Meetings, evenementen en beurzen

De E|technische training Bouwtechniek

De voor janu­ari gep­lan­de E|technische trai­ning Bouw­tech­niek 2022 wor­dt uit­ge­s­teld van­we­ge de hui­di­ge coro­na-ont­wikke­lin­gen. Wel heeft de Oplei­ding bes­lo­ten om de E|technische trai­ning Bouw­tech­niek niet weer digi­taal te hou­den, maar te ver­plaatsen naar de zomer.

Light + Building 2022

Light+Building 2022 zal plaats­vin­den zon­der KOPP.
Het bedri­jf Kopp heeft bes­lo­ten om in 2022 niet deel te nemen aan Light + Building.

Bezoek onze Showroom!

Ook al kun­nen we nog niet op alle beur­zen aan­we­zig zijn, er is nog steeds de mogeli­jk­heid om onze pro­duc­ten live te zien. Hier­voor staat onze moder­ne show­room in Nistel­ro­de tot uw beschik­king. Maak een­vou­dig een afspraak met een van onze accountmanagers.

Hein­rich Kopp GmbH
Alzen­au­er Str. 68
63796 Kahl am Main