uw gebruik van de web­site te eva­lue­ren, om rap­por­ten over de web­site-acti­vit­eit samen te stel­len en om ande­re diens­ten met betrek­king tot web­site-acti­vit­eit en inter­net­ge­bruik aan de web­site-explo­itant te leve­ren. Het IP-adres dat door uw brow­ser wor­dt ver­zon­den als onder­deel van Goog­le Ana­ly­tics, wor­dt niet samen­ge­vo­egd met ande­re Google-gegevens.

brow­ser plug-in
U kunt voor­ko­men dat Goog­le uw gege­vens verzamelt en ver­werkt door de onder de vol­gen­de link beschik­ba­re brow­ser-plug-in te down­loa­den en te instal­le­ren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer infor­ma­tie over hoe Goog­le Ana­ly­tics met gebrui­kers­ge­ge­vens omgaat, vin­dt u in de pri­va­cy­ver­kla­ring van Goog­le: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Order­ver­werking
We heb­ben een order­ver­werking­s­overeen­komst met Goog­le ges­lo­ten en imple­men­te­ren de stren­ge eisen van de Duit­se gege­vens­be­scher­mings­au­to­rit­ei­ten vol­l­e­dig bij het gebruik van Goog­le Analytics.

IONOS Web Analytics

Deze web­site maakt gebruik van de ana­ly­se­diens­ten van IONOS Web­Ana­ly­tics (hier­na: IONOS). De aan­bie­der is 1&1 IONOS SE, Elgen­dor­fer Stra­ße 57, D — 56410 Mon­ta­baur. Als onder­deel van de ana­ly­ses met IONOS, b.v. Bezo­eker­sa­ant­al­len en gedrag (bij­vo­or­beeld aan­tal pagi­na­weer­ga­ven, duur van een web­site­be­zoek, boun­ce­per­cen­ta­ges), bezo­e­kers­bron­nen (d.w.z. van wel­ke web­site de bezo­e­ker afkoms­tig is), bezo­e­kers­lo­ca­ties en tech­ni­sche gege­vens (brow­ser- en bes­tu­rings­sys­te­em­ver­sies) wor­den geana­ly­se­erd. Hier­voor slaat IONOS met name de vol­gen­de gege­vens op:

• Ver­wi­j­zer (eer­der bezoch­te website)
• opge­v­raag­de web­pagi­na of bestand
• Brow­ser­ty­pe en browserversie
• bes­tu­rings­sys­te­em gebruikt
• appa­r­aat­ty­pe gebruikt
• tijd van toegang
• IP-adres in ano­nie­me vorm (alle­en gebruikt om de loca­tie van toegang te bepalen)

Vol­gens IONOS is het verzame­len van gege­vens vol­l­e­dig ano­niem, zodat het niet te her­lei­den is tot indi­vi­due­le per­so­nen. Coo­kies wor­den niet opges­la­gen door IONOS WebAnalytics.

De ops­lag en ana­ly­se van de gege­vens vin­dt plaats op basis van arti­kel 6 lid 1 let­ter f AVG. De web­site­be­he­er­der heeft een legi­tiem belang bij de sta­tis­ti­sche ana­ly­se van het gebrui­kers­ge­drag om zowel zijn web­site als zijn adver­ten­ties te opti­ma­li­se­ren. Als een overeen­koms­ti­ge toe­stem­ming is gev­raagd, vin­dt de ver­werking uit­s­lui­tend plaats op basis van arti­kel 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid B. device fin­ger­prin­ting) in de zin van de TTDSG. De toe­stem­ming kan te allen tij­de wor­den ingetrokken.

