Gegevensbescherming

1. Pri­va­cy in één oogopslag

Alge­mene informatie
De vol­gen­de opmer­kin­gen geven een een­vou­dig over­zicht van wat er met uw per­so­on­lijke gege­vens gebe­urt wan­neer u deze web­site bez­oekt. Per­so­ons­ge­ge­vens zijn alle gege­vens waar­mee u per­so­on­lijk kunt wor­den geï­den­ti­fice­erd. Gede­tail­le­er­de infor­ma­tie over het onder­werp gege­vens­be­scher­ming vindt u in onze ver­kla­ring over gege­vens­be­scher­ming die onder deze tekst wordt vermeld.

Gege­vens­verz­ame­ling op deze website
Wie is ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de gege­vens­verz­ame­ling op deze website?
De gege­vens­ver­werk­ing op deze web­site wordt uit­ge­voerd door de web­site­be­heer­der. Hun cont­act­ge­ge­vens vindt u in de rubriek „Ken­nis­ge­ving aan de ver­ant­wo­or­de­li­jke instan­tie“ in deze ver­kla­ring inzake gegevensbescherming.

Hoe verz­ame­len we uw gegevens?
Ener­zijds wor­den uw gege­vens verz­a­meld wan­neer u deze aan ons mee­deelt. Dit kan z zijn. B. be gege­vens die u invult in een contactformulier.

Ande­re gege­vens wor­den auto­ma­tisch of met uw toes­tem­ming verz­a­meld door onze IT-sys­te­men wan­neer u de web­site bez­oekt. Dit zijn voor­na­me­li­jk tech­ni­sche gege­vens (bijv. inter­net­brow­ser, bes­t­uri­ngs­sys­teem of tijds­tip van de pagi­na­weer­ga­ve). Deze gege­vens wor­den auto­ma­tisch verz­a­meld zodra u deze web­site betreedt.

Waar gebrui­ken we uw gege­vens voor?
Een deel van de gege­vens wordt verz­a­meld om ervo­or te zor­gen dat de web­site fout­loos wordt aan­ge­bo­den. Ande­re gege­vens kun­nen wor­den gebruikt om uw gebrui­kers­ged­rag te analyseren.

Wel­ke rech­ten heeft u met betrek­king tot uw gegevens?
U hebt te allen tij­de het recht om gra­tis infor­ma­tie te ont­van­gen over de her­komst, de ont­van­ger en het doel van uw opgesla­gen per­so­on­lijke gege­vens. U heeft ook het recht om cor­rec­tie of ver­wij­de­ring van deze gege­vens te vra­gen. Als u toes­tem­ming heeft gege­ven voor de gege­vens­ver­werk­ing, kunt u deze toes­tem­ming te allen tij­de voor de toeko­mst intrek­ken. U hebt ook het recht om onder bepaal­de omstan­dig­he­den te verz­oe­ken dat de ver­werk­ing van uw per­so­ons­ge­ge­vens wordt beperkt. U heeft ook het recht om een klacht in te die­nen bij de bevoeg­de toe­zicht­hou­den­de autoriteit.

U kunt te allen tij­de cont­act met ons opne­men als u nog vra­gen heeft over het onder­werp gegevensbescherming.

Ana­ly­se­tools en tools van derden
Wan­neer u deze web­site bez­oekt, kan uw surf­ged­rag sta­tis­tisch wor­den geëva­lue­erd. Dit gebe­urt voor­na­me­li­jk met zogen­aam­de analyseprogramma’s.

Gede­tail­le­er­de infor­ma­tie over deze analyseprogramma’s vindt u in de vol­gen­de gegevensbeschermingsverklaring.

2. Hos­ting
IONOS

We hos­ten onze web­site bij IONOS SE. De aan­bie­der is IONOS SE, Elgen­dor­fer Stras­se 57, 56410 Mon­ta­baur (hier­na IONOS). Wan­neer u onze web­site bez­oekt, legt IONOS ver­schil­len­de log­be­stan­den vast, waa­ron­der uw IP-adres­sen. Details vindt u in de gege­vens­be­scher­ming­sver­kla­ring van IONOS: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.

IONOS wordt gebruikt op basis van arti­kel 6 (1) (f) AVG. Wij heb­ben er een gerecht­vaar­digd belang bij dat onze web­site zo betrouw­baar moge­l­ijk wordt weer­ge­ge­ven. Als een overe­en­koms­ti­ge toes­tem­ming is gev­raagd, vindt de ver­werk­ing uit­s­lui­tend pla­ats op basis van arti­kel 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid B. device fin­ger­prin­ting) in de zin van de TTDSG. De toes­tem­ming kan te allen tij­de wor­den ingetrokken.

Order­ver­werk­ing
Met boven­ge­noem­de aan­bie­der heb­ben wij een order­ver­werking­s­overe­en­komst (AVV) afges­lo­ten. Dit is een con­tract ver­eist door de wet­ge­ving inzake gege­vens­be­scher­ming, die ervo­or zorgt dat de per­so­on­lijke gege­vens van onze web­site­bez­oe­kers alleen wor­den ver­werkt vol­gens onze ins­truc­ties en in overe­enstem­ming met de AVG.

3. Alge­mene infor­ma­tie en verp­lich­te informatie

pri­va­cy
De beheer­ders van deze pagina’s nemen de bescher­ming van uw per­so­on­lijke gege­vens zeer serieus. Wij behan­delen uw per­so­on­lijke gege­vens vertrou­we­li­jk en in overe­enstem­ming met de wet­te­li­jke voor­schrif­ten voor gege­vens­be­scher­ming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Als u deze web­site gebruikt, wor­den ver­schil­len­de per­so­on­lijke gege­vens verz­a­meld. Per­so­ons­ge­ge­vens zijn gege­vens waar­mee u per­so­on­lijk kunt wor­den geï­den­ti­fice­erd. In deze gege­vens­be­scher­ming­sver­kla­ring wordt uit­ge­legd wel­ke gege­vens we verz­ame­len en waar­vo­or we ze gebrui­ken. Ook wordt uit­ge­legd hoe en met welk doel dit gebe­urt. Wij wij­zen u erop dat gege­ven­so­ver­dracht via inter­net (bijv. bij com­mu­ni­ca­tie per e‑mail) vei­lig­heids­lek­ken kan heb­ben. Een vol­le­di­ge bescher­ming van de gege­vens tegen toe­gang door der­den is niet mogelijk.

Opmer­king over de ver­ant­wo­or­de­li­jke instantie
De ver­ant­wo­or­de­li­jke voor de gege­vens­ver­werk­ing op deze web­site is:

Hein­rich Kopp GmbH, Alzen­au­er Stras­se 68–70, 63796 Kahl
Regis­ter recht­bank Aschaf­fen­burg: HRB 1228
Ver­te­genwo­or­digd door de CEO:
Ste­phan Dörr­schuck en Mar­kus Hornung

Tele­foon: +49 (6188) 400
E‑mail: vertrieb@kopp.eu

De ver­ant­wo­or­de­li­jke instan­tie is de natu­ur­li­jke of rechts­per­so­on die, alleen of samen met ande­ren, bes­list over het doel van en de mid­de­len voor de ver­werk­ing van per­so­ons­ge­ge­vens (bv. namen, e mail­adres­sen, enz.).

ops­lag­duur
Ten­zij in deze gege­vens­be­scher­ming­sver­kla­ring een spe­ci­fie­ke ops­lag­pe­ri­ode is ver­meld, blij­ven uw per­so­on­lijke gege­vens bij ons tot­dat het doel van de gege­vens­ver­werk­ing niet lan­ger van toe­pas­sing is. Als u een legi­tiem verz­oek tot ver­wij­de­ring indi­ent of uw toes­tem­ming voor gege­vens­ver­werk­ing int­rekt, wor­den uw gege­vens ver­wij­derd, ten­zij we ande­re wet­te­li­jk toe­ge­sta­ne rede­nen heb­ben om uw per­so­on­lijke gege­vens op te sla­an (bijv. fis­ca­le of han­dels­rech­te­li­jke bewaar­ter­mi­j­nen); in het laats­te geval wor­den de gege­vens ver­wij­derd zodra deze rede­nen niet meer bestaan.

