Aktieverkoop bij Kopp

Op het hoofdkan­toor van Kopp in Kahl is er elke twee weken een spe­cia­le ver­koop van res­ter­en­de arti­kelen, retou­ren, over­stocks, uit de han­del geno­men arti­kelen en nog veel meer. Er wor­den veel ver­schil­len­de elek­tri­sche mate­ria­len aan­ge­bo­den, zoals scha­kela­ars, stop­con­ta­c­ten, dim­mers, stekkerdo­zen en ver­lengs­noe­ren, beves­ti­gings­ma­te­riaal, etc.

Elek­tri­ci­ens hel­pen u graag met woord en daad.

Naast de pro­duc­ten van het merk Kopp vin­dt u ook veel pro­duc­ten van ande­re beken­de fabrikanten.

U vin­dt de actie ver­koop direct op het hoofdkan­toor in Kahl am Main aan de Alzen­au­er Stra­ße 68.

De ingang van de ver­koop is gemar­ke­erd met een gro­te poster.

De ver­koop vin­dt tweewe­ke­li­jks plaats, op zater­dag van 9.00 tot 14.00 uur.

2022
02.07.2022
16.07.2022
30.07.2022
13.08.2022
27.08.2022
10.09.2022
24.09.2022
08.10.2022
22.10.2022
05.11.2022
19.11.2022
03.12.2022
17.12.2022
Google Maps

Met het laden van de kaart, accep­teer je Goog­le pri­va­cy poli­cy.
Leer meer

Kaart laden