Meer infor­ma­tie over het verzame­len en ver­wer­ken van gege­vens door IONOS Web­Ana­ly­tics vin­dt u in de gege­vens­be­scher­ming­s­ver­kla­ring van IONOS onder de vol­gen­de link: https://www.ionos.de/terms-gtc/index.php?id=6

Order­ver­werking
Met boven­ge­no­em­de aan­bie­der heb­ben wij een order­ver­werking­s­overeen­komst (AVV) afge­s­lo­ten. Dit is een con­tract ver­eist door de wet­ge­ving inz­ake gege­vens­be­scher­ming, die ervoor zorgt dat de per­so­on­lij­ke gege­vens van onze web­site­be­zo­e­kers alle­en wor­den ver­werkt vol­gens onze inst­ruc­ties en in overeen­stem­ming met de AVG.

6. Nieuws­brie­ven
nieuws­brief gegevens
Als u de op de web­site aan­ge­bo­den nieuws­brief wilt ont­van­gen, heb­ben we een e‑mailadres van u nodig, eve­nals infor­ma­tie waar­mee we kun­nen veri­fië­ren dat u de eigenaar bent van het opge­ge­ven e‑mailadres en dat u akkoord gaat met het ont­van­gen van de nieuws­brief. Ver­de­re gege­vens wor­den niet of alle­en op vri­j­wil­li­ge basis verzameld. Voor het ver­wer­ken van de nieuws­brief maken wij gebruik van nieuws­brief­dienst­ver­le­ners, die hie­ron­der wor­den beschreven.

Sen­din­blue
Deze web­site gebruikt Sen­din­blue voor het ver­stu­ren van nieuws­brie­ven. De aan­bie­der is Sen­din­blue GmbH, Köpe­ni­cker Stra­ße 126, 10179 Ber­li­jn, Duitsland.

Sen­din­blue is een dienst waar­mee onder meer de ver­zen­ding van nieuws­brie­ven kan wor­den geor­ga­ni­se­erd en geana­ly­se­erd. De gege­vens die u invo­ert om u te abon­ne­ren op de nieuws­brief, wor­den opges­la­gen op de Sen­din­blue-ser­vers in Duitsland.

Gege­vens­ana­ly­se door Sendinblue
Met behulp van Sen­din­blue is het voor ons mogeli­jk om onze nieuws­brief­cam­pa­gnes te ana­ly­se­ren. Zo kun­nen we bv. Kijk bij­vo­or­beeld of een nieuws­brief­be­richt is geopend en op wel­ke links even­tueel is geklikt. Zo kun­nen we onder ande­re vast­stel­len op wel­ke links bij­zon­der vaak is geklikt.

Ook kun­nen we zien of bepaal­de voor­af gede­fi­nie­er­de acties zijn uit­ge­vo­erd na openen/klikken (con­ver­sie­ra­tio). We kun­nen bv. her­ken­nen of u een aan­koop heeft geda­an nadat u op de nieuws­brief heeft geklikt.

Met Sen­din­blue kun­nen we ont­van­gers van nieuws­brie­ven („clus­ter“) onder­ver­de­len in ver­schil­len­de cate­go­rieën. De ont­van­gers van de nieuws­brief kun­nen b.v. naar leef­tijd, ges­lacht of woon­plaats. Op deze manier kun­nen de nieuws­brie­ven beter wor­den aan­ge­past aan de respec­tie­ve­li­j­ke doelgroepen.

Indi­en u niet door Sen­din­blue geana­ly­se­erd wenst te wor­den, dient u zich af te mel­den voor de nieuws­brief. Voor dit doel bie­den we een bij­beho­ren­de link in elk nieuwsbriefbericht.

Ga voor gede­tail­le­er­de infor­ma­tie over de func­ties van Sen­din­blue naar de vol­gen­de link: https://de.sendinblue.com/newsletter-software/.

lega­le basis
De gege­vens­ver­werking vin­dt plaats op basis van uw toe­stem­ming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken. De recht­ma­tig­heid van de gege­vens­ver­werkin­gen die al heb­ben plaats­ge­von­den, bli­jft door de intrek­king onaangetast.

ops­lag­duur
De gege­vens die u bij ons heeft opges­la­gen om u te abon­ne­ren op de nieuws­brief, wor­den door ons of de nieuws­brief­ser­vice­pro­vi­der opges­la­gen tot­dat u zich afmel­dt voor de nieuws­brief en ver­wij­derd uit de nieuws­brief­dis­tri­bu­tie­l­ijst nadat u de nieuws­brief heeft opge­zegd. Gege­vens die door ons voor ande­re doel­ein­den zijn opges­la­gen, blij­ven onaangetast.