Alge­mene infor­ma­tie over de rechts­grond voor gege­vens­ver­werk­ing op deze website
Indi­en u toes­tem­ming heeft gege­ven voor de gege­vens­ver­werk­ing, ver­wer­ken wij uw per­so­ons­ge­ge­vens op grond van arti­kel 6 lid 1 let­ter a AVG of arti­kel 9 lid 2 let­ter a AVG, indi­en bij­zon­de­re gege­vens­ca­te­go­rieën vol­gens arti­kel 9 lid 1 AVG wor­den ver­werkt. In het geval van uit­druk­ke­li­jke toes­tem­ming voor de over­dracht van per­so­ons­ge­ge­vens naar der­de lan­den, is de gege­vens­ver­werk­ing ook geba­se­erd op arti­kel 49, lid 1, onder a) AVG. Als u toes­tem­ming hebt gege­ven voor het ops­la­an van coo­kies of toe­gang tot infor­ma­tie op uw ein­d­ap­pa­raat (bij­vo­or­beeld via appa­raat­vin­g­e­raf­druk­ken), is de gege­vens­ver­werk­ing ook geba­se­erd op arti­kel 25 (1) TTDSG. De toes­tem­ming kan te allen tij­de wor­den inge­trok­ken. Als uw gege­vens nodig zijn om het con­tract uit te voe­ren of om pre­con­trac­tue­le maat­re­ge­len uit te voe­ren, ver­wer­ken wij uw gege­vens op basis van arti­kel 6 (1) (b) AVG. Ver­der ver­wer­ken wij uw gege­vens als deze nodig zijn om te vol­doen aan een wet­te­li­jke verp­licht­ing op grond van arti­kel 6 lid 1 © AVG. Gege­vens­ver­werk­ing kan ook pla­ats­vin­den op basis van ons legi­tie­me belang in overe­enstem­ming met arti­kel 6, lid 1, punt f AVG. De vol­gen­de para­gra­fen van deze gege­vens­be­scher­ming­sver­kla­ring geven in elk afzon­der­li­jk geval infor­ma­tie over de rele­van­te rechtsgrondslagen.

Func­tio­n­a­ris voor gegevensbescherming
We heb­ben een func­tio­n­a­ris voor gege­vens­be­scher­ming aan­ge­steld voor ons bedrijf.

AB-Data Pro­tect UG (beperk­te aansprakelijkheid)
dr Micha­el Krebs
Froh­sinnstrae 15
63739 Aschaffenburg

Tele­foon: +49 (0) 6021 30880
E‑mail: kopp@ab-data-pro.de

Opmer­king over gege­ven­so­ver­dracht naar de VS en ande­re der­de landen
We gebrui­ken onder ande­re tools van bedrij­ven die zijn geves­tigd in de VS of ande­re der­de lan­den die niet bevei­ligd zijn vol­gens de wet­ge­ving inzake gege­vens­be­scher­ming. Als deze tools actief zijn, kun­nen uw per­so­ons­ge­ge­vens wor­den over­ged­ra­gen naar deze der­de lan­den en daar wor­den ver­werkt. Wij wil­len u erop wij­zen dat in deze lan­den geen niveau van gege­vens­be­scher­ming kan wor­den gega­ran­de­erd dat ver­ge­li­jk­baar is met dat van de EU. Zo zijn Ame­ri­kaan­se bedrij­ven verp­licht om per­so­ons­ge­ge­vens te over­han­di­gen aan bevei­ligings­au­tori­tei­ten zon­der dat jij als betrok­ke­ne hier­te­gen juri­di­sche stap­pen kunt onder­ne­men. Het kan daa­rom niet wor­den uit­ges­lo­ten dat Ame­ri­kaan­se auto­ri­tei­ten (bij­vo­or­beeld gehei­me diens­ten) uw gege­vens zul­len ver­wer­ken, eva­lue­ren en per­ma­nent ops­la­an op Ame­ri­kaan­se ser­vers voor moni­to­ring­d­oel­ein­den. Wij heb­ben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrek­king van uw toes­tem­ming voor gegevensverwerking
Veel gege­vens­ver­werk­in­gen zijn alleen moge­l­ijk met uw uit­druk­ke­li­jke toes­tem­ming. U kunt uw reeds gege­ven toes­tem­ming op elk moment intrek­ken. De recht­ma­tig­heid van de gege­vens­ver­werk­ing die tot de intrek­king heeft pla­ats­ge­von­den, bli­jft door de intrek­king onaangetast.

Recht om bez­waar te maken tegen gege­vens­verz­ame­ling in spe­cia­le geval­len en tegen direc­te recla­me (Art. 21 AVG)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F AVG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BEPAALDE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP EEN VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DIT DATA PRIVACYBELEID. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WE UITGEBREIDE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN BEWIJZEN DIE OVEREENKOMEN MET UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEIDSBEZWAAR VOLGENS ARTIKEL 21 (1) AVG.

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER GERELATEERD AAN DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 (2) AVG).

Recht van ber­oep bij de bevoeg­de toe­zicht­hou­den­de autoriteit
In het geval van schen­din­gen van de AVG heb­ben de betrok­ke­nen het recht om een klacht in te die­nen bij een toe­zicht­hou­den­de auto­ri­teit, met name in de lid­staat van hun gewo­ne ver­bli­jf­pla­ats, hun werk­plek of de pla­ats van de ver­meen­de schen­ding. Het recht om een klacht in te die­nen laat enig ander admi­nis­tra­tief of gerech­te­li­jk rechts­mid­del onverlet.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om gege­vens die wij auto­ma­tisch ver­wer­ken op basis van uw toes­tem­ming of ter uit­voe­ring van een con­tract in een gang­baar, machi­ne­lees­baar for­maat aan u of aan een der­de par­tij te laten over­han­di­gen. Als u de direc­te over­dracht van de gege­vens aan een ande­re ver­ant­wo­or­de­li­jke verz­oekt, gebe­urt dit alleen voor zover dit tech­nisch moge­l­ijk is.

SSL- of TLS-codering
Om vei­lig­heids­re­de­nen en om de over­dracht van vertrou­we­li­jke inhoud, zoals bestel­lin­gen of vra­gen die u ons als site-explo­itant stu­urt, te bescher­men, gebruikt deze site SSL- of TLS-code­ring. U her­kent een vers­leu­tel­de verb­in­ding aan het feit dat de adres­re­gel van de brow­ser ver­an­dert van „http://“ in „https://“ en aan het slot­sym­bool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-code­ring is geac­ti­ve­erd, kun­nen de gege­vens die u naar ons ver­zendt niet door der­den wor­den gelezen.

Infor­ma­tie, ver­wij­de­ring en correctie
In het kader van de toe­pas­se­li­jke wet­te­li­jke bepa­lin­gen hebt u het recht op gra­tis infor­ma­tie over uw opgesla­gen per­so­ons­ge­ge­vens, de her­komst en ont­van­ger en het doel van de gege­vens­ver­werk­ing en, indi­en nodig, het recht op cor­rec­tie of ver­wij­de­ring van deze gege­vens . U kunt te allen tij­de cont­act met ons opne­men als u nog vra­gen heeft over het onder­werp persoonsgegevens.

Recht op beper­king van de verwerking
U heeft het recht om de beper­king van de ver­werk­ing van uw per­so­ons­ge­ge­vens te vra­gen. Hier­vo­or kunt u te allen tij­de cont­act met ons opne­men. Het recht op beper­king van de ver­werk­ing bestaat in de vol­gen­de gevallen:
• Als u de juist­heid van uw door ons opgesla­gen per­so­ons­ge­ge­vens betwist, heb­ben we mee­s­tal tijd nodig om dit te con­tro­le­ren. Voor de duur van het onderz­oek heeft u het recht om te verz­oe­ken dat de ver­werk­ing van uw per­so­ons­ge­ge­vens wordt beperkt.
• Als de ver­werk­ing van uw per­so­ons­ge­ge­vens onrecht­ma­tig is/gebeurt, kunt u verz­oe­ken om beper­king van de gege­vens­ver­werk­ing in pla­ats van verwijdering.
• Als we uw per­so­on­lijke gege­vens niet lan­ger nodig heb­ben, maar u deze nodig hebt om rechts­vor­de­rin­gen uit te oefe­nen, te ver­de­di­gen of te doen gel­den, hebt u het recht om te verz­oe­ken dat de ver­werk­ing van uw per­so­on­lijke gege­vens wordt beperkt in pla­ats van dat ze wor­den verwijderd.
• Als u bez­waar heeft gema­akt in overe­enstem­ming met arti­kel 21, lid 1, AVG, moe­ten uw belan­gen en die van ons wor­den afge­wo­gen. Zolang nog niet is vast­ge­steld wiens belan­gen pre­va­le­ren, heeft u het recht te eisen dat de ver­werk­ing van uw per­so­ons­ge­ge­vens wordt beperkt.

Als u de ver­werk­ing van uw per­so­on­lijke gege­vens hebt beperkt, mogen deze gege­vens — afge­zi­en van de ops­lag — alleen wor­den gebruikt met uw toes­tem­ming of om rechts­vor­de­rin­gen te doen gel­den, uit te oefe­nen of te ver­de­di­gen of om de rech­ten van een ande­re natu­ur­li­jke of rechts­per­so­on te bescher­men of om rede­nen van zwaar­we­gend alge­meen belang van de Euro­pe­se Unie of een lid­staat wor­den verwerkt.

4. Gege­vens­verz­ame­ling op deze website
Cookies

Onze web­site maakt gebruik van zogen­aam­de „coo­kies“. Coo­kies zijn klei­ne tekst­be­stan­den en vero­orza­ken geen scha­de aan uw ein­d­ap­pa­raat. Ze wor­den ofwel tij­de­li­jk voor de duur van een ses­sie (ses­sie­coo­kies) ofwel per­ma­nent (per­ma­nen­te coo­kies) op uw ein­d­ap­pa­raat opgesla­gen. Ses­sie­coo­kies wor­den na uw bez­oek auto­ma­tisch ver­wij­derd. Per­ma­nen­te coo­kies blij­ven op uw ein­d­ap­pa­raat opgesla­gen tot­dat u ze zelf ver­wij­dert of tot­dat ze auto­ma­tisch door uw web­brow­ser wor­den verwijderd.

In som­mi­ge geval­len kun­nen ook coo­kies van exter­ne bedrij­ven op uw ein­d­ap­pa­raat wor­den opgesla­gen wan­neer u onze site betreedt (coo­kies van der­den). Deze stel­len ons of u in staat om bepaal­de diens­ten van het der­de bedri­jf te gebrui­ken (bijv. coo­kies voor het ver­wer­ken van betalingsdiensten).

Coo­kies heb­ben ver­schil­len­de func­ties. Tal­lo­ze coo­kies zijn tech­nisch nood­za­ke­li­jk omdat bepaal­de web­site­func­ties zon­der deze niet zou­den wer­ken (bij­vo­or­beeld de win­kel­wa­gen­func­tie of de weer­ga­ve van video’s). Ande­re coo­kies wor­den gebruikt om het gebrui­kers­ged­rag te eva­lue­ren of om adver­ten­ties weer te geven.

Coo­kies die nodig zijn om het elek­tro­ni­sche com­mu­ni­ca­tiepro­ces uit te voe­ren, om bepaal­de door u gewens­te func­ties te bie­den (bij­vo­or­beeld voor de win­kel­wa­gen­func­tie) of om de web­site te opti­ma­li­se­ren (bij­vo­or­beeld coo­kies voor het meten van web­pu­bliek) (nood­za­ke­li­jke coo­kies) opgesla­gen op basis van arti­kel 6 (1) (f) AVG, ten­zij een ande­re rechts­grond is gespe­ci­fice­erd. De web­site­be­heer­der heeft een legi­tiem belang bij het ops­la­an van nood­za­ke­li­jke coo­kies voor een tech­nisch fout­lo­ze en geop­ti­ma­li­se­er­de leve­ring van zijn diens­ten. Als toes­tem­ming voor het ops­la­an van coo­kies en ver­ge­li­jk­ba­re her­ken­nings­tech­no­lo­gieën is gev­raagd, vindt de ver­werk­ing uit­s­lui­tend pla­ats op basis van deze toes­tem­ming (Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO en § 25 Para. 1 TTDSG); de toes­tem­ming kan te allen tij­de wor­den ingetrokken.

U kunt uw brow­ser zo instel­len dat u geïn­for­meerd bent over het pla­atsen van coo­kies en coo­kies alleen in indi­vi­du­ele geval­len toe­st­aat, de accept­a­tie van coo­kies voor bepaal­de geval­len of in het alge­meen uit­s­luit en de auto­ma­ti­sche ver­wij­de­ring van coo­kies bij het slui­ten van de brow­ser acti­ve­ert. Als coo­kies zijn gede­ac­ti­ve­erd, kan de func­tion­a­li­te­it van deze web­site wor­den beperkt. Als coo­kies wor­den gebruikt door exter­ne bedrij­ven of voor ana­ly­sed­oel­ein­den, zul­len we u hiero­ver afzon­der­li­jk infor­me­ren in deze ver­kla­ring inzake gege­vens­be­scher­ming en indi­en nodig om uw toes­tem­ming vragen.

Toes­tem­ming met Borlabs Cookie
Onze web­site gebruikt Borlabs Coo­kie-toes­tem­mings­tech­no­lo­gie om uw toes­tem­ming te ver­kri­j­gen voor het ops­la­an van bepaal­de coo­kies in uw brow­ser of voor het gebruik van bepaal­de tech­no­lo­gieën en om dit te docu­men­te­ren in overe­enstem­ming met de voor­schrif­ten voor gege­vens­be­scher­ming. De lever­an­cier van deze tech­no­lo­gie is Borlabs — Ben­ja­min A. Born­schein, Rüben­kamp 32, 22305 Ham­burg (hier­na Borlabs genoemd).