Nadat u van de nieuws­brief­ver­zend­lijst bent ver­wij­derd, kan uw e‑mailadres door ons of de nieuws­brief­dienst­ver­le­ner op een zwar­te lijst wor­den opges­la­gen als dit nodig is om toe­koms­ti­ge mai­lings te voor­ko­men. De gege­vens uit de zwar­te lijst wor­den alle­en voor dit doel gebruikt en wor­den niet samen­ge­vo­egd met ande­re gege­vens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij het vold­o­en aan de wet­te­li­j­ke ver­eis­ten bij het ver­zen­den van nieuws­brie­ven (gerecht­vaar­digd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f AVG). Ops­lag in de zwar­te lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de ops­lag als uw belan­gen zwaar­der wegen dan onze legi­tie­me belangen.
Zie voor meer infor­ma­tie het pri­va­cy­be­leid van Sen­din­blue op: https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht/.

Order­ver­werking
Met boven­ge­no­em­de aan­bie­der heb­ben wij een order­ver­werking­s­overeen­komst (AVV) afge­s­lo­ten. Dit is een con­tract ver­eist door de wet­ge­ving inz­ake gege­vens­be­scher­ming, die ervoor zorgt dat de per­so­on­lij­ke gege­vens van onze web­site­be­zo­e­kers alle­en wor­den ver­werkt vol­gens onze inst­ruc­ties en in overeen­stem­ming met de AVG.

7. Plug-ins en hulpmiddelen

You­Tube
Deze web­site bevat video’s van de You­Tube-web­site. De web­site­be­he­er­der is Goog­le Ire­land Limi­ted (“Goog­le”), Gor­don House, Bar­row Street, Dub­lin 4, Ierland.

Als u een van onze web­sites bezoekt waarop You­Tube is geïn­te­gre­erd, wor­dt er een ver­bin­ding met de You­Tube-ser­vers tot stand gebracht. De You­Tube-ser­ver wor­dt geïn­for­me­erd wel­ke van onze pagina’s u hebt bezocht.

Ver­der kan You­Tube ver­schil­len­de coo­kies op uw eind­ap­pa­r­aat ops­la­an of ver­geli­jk­ba­re tech­no­lo­gieën gebrui­ken voor her­ken­ning (bijv. device fin­ger­prin­ting). Op deze manier kan You­Tube infor­ma­tie ont­van­gen over bezo­e­kers van deze web­site. Deze infor­ma­tie wor­dt o.a. gebruikt. gebruikt om video­sta­tis­tie­ken te verzame­len, de bruik­baar­heid te ver­be­te­ren en pogin­gen tot frau­de te voorkomen.

Als u bent inge­logd op uw You­Tube-account, stelt u You­Tube in staat uw surf­ge­drag recht­streeks aan uw per­so­on­lij­ke pro­fi­el toe te wij­zen. Je kunt dit voor­ko­men door uit te log­gen op je YouTube-account.

You­Tube wor­dt gebruikt in het belang van een aantrek­ke­li­j­ke pre­sen­ta­tie van onze online aan­bie­din­gen. Dit ver­te­gen­wo­or­digt een gerecht­vaar­digd belang in de zin van arti­kel 6 lid 1 let­ter f AVG Indi­en een overeen­koms­ti­ge toe­stem­ming is gev­raagd, vin­dt de ver­werking uit­s­lui­tend plaats op basis van arti­kel 6 lid 1 let­ter a AVG en arti­kel 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toe­stem­ming omvat de ops­lag van coo­kies of toegang tot infor­ma­tie op het appa­r­aat van de gebrui­ker (bijv. appa­r­aat­vin­g­e­raf­druk­ken) in de zin van de TTDSG. De toe­stem­ming kan te allen tij­de wor­den ingetrokken.