Wan­neer u onze web­site betreedt, wordt een Borlabs-coo­kie in uw brow­ser opgesla­gen, waa­r­in de door u gege­ven toes­tem­ming of de intrek­king van deze toes­tem­ming wordt opgesla­gen. Deze gege­vens wor­den niet door­ge­ge­ven aan de aan­bie­der van Borlabs Cookie.

De verz­a­mel­de gege­vens wor­den bewaard tot­dat u ons vraagt deze te ver­wij­de­ren of de Borlabs-coo­kie zelf te ver­wij­de­ren of het doel voor het bewa­ren van de gege­vens niet meer van toe­pas­sing is. Verp­lich­te wet­te­li­jke bewaar­ter­mi­j­nen blij­ven ona­an­ge­tast. Details over gege­vens­ver­werk­ing door Borlabs Coo­kie zijn te vin­den op https://de.borlabs.io/kb/which-data-stores-borlabs-cookie/.

Borlabs coo­kie toes­tem­mings­tech­no­lo­gie wordt gebruikt om de wet­te­li­jk ver­eis­te toes­tem­ming te ver­kri­j­gen voor het gebruik van coo­kies. De wet­te­li­jke basis hier­vo­or is arti­kel 6 (1) © AVG.

Ser­ver logbestanden

De aan­bie­der van de pagina’s verz­amelt en sla­at auto­ma­tisch infor­ma­tie op in zogen­aam­de ser­ver­log­be­stan­den, die uw brow­ser auto­ma­tisch naar ons ver­zendt. Dit zijn:

• Brow­ser­ty­pe en browserversie
• bes­t­uri­ngs­sys­teem gebruikt
• Ver­wi­j­zen­de URL
• Host­naam van de toegangscomputer
• Tijds­tip van serververzoek
• IP adres

Deze gege­vens wor­den niet samen­ge­voegd met ande­re gege­vens­bron­nen. Deze gege­vens wor­den verz­a­meld op basis van arti­kel 6 (1) (f) AVG. De web­site­be­heer­der heeft een legi­tiem belang bij de tech­nisch fout­lo­ze pre­sen­ta­tie en opti­ma­li­sa­tie van zijn web­site — hier­vo­or moe­ten de ser­ver­log­be­stan­den wor­den geregistreerd.

Cont­act­for­mu­lier

Als u ons via het cont­act­for­mu­lier vra­gen stu­urt, wor­den uw gege­vens uit het aanvraag­for­mu­lier, inclu­sief de cont­act­ge­ge­vens die u daar hebt opge­ge­ven, door ons opgesla­gen voor de ver­werk­ing van de aanvraag en in geval van ver­volgv­ra­gen. Wij geven deze gege­vens niet door zon­der uw toestemming.

Deze gege­vens wor­den ver­werkt op basis van arti­kel 6 (1) (b) AVG als uw verz­oek ver­band houdt met de uit­voe­ring van een con­tract of nood­za­ke­li­jk is om pre­con­trac­tue­le maat­re­ge­len uit te voe­ren. In alle ande­re geval­len is de ver­werk­ing geba­se­erd op ons legi­tie­me belang bij de effec­tie­ve ver­werk­ing van aan ons gerich­te vra­gen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw toes­tem­ming (Art. 6 Para. 1 Lit. a AVG) als dit werd opgev­raagd; de toes­tem­ming kan te allen tij­de wor­den ingetrokken.

De gege­vens die u invult in het cont­act­for­mu­lier blij­ven bij ons tot­dat u ons vraagt deze te ver­wij­de­ren, uw toes­tem­ming voor ops­lag int­rekt of het doel van de gege­vensop­slag niet lan­ger van toe­pas­sing is (bij­vo­or­beeld nadat uw verz­oek is ver­werkt). Dwin­gen­de wet­te­li­jke bepa­lin­gen — in het bij­zon­der bewaar­ter­mi­j­nen — blij­ven onaangetast.

Aanvraag per e‑mail, tele­foon of fax
Als u per e‑mail, tele­foon of fax cont­act met ons opneemt, wordt uw verz­oek, inclu­sief alle daa­ruit voort­v­loei­en­de per­so­ons­ge­ge­vens (naam, verz­oek) door ons opgesla­gen en ver­werkt ten behoe­ve van de ver­werk­ing van uw verz­oek. Wij geven deze gege­vens niet door zon­der uw toestemming.

Deze gege­vens wor­den ver­werkt op basis van arti­kel 6 (1) (b) AVG als uw verz­oek ver­band houdt met de uit­voe­ring van een con­tract of nood­za­ke­li­jk is om pre­con­trac­tue­le maat­re­ge­len uit te voe­ren. In alle ande­re geval­len is de ver­werk­ing geba­se­erd op ons legi­tie­me belang bij de effec­tie­ve ver­werk­ing van aan ons gerich­te vra­gen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw toes­tem­ming (Art. 6 Para. 1 Lit. a AVG) als dit werd opgev­raagd; de toes­tem­ming kan te allen tij­de wor­den ingetrokken.

De gege­vens die u ons via cont­act­verz­oe­ken hebt toe­ge­stu­urd, blij­ven bij ons tot­dat u om ver­wij­de­ring verz­oekt, uw toes­tem­ming voor ops­lag int­rekt of het doel voor gege­vensop­slag niet lan­ger van toe­pas­sing is (bij­vo­or­beeld nadat uw verz­oek is ver­werkt). Dwin­gen­de wet­te­li­jke bepa­lin­gen — in het bij­zon­der wet­te­li­jke bewaar­ter­mi­j­nen — blij­ven onaangetast.

5. Ana­ly­se­tools en advertenties
Goog­le Tag Manager

Wij gebrui­ken de Goog­le Tag Mana­ger. De aan­bie­der is Goog­le Ire­land Limi­t­ed, Gor­don House, Bar­row Street, Dub­lin 4, Ierland.

De Goog­le Tag Mana­ger is een tool die we kun­nen gebrui­ken om track­ing- of sta­tis­ti­sche tools en ande­re tech­no­lo­gieën op onze web­site te inte­gre­ren. De Goog­le Tag Mana­ger maakt zelf geen gebrui­kers­pro­fie­len aan, sla­at geen coo­kies op en voert geen onaf­han­ke­li­jke ana­ly­ses uit. Het wordt alleen gebruikt voor het beheer en de weer­ga­ve van de tools die ermee zijn geïn­te­gre­erd. De Goog­le Tag Mana­ger regis­tre­ert ech­ter uw IP-adres, dat ook kan wor­den door­ge­ge­ven aan het moe­der­be­dri­jf van Goog­le in de Ver­enig­de Staten.

De Goog­le Tag Mana­ger wordt gebruikt op basis van arti­kel 6 (1) (f) AVG. De web­site­be­heer­der heeft een gerecht­vaar­digd belang bij de snel­le en gemak­ke­li­jke inte­gra­tie en het beheer van ver­schil­len­de tools op zijn web­site. Als een overe­en­koms­ti­ge toes­tem­ming is gev­raagd, vindt de ver­werk­ing uit­s­lui­tend pla­ats op basis van arti­kel 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid B. device fin­ger­prin­ting) in de zin van de TTDSG. De toes­tem­ming kan te allen tij­de wor­den ingetrokken.

Goog­le Analytics
Deze web­site maakt gebruik van func­ties van de web­ana­ly­se­dienst Goog­le Ana­ly­tics. De aan­bie­der is Goog­le Ire­land Limi­t­ed („Goog­le“), Gor­don House, Bar­row Street, Dub­lin 4, Ierland.

Goog­le Ana­ly­tics stelt de web­site­be­heer­der in staat om het ged­rag van web­site­bez­oe­kers te ana­ly­se­ren. De web­site­be­heer­der ont­vangt ver­schil­len­de gebruiks­ge­ge­vens, zoals: B. Pagi­na­weer­ga­ven, ver­bli­jfs­duur, gebruik­te bes­t­uri­ngs­sys­te­men en her­komst van de gebrui­ker. Deze gege­vens wor­den samen­ge­vat in een gebrui­kers-ID en toe­ge­we­zen aan het betref­fen­de ein­d­ap­pa­raat van de websitebezoeker.

Ver­der kun­nen we Goog­le Ana­ly­tics gebrui­ken, b.v. Neem uw muis- en scroll­be­wegin­gen en klik­ken op. Ver­der gebruikt Goog­le Ana­ly­tics ver­schil­len­de modell­erings­be­nade­rin­gen om de gere­gis­tre­er­de data­sets aan te vul­len en gebruikt het machi­ne lear­ning-tech­no­lo­gieën voor data-analyse.

Goog­le Ana­ly­tics maakt gebruik van tech­no­lo­gieën waar­mee de gebrui­ker kan wor­den her­kend om het gebrui­kers­ged­rag te ana­ly­se­ren (bij­vo­or­beeld coo­kies of vin­g­e­raf­druk­ken van appa­ra­ten). De door Goog­le verz­a­mel­de infor­ma­tie over het gebruik van deze web­site wordt mee­s­tal naar een ser­ver van Goog­le in de VS gestu­urd en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze dienst is geba­se­erd op uw toes­tem­ming in overe­enstem­ming met arti­kel 6 lid 1 let­ter a AVG en arti­kel 25 lid 1 TTDSG. De toes­tem­ming kan te allen tij­de wor­den ingetrokken.

De gege­ven­so­ver­dracht naar de VS is geba­se­erd op de model­con­tract­be­pa­lin­gen van de Euro­pe­se Com­mis­sie. Details zijn hier te vin­den: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anoni­mi­se­ring
We heb­ben de IP-anoni­mi­se­rings­func­tie op deze web­site geac­ti­ve­erd. Als gevolg hier­van wordt uw IP-adres door Goog­le inge­kort bin­nen lid­sta­ten van de Euro­pe­se Unie of in ande­re ver­drags­lui­ten­de sta­ten van de Overe­en­komst betref­fen­de de Euro­pe­se Eco­no­mi­sche Ruim­te voor­dat het naar de VS wordt ver­zon­den. Alleen in uit­zon­der­li­jke geval­len wordt het vol­le­di­ge IP-adres naar een ser­ver van Goog­le in de VS gestu­urd en daar inge­kort. In opdracht van de explo­itant van deze web­site zal Goog­le deze infor­ma­tie gebrui­ken om uw gebruik van de web­site te eva­lue­ren, om rap­por­ten over de web­site-acti­vi­teit samen te stel­len en om ande­re diens­ten met betrek­king tot web­site-acti­vi­teit en inter­net­ge­bruik aan de web­site-explo­itant te leve­ren. Het IP-adres dat door uw brow­ser wordt ver­zon­den als onder­deel van Goog­le Ana­ly­tics, wordt niet samen­ge­voegd met ande­re Google-gegevens.

brow­ser plug-in
U kunt voor­ko­men dat Goog­le uw gege­vens verz­amelt en ver­werkt door de onder de vol­gen­de link beschik­ba­re brow­ser-plug-in te down­loa­den en te instal­le­ren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer infor­ma­tie over hoe Goog­le Ana­ly­tics met gebrui­kers­ge­ge­vens omgaat, vindt u in de pri­va­cy­ver­kla­ring van Goog­le: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Order­ver­werk­ing
We heb­ben een order­ver­werking­s­overe­en­komst met Goog­le ges­lo­ten en imple­men­te­ren de stren­ge eisen van de Duit­se gege­vens­be­scher­mingsau­tori­tei­ten vol­le­dig bij het gebruik van Goog­le Analytics.

IONOS Web Analytics

Deze web­site maakt gebruik van de ana­ly­se­diens­ten van IONOS Web­Ana­ly­tics (hier­na: IONOS). De aan­bie­der is 1&1 IONOS SE, Elgen­dor­fer Stra­ße 57, D — 56410 Mon­ta­baur. Als onder­deel van de ana­ly­ses met IONOS, b.v. Bez­oe­ker­sa­an­tal­len en ged­rag (bij­vo­or­beeld aan­tal pagi­na­weer­ga­ven, duur van een web­site­bez­oek, boun­ce­per­cen­ta­ges), bez­oe­kers­bron­nen (d.w.z. van wel­ke web­site de bez­oe­ker afkoms­tig is), bez­oe­kers­lo­ca­ties en tech­ni­sche gege­vens (brow­ser- en bes­t­uri­ngs­sys­teem­ver­sies) wor­den geana­ly­se­erd. Hier­vo­or sla­at IONOS met name de vol­gen­de gege­vens op:

• Ver­wi­j­zer (eer­der bezoch­te website)
• opgev­raag­de web­pagi­na of bestand
• Brow­ser­ty­pe en browserversie
• bes­t­uri­ngs­sys­teem gebruikt
• appa­raat­ty­pe gebruikt
• tijd van toegang
• IP-adres in anonie­me vorm (alleen gebruikt om de loca­tie van toe­gang te bepalen)

Vol­gens IONOS is het verz­ame­len van gege­vens vol­le­dig anoniem, zodat het niet te her­lei­den is tot indi­vi­du­ele per­so­nen. Coo­kies wor­den niet opgesla­gen door IONOS WebAnalytics.

De ops­lag en ana­ly­se van de gege­vens vindt pla­ats op basis van arti­kel 6 lid 1 let­ter f AVG. De web­site­be­heer­der heeft een legi­tiem belang bij de sta­tis­ti­sche ana­ly­se van het gebrui­kers­ged­rag om zowel zijn web­site als zijn adver­ten­ties te opti­ma­li­se­ren. Als een overe­en­koms­ti­ge toes­tem­ming is gev­raagd, vindt de ver­werk­ing uit­s­lui­tend pla­ats op basis van arti­kel 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid B. device fin­ger­prin­ting) in de zin van de TTDSG. De toes­tem­ming kan te allen tij­de wor­den ingetrokken.

Meer infor­ma­tie over het verz­ame­len en ver­wer­ken van gege­vens door IONOS Web­Ana­ly­tics vindt u in de gege­vens­be­scher­ming­sver­kla­ring van IONOS onder de vol­gen­de link: https://www.ionos.de/terms-gtc/index.php?id=6

Order­ver­werk­ing
Met boven­ge­noem­de aan­bie­der heb­ben wij een order­ver­werking­s­overe­en­komst (AVV) afges­lo­ten. Dit is een con­tract ver­eist door de wet­ge­ving inzake gege­vens­be­scher­ming, die ervo­or zorgt dat de per­so­on­lijke gege­vens van onze web­site­bez­oe­kers alleen wor­den ver­werkt vol­gens onze ins­truc­ties en in overe­enstem­ming met de AVG.