Meer infor­ma­tie over de omgang met gebrui­kers­ge­ge­vens vin­dt u in de gege­vens­be­scher­ming­s­ver­kla­ring van You­Tube op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

vimeo
Deze web­site maakt gebruik van plug-ins van het video­por­taal Vimeo. De aan­bie­der is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Als u een van onze pagina’s bezoekt die is uit­ge­rust met een Vimeo-video, wor­dt er een ver­bin­ding met de Vimeo-ser­vers tot stand gebracht. De Vimeo-ser­ver wor­dt geïn­for­me­erd wel­ke van onze pagina’s u hebt bezocht. Daar­n­aast ver­kri­jgt Vimeo uw IP-adres. Dit geldt ook als je niet bent inge­logd op Vimeo of geen Vimeo-account hebt. De door Vimeo verzamel­de infor­ma­tie wor­dt door­ge­stu­urd naar de Vimeo-ser­ver in de VS. Als u bent inge­logd op uw Vimeo-account, stelt u Vimeo in staat uw surf­ge­drag direct toe te wij­zen aan uw per­so­on­lij­ke pro­fi­el. U kunt dit voor­ko­men door uit te log­gen op uw Vimeo-account.

Vimeo gebruikt coo­kies of ver­geli­jk­ba­re her­ken­nings­tech­no­lo­gieën (bij­vo­or­beeld device fin­ger­prin­ting) om web­site­be­zo­e­kers te herkennen.

Vimeo wor­dt gebruikt in het belang van een aantrek­ke­li­j­ke pre­sen­ta­tie van onze online aan­bie­din­gen. Dit ver­te­gen­wo­or­digt een gerecht­vaar­digd belang in de zin van arti­kel 6 lid 1 let­ter f AVG Indi­en een overeen­koms­ti­ge toe­stem­ming is gev­raagd, vin­dt de ver­werking uit­s­lui­tend plaats op basis van arti­kel 6 lid 1 let­ter a AVG en arti­kel 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toe­stem­ming omvat de ops­lag van coo­kies of toegang tot infor­ma­tie op het appa­r­aat van de gebrui­ker (bijv. appa­r­aat­vin­g­e­raf­druk­ken) in de zin van de TTDSG. De toe­stem­ming kan te allen tij­de wor­den ingetrokken.

De gege­ven­so­ver­dracht naar de VS is geba­se­erd op de model­con­tract­be­pa­lin­gen van de Euro­pe­se Com­mis­sie en, vol­gens Vimeo, op „legi­tie­me zake­li­j­ke belan­gen“. Details zijn hier te vin­den: https://vimeo.com/privacy.

Voor meer infor­ma­tie over het omga­an met gebrui­kers­ge­ge­vens, zie het pri­va­cy­be­leid van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy.

Goog­le-web­let­ter­ty­pen
Deze site maakt voor de uni­for­me weer­ga­ve van let­ter­ty­pen gebruik van zoge­naam­de web­fonts van Goog­le. Wan­neer u een pagi­na opro­ept, laadt uw brow­ser de beno­di­g­de web­fonts in uw brow­ser­cache om tekst en fonts cor­rect weer te geven.