6. Nieuws­brie­ven
nieuws­brief gegevens
Als u de op de web­site aan­ge­bo­den nieuws­brief wilt ont­van­gen, heb­ben we een e‑mailadres van u nodig, evenals infor­ma­tie waar­mee we kun­nen veri­fië­ren dat u de eigen­aar bent van het opge­ge­ven e‑mailadres en dat u akko­ord gaat met het ont­van­gen van de nieuws­brief. Ver­de­re gege­vens wor­den niet of alleen op vri­j­wil­li­ge basis verz­a­meld. Voor het ver­wer­ken van de nieuws­brief maken wij gebruik van nieuws­brief­dienst­ver­le­ners, die hie­ron­der wor­den beschreven.

Sen­din­blue
Deze web­site gebruikt Sen­din­blue voor het ver­stu­ren van nieuws­brie­ven. De aan­bie­der is Sen­din­blue GmbH, Köpe­ni­cker Stra­ße 126, 10179 Ber­li­jn, Duitsland.

Sen­din­blue is een dienst waar­mee onder meer de ver­zen­ding van nieuws­brie­ven kan wor­den geor­ga­ni­s­e­erd en geana­ly­se­erd. De gege­vens die u invoert om u te abon­ne­ren op de nieuws­brief, wor­den opgesla­gen op de Sen­din­blue-ser­vers in Duitsland.

Gege­vens­ana­ly­se door Sendinblue
Met behulp van Sen­din­blue is het voor ons moge­l­ijk om onze nieuws­brief­cam­pa­gnes te ana­ly­se­ren. Zo kun­nen we bv. Kijk bij­vo­or­beeld of een nieuws­brief­be­richt is geopend en op wel­ke links even­tueel is geklikt. Zo kun­nen we onder ande­re vast­stel­len op wel­ke links bij­zon­der vaak is geklikt.

Ook kun­nen we zien of bepaal­de voo­r­af gede­fi­nie­er­de acties zijn uit­ge­voerd na openen/klikken (con­ver­sie­ra­tio). We kun­nen bv. her­ken­nen of u een aan­koop heeft geda­an nadat u op de nieuws­brief heeft geklikt.

Met Sen­din­blue kun­nen we ont­van­gers van nieuws­brie­ven („clus­ter“) onder­ver­de­len in ver­schil­len­de cate­go­rieën. De ont­van­gers van de nieuws­brief kun­nen b.v. naar leef­tijd, geslacht of woon­pla­ats. Op deze manier kun­nen de nieuws­brie­ven beter wor­den aan­ge­past aan de respec­tie­ve­li­jke doelgroepen.

Indi­en u niet door Sen­din­blue geana­ly­se­erd wenst te wor­den, dient u zich af te mel­den voor de nieuws­brief. Voor dit doel bie­den we een bij­beho­ren­de link in elk nieuwsbriefbericht.

Ga voor gede­tail­le­er­de infor­ma­tie over de func­ties van Sen­din­blue naar de vol­gen­de link: https://de.sendinblue.com/newsletter-software/.

lega­le basis
De gege­vens­ver­werk­ing vindt pla­ats op basis van uw toes­tem­ming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toes­tem­ming te allen tij­de intrek­ken. De recht­ma­tig­heid van de gege­vens­ver­werk­in­gen die al heb­ben pla­ats­ge­von­den, bli­jft door de intrek­king onaangetast.

ops­lag­duur
De gege­vens die u bij ons heeft opgesla­gen om u te abon­ne­ren op de nieuws­brief, wor­den door ons of de nieuws­brief­ser­vice­pro­vi­der opgesla­gen tot­dat u zich afmel­dt voor de nieuws­brief en ver­wij­derd uit de nieuws­brief­dis­tri­bu­tie­l­ijst nadat u de nieuws­brief heeft opge­zegd. Gege­vens die door ons voor ande­re doel­ein­den zijn opgesla­gen, blij­ven onaangetast.

Nadat u van de nieuws­brief­ver­zend­l­ijst bent ver­wij­derd, kan uw e‑mailadres door ons of de nieuws­brief­dienst­ver­le­ner op een zwar­te lijst wor­den opgesla­gen als dit nodig is om toeko­ms­ti­ge mai­lings te voor­ko­men. De gege­vens uit de zwar­te lijst wor­den alleen voor dit doel gebruikt en wor­den niet samen­ge­voegd met ande­re gege­vens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij het vol­doen aan de wet­te­li­jke ver­eis­ten bij het ver­zen­den van nieuws­brie­ven (gerecht­vaar­digd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f AVG). Ops­lag in de zwar­te lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bez­waar maken tegen de ops­lag als uw belan­gen zwaar­der wegen dan onze legi­tie­me belangen.
Zie voor meer infor­ma­tie het pri­va­cy­beleid van Sen­din­blue op: https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht/.

Order­ver­werk­ing
Met boven­ge­noem­de aan­bie­der heb­ben wij een order­ver­werking­s­overe­en­komst (AVV) afges­lo­ten. Dit is een con­tract ver­eist door de wet­ge­ving inzake gege­vens­be­scher­ming, die ervo­or zorgt dat de per­so­on­lijke gege­vens van onze web­site­bez­oe­kers alleen wor­den ver­werkt vol­gens onze ins­truc­ties en in overe­enstem­ming met de AVG.

7. Plug-ins en hulpmiddelen

You­Tube
Deze web­site bevat video’s van de You­Tube-web­site. De web­site­be­heer­der is Goog­le Ire­land Limi­t­ed (“Goog­le”), Gor­don House, Bar­row Street, Dub­lin 4, Ierland.

Als u een van onze web­sites bez­oekt waar­op You­Tube is geïn­te­gre­erd, wordt er een verb­in­ding met de You­Tube-ser­vers tot stand gebracht. De You­Tube-ser­ver wordt geïn­for­meerd wel­ke van onze pagina’s u hebt bezocht.

Ver­der kan You­Tube ver­schil­len­de coo­kies op uw ein­d­ap­pa­raat ops­la­an of ver­ge­li­jk­ba­re tech­no­lo­gieën gebrui­ken voor her­ken­ning (bijv. device fin­ger­prin­ting). Op deze manier kan You­Tube infor­ma­tie ont­van­gen over bez­oe­kers van deze web­site. Deze infor­ma­tie wordt o.a. gebruikt. gebruikt om video­sta­tis­tie­ken te verz­ame­len, de bruik­baar­heid te ver­be­te­ren en pogin­gen tot frau­de te voorkomen.

Als u bent inge­logd op uw You­Tube-account, stelt u You­Tube in staat uw surf­ged­rag recht­s­treeks aan uw per­so­on­lijke pro­fiel toe te wij­zen. Je kunt dit voor­ko­men door uit te log­gen op je YouTube-account.

You­Tube wordt gebruikt in het belang van een aantrek­ke­li­jke pre­sen­ta­tie van onze online aan­bie­din­gen. Dit ver­te­genwo­or­digt een gerecht­vaar­digd belang in de zin van arti­kel 6 lid 1 let­ter f AVG Indi­en een overe­en­koms­ti­ge toes­tem­ming is gev­raagd, vindt de ver­werk­ing uit­s­lui­tend pla­ats op basis van arti­kel 6 lid 1 let­ter a AVG en arti­kel 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toes­tem­ming omvat de ops­lag van coo­kies of toe­gang tot infor­ma­tie op het appa­raat van de gebrui­ker (bijv. appa­raat­vin­g­e­raf­druk­ken) in de zin van de TTDSG. De toes­tem­ming kan te allen tij­de wor­den ingetrokken.

Meer infor­ma­tie over de omgang met gebrui­kers­ge­ge­vens vindt u in de gege­vens­be­scher­ming­sver­kla­ring van You­Tube op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

vimeo
Deze web­site maakt gebruik van plug-ins van het video­por­taal Vimeo. De aan­bie­der is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Als u een van onze pagina’s bez­oekt die is uit­ge­rust met een Vimeo-video, wordt er een verb­in­ding met de Vimeo-ser­vers tot stand gebracht. De Vimeo-ser­ver wordt geïn­for­meerd wel­ke van onze pagina’s u hebt bezocht. Daar­naast ver­kri­jgt Vimeo uw IP-adres. Dit geldt ook als je niet bent inge­logd op Vimeo of geen Vimeo-account hebt. De door Vimeo verz­a­mel­de infor­ma­tie wordt door­ge­stu­urd naar de Vimeo-ser­ver in de VS. Als u bent inge­logd op uw Vimeo-account, stelt u Vimeo in staat uw surf­ged­rag direct toe te wij­zen aan uw per­so­on­lijke pro­fiel. U kunt dit voor­ko­men door uit te log­gen op uw Vimeo-account.

Vimeo gebruikt coo­kies of ver­ge­li­jk­ba­re her­ken­nings­tech­no­lo­gieën (bij­vo­or­beeld device fin­ger­prin­ting) om web­site­bez­oe­kers te herkennen.

Vimeo wordt gebruikt in het belang van een aantrek­ke­li­jke pre­sen­ta­tie van onze online aan­bie­din­gen. Dit ver­te­genwo­or­digt een gerecht­vaar­digd belang in de zin van arti­kel 6 lid 1 let­ter f AVG Indi­en een overe­en­koms­ti­ge toes­tem­ming is gev­raagd, vindt de ver­werk­ing uit­s­lui­tend pla­ats op basis van arti­kel 6 lid 1 let­ter a AVG en arti­kel 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toes­tem­ming omvat de ops­lag van coo­kies of toe­gang tot infor­ma­tie op het appa­raat van de gebrui­ker (bijv. appa­raat­vin­g­e­raf­druk­ken) in de zin van de TTDSG. De toes­tem­ming kan te allen tij­de wor­den ingetrokken.

De gege­ven­so­ver­dracht naar de VS is geba­se­erd op de model­con­tract­be­pa­lin­gen van de Euro­pe­se Com­mis­sie en, vol­gens Vimeo, op „legi­tie­me zake­li­jke belan­gen“. Details zijn hier te vin­den: https://vimeo.com/privacy.

Voor meer infor­ma­tie over het omga­an met gebrui­kers­ge­ge­vens, zie het pri­va­cy­beleid van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy.

Goog­le-web­let­ter­ty­pen
Deze site maakt voor de uni­for­me weer­ga­ve van let­ter­ty­pen gebruik van zogen­aam­de web­fonts van Goog­le. Wan­neer u een pagi­na oproept, laadt uw brow­ser de beno­dig­de web­fonts in uw brow­ser­cache om tekst en fonts cor­rect weer te geven.

Hier­vo­or moet de door u gebruik­te brow­ser verb­in­ding maken met de ser­vers van Goog­le. Hier­door weet Goog­le dat deze web­site is benaderd via uw IP-adres. Goog­le Web­Fonts wor­den gebruikt op basis van arti­kel 6 (1) (f) AVG. De web­site­be­heer­der heeft een gerecht­vaar­digd belang bij een uni­for­me pre­sen­ta­tie van het let­ter­ty­pe op zijn web­site. Als een overe­en­koms­ti­ge toes­tem­ming is gev­raagd, vindt de ver­werk­ing uit­s­lui­tend pla­ats op basis van arti­kel 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid B. device fin­ger­prin­ting) in de zin van de TTDSG. De toes­tem­ming kan te allen tij­de wor­den ingetrokken.

Als uw brow­ser geen web­let­ter­ty­pen onder­steunt, wordt door uw com­pu­ter een stan­da­ard­let­ter­ty­pe gebruikt.

Meer infor­ma­tie over Goog­le Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de gege­vens­be­scher­ming­sver­kla­ring van Goog­le: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awe­so­me
Deze site gebruikt Font Awe­so­me voor de uni­for­me weer­ga­ve van let­ter­ty­pen en sym­bo­len. De aan­bie­der is Fon­ti­cons, Inc., 6 Por­ter Road Apart­ment 3R, Cam­bridge, Mas­sa­chu­setts, VS.

Wan­neer u een pagi­na oproept, laadt uw brow­ser de beno­dig­de let­ter­ty­pen in uw brow­ser­cache om tekst, let­ter­ty­pen en sym­bo­len cor­rect weer te geven. Voor dit doel moet de brow­ser die u gebruikt verb­in­ding maken met de Font Awe­so­me-ser­vers. Hier­door weet Font Awe­so­me dat deze web­site is benaderd via uw IP-adres. Font Awe­so­me wordt gebruikt op grond van arti­kel 6 lid 1 (f) AVG. Wij heb­ben een gerecht­vaar­digd belang bij de uni­for­me weer­ga­ve van het let­ter­ty­pe op onze web­site. Als een overe­en­koms­ti­ge toes­tem­ming is gev­raagd, vindt de ver­werk­ing uit­s­lui­tend pla­ats op basis van arti­kel 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid B. device fin­ger­prin­ting) in de zin van de TTDSG. De toes­tem­ming kan te allen tij­de wor­den ingetrokken.

Als uw brow­ser Font Awe­so­me niet onder­steunt, wordt door uw com­pu­ter een stan­da­ard­let­ter­ty­pe gebruikt.

Zie voor meer infor­ma­tie over Font Awe­so­me het pri­va­cy­beleid van Font Awe­so­me op: https://fontawesome.com/privacy.

Goog­le Maps
Deze site maakt gebruik van de kaar­ten­ser­vice Goog­le Maps. De aan­bie­der is Goog­le Ire­land Limi­t­ed („Goog­le“), Gor­don House, Bar­row Street, Dub­lin 4, Ierland.

Om de func­ties van Goog­le Maps te kun­nen gebrui­ken, is het nood­za­ke­li­jk om uw IP-adres op te sla­an. Deze infor­ma­tie wordt mee­s­tal naar een ser­ver van Goog­le in de VS gestu­urd en daar opgesla­gen. De aan­bie­der van deze site heeft geen invloed op deze gege­ven­so­ver­dracht. Als Goog­le Maps is geac­ti­ve­erd, kan Goog­le Goog­le Web Fonts gebrui­ken voor een uni­for­me weer­ga­ve van let­ter­ty­pen. Wan­neer u Goog­le Maps oproept, laadt uw brow­ser de beno­dig­de web­let­ter­ty­pen in uw brow­ser­cache om tekst en let­ter­ty­pen cor­rect weer te geven.

Goog­le Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrek­ke­li­jke pre­sen­ta­tie van ons online aan­bod en om de door ons aan­ge­ge­ven pla­atsen op de web­site gemak­ke­li­jk te kun­nen vin­den. Dit ver­te­genwo­or­digt een gerecht­vaar­digd belang in de zin van arti­kel 6 lid 1 let­ter f AVG Indi­en een overe­en­koms­ti­ge toes­tem­ming is gev­raagd, vindt de ver­werk­ing uit­s­lui­tend pla­ats op basis van arti­kel 6 lid 1 let­ter a AVG en arti­kel 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toes­tem­ming omvat de ops­lag van coo­kies of toe­gang tot infor­ma­tie op het appa­raat van de gebrui­ker (bijv. appa­raat­vin­g­e­raf­druk­ken) in de zin van de TTDSG. De toes­tem­ming kan te allen tij­de wor­den ingetrokken.