Hier­voor moet de door u gebruik­te brow­ser ver­bin­ding maken met de ser­vers van Goog­le. Hier­door weet Goog­le dat deze web­site is bena­derd via uw IP-adres. Goog­le Web­Fonts wor­den gebruikt op basis van arti­kel 6 (1) (f) AVG. De web­site­be­he­er­der heeft een gerecht­vaar­digd belang bij een uni­for­me pre­sen­ta­tie van het let­ter­ty­pe op zijn web­site. Als een overeen­koms­ti­ge toe­stem­ming is gev­raagd, vin­dt de ver­werking uit­s­lui­tend plaats op basis van arti­kel 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid B. device fin­ger­prin­ting) in de zin van de TTDSG. De toe­stem­ming kan te allen tij­de wor­den ingetrokken.

Als uw brow­ser geen web­let­ter­ty­pen onder­s­te­unt, wor­dt door uw com­pu­ter een stan­daar­d­let­ter­ty­pe gebruikt.

Meer infor­ma­tie over Goog­le Web Fonts vin­dt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de gege­vens­be­scher­ming­s­ver­kla­ring van Goog­le: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awe­so­me
Deze site gebruikt Font Awe­so­me voor de uni­for­me weer­ga­ve van let­ter­ty­pen en sym­bo­len. De aan­bie­der is Fon­ti­cons, Inc., 6 Por­ter Road Apart­ment 3R, Cam­bridge, Mas­sa­chu­setts, VS.

Wan­neer u een pagi­na opro­ept, laadt uw brow­ser de beno­di­g­de let­ter­ty­pen in uw brow­ser­cache om tekst, let­ter­ty­pen en sym­bo­len cor­rect weer te geven. Voor dit doel moet de brow­ser die u gebruikt ver­bin­ding maken met de Font Awe­so­me-ser­vers. Hier­door weet Font Awe­so­me dat deze web­site is bena­derd via uw IP-adres. Font Awe­so­me wor­dt gebruikt op grond van arti­kel 6 lid 1 (f) AVG. Wij heb­ben een gerecht­vaar­digd belang bij de uni­for­me weer­ga­ve van het let­ter­ty­pe op onze web­site. Als een overeen­koms­ti­ge toe­stem­ming is gev­raagd, vin­dt de ver­werking uit­s­lui­tend plaats op basis van arti­kel 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid B. device fin­ger­prin­ting) in de zin van de TTDSG. De toe­stem­ming kan te allen tij­de wor­den ingetrokken.

Als uw brow­ser Font Awe­so­me niet onder­s­te­unt, wor­dt door uw com­pu­ter een stan­daar­d­let­ter­ty­pe gebruikt.

Zie voor meer infor­ma­tie over Font Awe­so­me het pri­va­cy­be­leid van Font Awe­so­me op: https://fontawesome.com/privacy.

Goog­le Maps
Deze site maakt gebruik van de kaar­ten­ser­vice Goog­le Maps. De aan­bie­der is Goog­le Ire­land Limi­ted („Goog­le“), Gor­don House, Bar­row Street, Dub­lin 4, Ierland.

Om de func­ties van Goog­le Maps te kun­nen gebrui­ken, is het nood­za­ke­li­jk om uw IP-adres op te sla­an. Deze infor­ma­tie wor­dt mee­stal naar een ser­ver van Goog­le in de VS gestu­urd en daar opges­la­gen. De aan­bie­der van deze site heeft geen invlo­ed op deze gege­ven­so­ver­dracht. Als Goog­le Maps is geac­ti­ve­erd, kan Goog­le Goog­le Web Fonts gebrui­ken voor een uni­for­me weer­ga­ve van let­ter­ty­pen. Wan­neer u Goog­le Maps opro­ept, laadt uw brow­ser de beno­di­g­de web­let­ter­ty­pen in uw brow­ser­cache om tekst en let­ter­ty­pen cor­rect weer te geven.

Goog­le Maps wor­dt gebruikt in het belang van een aantrek­ke­li­j­ke pre­sen­ta­tie van ons online aan­bod en om de door ons aan­ge­ge­ven plaatsen op de web­site gemak­ke­li­jk te kun­nen vin­den. Dit ver­te­gen­wo­or­digt een gerecht­vaar­digd belang in de zin van arti­kel 6 lid 1 let­ter f AVG Indi­en een overeen­koms­ti­ge toe­stem­ming is gev­raagd, vin­dt de ver­werking uit­s­lui­tend plaats op basis van arti­kel 6 lid 1 let­ter a AVG en arti­kel 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toe­stem­ming omvat de ops­lag van coo­kies of toegang tot infor­ma­tie op het appa­r­aat van de gebrui­ker (bijv. appa­r­aat­vin­g­e­raf­druk­ken) in de zin van de TTDSG. De toe­stem­ming kan te allen tij­de wor­den ingetrokken.

De gege­ven­so­ver­dracht naar de VS is geba­se­erd op de model­con­tract­be­pa­lin­gen van de Euro­pe­se Com­mis­sie. Details zijn hier te vin­den: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer infor­ma­tie over de omgang met gebrui­kers­ge­ge­vens vin­dt u in de gege­vens­be­scher­ming­s­ver­kla­ring van Goog­le: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

iThe­mes-bevei­li­ging
We heb­ben iThe­mes Secu­ri­ty op deze web­site geïn­te­gre­erd. De aan­bie­der is iThe­mes Media LLC, 1720 South Kel­ly Ave­nue Edmond, OK 73013, VS (hier­na „iThe­mes Security“).

iThe­mes Secu­ri­ty wor­dt gebruikt om onze web­site te bescher­men tegen onge­wens­te toegang of kwaa­daar­di­ge cyber­a­an­val­len. Hier­voor verzamelt iThe­mes Secu­ri­ty o.a. Uw IP-adres, tijdstip en bron van inlog­po­gin­gen en log­ge­ge­vens (bij­vo­or­beeld de gebruik­te brow­ser). iThe­mes Secu­ri­ty wor­dt lokaal op onze ser­vers geïn­st­al­le­erd. iThe­mes Secu­ri­ty wor­dt gebruikt op basis van arti­kel 6 (1) (f) AVG. De web­site­be­he­er­der heeft een gerecht­vaar­digd belang om zijn web­site zo goed mogeli­jk te bescher­men tegen cyber­a­an­val­len. Als een overeen­koms­ti­ge toe­stem­ming is gev­raagd, vin­dt de ver­werking uit­s­lui­tend plaats op basis van arti­kel 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid B. device fin­ger­prin­ting) in de zin van de TTDSG. De toe­stem­ming kan te allen tij­de wor­den ingetrokken.

8. Eigen diensten
Omga­an met gege­vens van sollicitanten

Wij bie­den je de mogeli­jk­heid om bij ons te sol­li­ci­te­ren (bij­vo­or­beeld per e‑mail, per post of via het online sol­li­ci­ta­tie­for­mu­lier). Hie­ron­der zul­len we u infor­me­ren over de omvang, het doel en het gebruik van uw per­so­on­lij­ke gege­vens die zijn verzameld als onder­deel van het sol­li­ci­ta­tie­pro­ces. Wij ver­ze­ke­ren u dat het verzame­len, ver­wer­ken en gebrui­ken van uw gege­vens plaats­vin­dt in overeen­stem­ming met de toepas­se­li­j­ke wet­ge­ving inz­ake gege­vens­be­scher­ming en alle ande­re wet­te­li­j­ke bepa­lin­gen en dat uw gege­vens met de grootst mogeli­j­ke vertrou­we­li­jk­heid wor­den behandeld.