De gege­ven­so­ver­dracht naar de VS is geba­se­erd op de model­con­tract­be­pa­lin­gen van de Euro­pe­se Com­mis­sie. Details zijn hier te vin­den: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer infor­ma­tie over de omgang met gebrui­kers­ge­ge­vens vindt u in de gege­vens­be­scher­ming­sver­kla­ring van Goog­le: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

iThe­mes-bevei­liging
We heb­ben iThe­mes Secu­ri­ty op deze web­site geïn­te­gre­erd. De aan­bie­der is iThe­mes Media LLC, 1720 South Kel­ly Ave­nue Edmond, OK 73013, VS (hier­na „iThe­mes Security“).

iThe­mes Secu­ri­ty wordt gebruikt om onze web­site te bescher­men tegen onge­wens­te toe­gang of kwaa­da­ar­di­ge cyber­a­an­val­len. Hier­vo­or verz­amelt iThe­mes Secu­ri­ty o.a. Uw IP-adres, tijds­tip en bron van inlog­po­gin­gen en log­ge­ge­vens (bij­vo­or­beeld de gebruik­te brow­ser). iThe­mes Secu­ri­ty wordt lokaal op onze ser­vers geïnst­al­le­erd. iThe­mes Secu­ri­ty wordt gebruikt op basis van arti­kel 6 (1) (f) AVG. De web­site­be­heer­der heeft een gerecht­vaar­digd belang om zijn web­site zo goed moge­l­ijk te bescher­men tegen cyber­a­an­val­len. Als een overe­en­koms­ti­ge toes­tem­ming is gev­raagd, vindt de ver­werk­ing uit­s­lui­tend pla­ats op basis van arti­kel 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid B. device fin­ger­prin­ting) in de zin van de TTDSG. De toes­tem­ming kan te allen tij­de wor­den ingetrokken.

8. Eigen diensten
Omga­an met gege­vens van sollicitanten

Wij bie­den je de moge­l­ijk­heid om bij ons te sol­li­ci­te­ren (bij­vo­or­beeld per e‑mail, per post of via het online sol­li­ci­ta­tie­for­mu­lier). Hie­ron­der zul­len we u infor­me­ren over de omvang, het doel en het gebruik van uw per­so­on­lijke gege­vens die zijn verz­a­meld als onder­deel van het sol­li­ci­ta­tiepro­ces. Wij ver­ze­ke­ren u dat het verz­ame­len, ver­wer­ken en gebrui­ken van uw gege­vens pla­ats­vindt in overe­enstem­ming met de toe­pas­se­li­jke wet­ge­ving inzake gege­vens­be­scher­ming en alle ande­re wet­te­li­jke bepa­lin­gen en dat uw gege­vens met de grootst moge­l­ijke vertrou­we­li­jk­heid wor­den behandeld.

Reik­wijd­te en doel van gegevensverzameling
Als u ons een sol­li­ci­ta­tie stu­urt, ver­wer­ken wij uw bij­beho­ren­de per­so­ons­ge­ge­vens (bij­vo­or­beeld cont­act- en com­mu­ni­ca­tie­ge­ge­vens, sol­li­ci­ta­tie­do­cu­men­ten, aan­te­ken­in­gen van sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek­ken, etc.) voor zover dit nodig is om een bes­lis­sing te nemen over het aan­ga­an van een arbei­ds­ver­hou­ding. De wet­te­li­jke basis hier­vo­or is § 26 BDSG naar Duits recht (aan­ga­an van een arbei­ds­ver­hou­ding), arti­kel 6 lid 1 lit. b AVG (alge­mene con­tracts­lui­ting) en — als u uw toes­tem­ming hebt gege­ven — arti­kel 6 lid 1 lid a AVG . De toes­tem­ming kan te allen tij­de wor­den inge­trok­ken. Bin­nen ons bedri­jf wor­den uw per­so­ons­ge­ge­vens alleen door­ge­ge­ven aan per­so­nen die betrok­ken zijn bij de ver­werk­ing van uw sollicitatie.

Bij een suc­ces­vol­le sol­li­ci­ta­tie wor­den de door u ver­st­rek­te gege­vens op grond van arti­kel 26 BDSG en arti­kel 6 lid 1 let­ter b AVG in onze gege­vens­ver­werking­s­sys­te­men opgesla­gen voor de uit­voe­ring van de arbeidsverhouding.

bewaar­ter­mi­jn van de gegevens
Als wij u geen baa­naan­bie­ding kun­nen doen, u een baa­naan­bie­ding afw­ijst of uw sol­li­ci­ta­tie int­rekt, behou­den wij ons het recht voor om de door u ver­st­rek­te gege­vens op te sla­an op basis van onze legi­tie­me belan­gen (art. 6 lid 1 lit. f AVG ) gedu­ren­de maxim­aal 6 maan­den bij ons te bewa­ren van­af het ein­de van het aanvraagpro­ces (afwi­j­zing of intrek­king van de aanvraag). De gege­vens wor­den dan ver­wij­derd en de fysie­ke aanvraag­do­cu­men­ten wor­den ver­nie­tigd. De ops­lag dient met name als bew­ijs in geval van een juri­disch geschil. Als bli­jkt dat de gege­vens na het ver­stri­jken van de ter­mi­jn van 6 maan­den nodig zijn (bij­vo­or­beeld van­we­ge een drei­gend of hang­end juri­disch geschil), wor­den ze alleen ver­wij­derd als het doel voor ver­de­re ops­lag niet lan­ger van toe­pas­sing is.

Een lang­e­re ops­lag kan ook pla­ats­vin­den als u uw toes­tem­ming hebt gege­ven (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) of als wet­te­li­jke ops­lag­verp­licht­in­gen de ver­wij­de­ring verhinderen.

Toela­ting tot de pool van sollicitanten
Als we je geen job­aan­bie­ding doen, is het mis­schien moge­l­ijk om je op te nemen in onze pool van sol­li­ci­tan­ten. Als je wordt aan­ge­no­men, wor­den alle docu­men­ten en infor­ma­tie uit de sol­li­ci­ta­tie over­ged­ra­gen aan de sol­li­ci­tan­ten­pool, zodat er cont­act met je kan wor­den opge­no­men als er geschik­te vaca­tures zijn.

Opna­me in de pool van sol­li­ci­tan­ten vindt uit­s­lui­tend pla­ats op basis van uw uit­druk­ke­li­jke toes­tem­ming (Arti­kel 6 (1) (a) AVG). Het geven van uw toes­tem­ming is vri­j­wil­lig en heeft geen ver­band met het lopen­de sol­li­ci­ta­tiepro­ces. De betrok­ke­ne kan zijn toes­tem­ming te allen tij­de intrek­ken. In dit geval wor­den de gege­vens onher­roe­pe­li­jk ver­wij­derd uit de pool van sol­li­ci­tan­ten, op voor­waar­de dat er geen wet­te­li­jke rede­nen zijn voor bewaring.

De gege­vens uit de sol­li­ci­tan­ten­pool wor­den uiter­li­jk twee jaar na het geven van de toes­tem­ming onher­roe­pe­li­jk verwijderd.