Reik­wijd­te en doel van gegevensverzameling
Als u ons een sol­li­ci­ta­tie stu­urt, ver­wer­ken wij uw bij­beho­ren­de per­so­ons­ge­ge­vens (bij­vo­or­beeld con­ta­ct- en com­mu­ni­ca­tie­ge­ge­vens, sol­li­ci­ta­tie­do­cu­men­ten, aan­te­ken­in­gen van sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek­ken, etc.) voor zover dit nodig is om een bes­lis­sing te nemen over het aan­ga­an van een arbei­ds­ver­hou­ding. De wet­te­li­j­ke basis hier­voor is § 26 BDSG naar Duits recht (aan­ga­an van een arbei­ds­ver­hou­ding), arti­kel 6 lid 1 lit. b AVG (alge­me­ne con­tracts­lui­t­ing) en — als u uw toe­stem­ming hebt gege­ven — arti­kel 6 lid 1 lid a AVG . De toe­stem­ming kan te allen tij­de wor­den inge­trok­ken. Bin­nen ons bedri­jf wor­den uw per­so­ons­ge­ge­vens alle­en door­ge­ge­ven aan per­so­nen die betrok­ken zijn bij de ver­werking van uw sollicitatie.

Bij een suc­ces­vol­le sol­li­ci­ta­tie wor­den de door u ver­st­rek­te gege­vens op grond van arti­kel 26 BDSG en arti­kel 6 lid 1 let­ter b AVG in onze gege­vens­ver­werking­s­sys­te­men opges­la­gen voor de uit­voe­ring van de arbeidsverhouding.

bewaar­ter­mi­jn van de gegevens
Als wij u geen baa­naan­bie­ding kun­nen doen, u een baa­naan­bie­ding afwijst of uw sol­li­ci­ta­tie intrekt, behou­den wij ons het recht voor om de door u ver­st­rek­te gege­vens op te sla­an op basis van onze legi­tie­me belan­gen (art. 6 lid 1 lit. f AVG ) gedu­ren­de maxi­maal 6 maan­den bij ons te bewa­ren van­af het ein­de van het aan­vraag­pro­ces (afwi­j­zing of intrek­king van de aan­vraag). De gege­vens wor­den dan ver­wij­derd en de fysie­ke aan­vraag­do­cu­men­ten wor­den ver­nie­tigd. De ops­lag dient met name als bewijs in geval van een juri­disch geschil. Als bli­jkt dat de gege­vens na het ver­stri­j­ken van de ter­mi­jn van 6 maan­den nodig zijn (bij­vo­or­beeld van­we­ge een drei­gend of hang­end juri­disch geschil), wor­den ze alle­en ver­wij­derd als het doel voor ver­de­re ops­lag niet lan­ger van toepas­sing is.

Een lan­ge­re ops­lag kan ook plaats­vin­den als u uw toe­stem­ming hebt gege­ven (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) of als wet­te­li­j­ke ops­lag­ver­plicht­in­gen de ver­wij­de­ring verhinderen.

Toela­ting tot de pool van sollicitanten
Als we je geen joba­an­bie­ding doen, is het mis­schien mogeli­jk om je op te nemen in onze pool van sol­li­ci­tan­ten. Als je wor­dt aan­ge­no­men, wor­den alle docu­men­ten en infor­ma­tie uit de sol­li­ci­ta­tie over­ge­dra­gen aan de sol­li­ci­tan­ten­pool, zodat er con­ta­ct met je kan wor­den opge­no­men als er geschik­te vaca­tures zijn.

Opna­me in de pool van sol­li­ci­tan­ten vin­dt uit­s­lui­tend plaats op basis van uw uit­druk­ke­li­j­ke toe­stem­ming (Arti­kel 6 (1) (a) AVG). Het geven van uw toe­stem­ming is vri­j­wil­lig en heeft geen ver­band met het lopen­de sol­li­ci­ta­tie­pro­ces. De betrok­ke­ne kan zijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken. In dit geval wor­den de gege­vens onher­ro­e­pe­li­jk ver­wij­derd uit de pool van sol­li­ci­tan­ten, op voor­waar­de dat er geen wet­te­li­j­ke rede­nen zijn voor bewaring.

De gege­vens uit de sol­li­ci­tan­ten­pool wor­den uiter­li­jk twee jaar na het geven van de toe­stem­ming onher­ro­e­pe­li­jk verwijderd.